ASYADA ÇARKLAR NASIL DÖNÜYOR
7 Ekim 2017
SOYGUN RÜŞVET CİNAYET – İŞTE DERİN DEVLET – ARAŞTIRILAMAYAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI
7 Ekim 2017

300 SORUDA ERGENEKON İDDİANAMESİ

300 Soruda Ergenekon iddianamesi adlı kitap Ergenekon’un 2500 sayfalık iddianamenin

en çarpıcı noktalarını, yazar Erdal ŞİMŞEK bu kitapla gün yüzüne çıkarıyor.
Öncelikle
kitap Ergenekon terör örgütünü hiç bilmeyenler için genel hatlarıyla bilgi
vermektedir.
İşte
bu
örgüte Ergenekon terör örgütü neden denildiğinden tutunda bu örgütün nasıl ortaya çıktığı ve
operasyonlar
ın nasıl başladığı
hakk
ında bize bilgiler
vermektedir.
Operasyon
Trabzon
İl
Jandarma Komutanl
ığına
gelen bir ihbar
üzerine
dikkate al
ınarak,
ihbar yeri
İstanbul
Ümraniye olduğu için bu ihbar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na
oradan da
İstanbul
Emniyet M
üdürlüğü’ne
intikal ettirilmi
ştir.
İhbar değerlendirildi ve yapılan baskında ev sahibi
Mehmet Demirta
ş ve
daha
önce evde kiracısı olan yeğeni Ali Yiğit şüpheli
olarak yakaland
ı.
Gecekondunun
çatısında da 27 adet savunma ve
taarruz tipi el bombas
ı
bulundu. Buradan anla
şıldığı üzere olay çok ciddi bir yapılanmanın olduğu ve konun üzerine gidilmesi
gerektirdi
ğini
g
österiyor. Bu gözaltılar sonucunda yakalanan şahısların itirafları  bombaların
Oktay Y
ıldırıma ait olduğunu söylemesi üzerine soruşturmalar genişletildi. Ali Yiğitin ifadesinde bu olaylarda
Muzaffer Tekin ve Mahmut Öztürk isimli ki
şilerinde bağlantılı olabileceğini söylemesi üzerine yapılan operasyonda şüpheliler
de yakaland
ı ve
arkas
ı yazarın tabiriyle çorap söküğü
gibi geldi.
Ergenekon
soru
şturması kapsamında birçok el bombaları, mühimmatlar, patlayıcılar, silahlar, şarjörler ele geçirilmiştir.
Örgüt
bütün yapılanmalarını belgelerde toplamı
ştır. Örgütün amacı, şekli, kuralları, sivil yapılanmasının hepsi belgelendirilmiştir. Buradan da anlaşılan örgütün çok köklü, kararlı, prensipli bir şeklide yürütüldüğünü bize gösteriyor.
Örgütün
çok planlı bir
şeklide
faaliyetlerini s
ürdürmüştür.
Toplumun her alan
ında örgütlenilmeye gidilmiştir. Sivil kanat, siyasi
kanat, ekonomik kanat, bas
ın
kanad
ı, üniversite kanadı, askeri kanat, mafya kanadı vb. bunlar bize örgütün
‘’Devleti Yeniden Yapılandırma’’ adına toplumun her kanadına yayıldı
ğını göstermektedir.
Ergenekon
örgütünün hedefi, ülkeyi karga
şaya
s
ürükleyerek ülkeni karışmasını sağlayarak ve ülke yönetimini antidemokratik yöntemlerle ele geçirmekti.
 
Örgütün
yapılanmasında eski pa
şalar
ön plana çıkmaktadır. Bunlardan en önemli isim Veli Küçüktür. Veli Küçük Türkiye Cumhuriyetine karşı örgüt kurmak, cinayete
azmettirmek gibi faaliyetlerde bulunmu
ştur. Kuralları da oldukça katıdır. Örgütten
ayrılanların ve ihanet edenlerin öldürülece
ği dahi örgüt belgelerinde yer almaktadır.
Örgütün
medya da birçok ba
ğlantısı vardır. Örgüt amaç ve doğrultularına uygun olarak medyayı ele geçirmek için faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Ayrıca örgüt hukukçulardan da oluşmaktaydı. Bunun nedeni örgütün tüm faaliyetlerini hukuk
kurallar
ı çerçevesinde gerçekleştirmektir.
Örgüt
bu faaliyetlerini tabi ki finanse etmek zorundaydı. Bunu da illegal
faaliyetlerle gerçekle
ştirdiler.
Mesela mafyay
ı
kontrol etme, uyu
şturucu
ticareti, naylon
şirketler
kurarak finanse ediyorlard
ı.
Örgütün
askeri yapılanması ise oldukça güçlüdür. Eski pa
şalar, albaylar, yüzbaşıları hatta halen görevde olan teğmenler, astsubaylar, uzman çavuşlar yer almaktadır. Örgütün hukuki yapılanmasında
bahsedersek Kemal Kerinçsiz ba
şı çekmektedir. Bu yapılanmaya şüpheli
Veli K
üçük ‘ün de katkısı olduğu ve birçok hâkim ve savcı ile bağlantısının olduğu iddia edilmektedir. Örgütün istihbarat ve emniyet yapılanmasında ise eski MİT’çiler ve emniyet
mensuplarının oldu
ğu söyleniyor. Örgütün üniversite yapılanmasında ise birçok öğretim üyesi
bulunmaktad
ır.
Bunlar
ın amaçları üniversiteler de örgütlenmek, kendi
ideolojilerini, akademisyenler ile arad
ığını bulamamış öğrencilerle gerçekleştirmekti.
Örgüt’’
Devleti Yeniden Yapılandırma’’ çalı
şmaların da
kendi eksilerini ve art
ılarını belgelendirmiştir. Eksilerine örnek verirsek medya kontrolümüz zayıf, parasal gücümüz yok gibi kendilerine göre eksileri belgelendirmişlerdir. Ama örgüt artılarını da avantajlarımız başlığı altında toplamış ve ölmekten
korkmuyoruz, askeri g
ücümüz küçümsenemez gibi
maddelerle art
ılarını belgelendirmişlerdir.
  
Örgütün
Cumhuriyet Gazetesini ele geçirmek istemesinin nedeni burayı örgütün merkez
üssü yapmak istemesidir.
Örgüt
birçok sivil toplum örgütüyle de ba
ğlantısı vardı ve bunları destekleyerek kendi saflarına çekmeyi amaçlıyorlardı. Örgütün mafya kanadında Veli Küçüke sadık biri olan Sedat Peker vardır. Sedat Pekerin Veli Küçüke minnet borcunun olmasının nedenlerinde birinin
askere gitmemeyi, çürük raporu alması gösteriliyor yani bunu da Veli Küçük’ün
sa
ğladığı yazılıyor. Örgütün amaçlarında biri de ülkeyi kaosa sürüklemek olduğunu söylemiştik ve bu nedenle bazı cinayetlerin gerçekleştirilmesinde, cinayetlerin
azmettirilmesinde, hatta cinayeti i
şleyenlerin bile öldürülmesinde Ergenekon terör örgütünün parmağının olduğu iddia ediliyor. Örgüt PKK ile de bağlantısının olduğu iddia ediliyor hatta yöneticilerinin görüştüğü,
ili
şki içinde olduğu, soruşturma dosyalarında yer
alıyor, bunun nedeni de PKK‘yı kontrol altında tutup örgüt hedef ve do
ğrultusunda kullanmaya çalışmaktı.  Ergenekon terör örgütü birçok yasadışı örgüt ile bağlantıya girmesinin tek nedeni bu örgütleri zamanı geldiğinde örgüt faaliyetlerinde kullanmak
oldu
ğu
anla
şılmaktadır.
          Örgüt gizliliğe de çok önem vermektedir. Bu amaç doğrultusunda telefon konuşmalarına dikkat edildiği ve kod adı kullandıkları anlaşılmaktadır. Deşifre olmamak için ellerinde geleni
yapmaktad
ırlar.
De
şifre
olan elemanlara ise sahip çıkılmadı
ğı açıkça belirtilmiştir. İstihbarat faaliyetlerine özen gösterilmekte bunu da ‘’Kontrol Dairesi’’ başlığı altında ele alınmakta, örgütün denetlenmesi, örgüt elemanlarının cezalandırılması ve infazı, örgüte seçilecek elemanların niteliği hep belgelendirilmiştir.
Örgütün
bütün belgeleri incelendi
ğinde
benzerlik g
österdiği belirlendi. İşte kapak tasarımları, metinler de saygılarımla tarzında bir üslup kullanılıyordu.
  
Gerçekten
de ülkeyi karga
şaya
d
üşürmek
i
çin yapılan Rahip Santora cinayeti,
Danı
ştay
sald
ırısı, Hrant Dink cinayeti,
Malatya Zirve Yay
ıncılık olayı gibi olaylarda Ergenekon
ter
ör örgütü ile ilişkilendiriliyor ve araştırılıyor. Kaos ortamı yaratmak için birçok kişiye suikast düşüncesi
oldu
ğu ve
bu isimler aras
ında başbakan Recep Tayip Erdoğan olduğu ve PKKyı da ülkeye karşı
daha da k
ışkırtmak için Ahmet Türke ve Sebahat Tuncel suikast
planland
ığı
belirtilmi
ştir.
Örgütün
faaliyet alanlarının özelli
ği
ve yerlerinden bahsediliyor mesela T
ürk
Silahl
ı Kuvvetlerine sızmak, medya
organlarına sızmak, sendikalara sızmak, üniversitelere sızmak, illegal
örgütlere sızmak gibi…
Örgüt
bünyesine ba
ğlı bazı dernekler de var. Bunlar
kuvva-i Milliye Derne
ği,
Vatansever Kuvvetler G
üç
Birli
ği.
Sivil toplum
örgütlenin tüzükleri farklı olmasına
hatta faaliyetleri farklı olmasına ra
ğmen hemen hepsini birlikte çalıştığı görülmektedir.
Örgüt
faaliyetlerini finanse etmek için uyu
şturucu ticareti yaptığı ve
bunu yapan
ın da
iddiaya g
öre
Sami Ho
ştan
oldu
ğu ve
Veli K
üçük’ün de buna sahip çıktığı söylendi.
İddianameye göre, Tuncay Güney, Susurluk kazası hakkında da Ergenekon terör örgütünün birebir bağlantısının olduğunu Veli Paşanın kazadan sonra ki çanta olaylarında çantayı kendi adamlarının almasını bildirdiğini söyledi.
Örgütün
belgelerinin yakalandı
ğı ilk kişi Tuncay Güney soruşturma ile ilgili ifadelerine
s
ıkça başvuruluyor. Tunay Güney e bu soruşturmada birçok soru soruldu ve o da
ilgin
ç iddialarda bulundu. Hatta
Ak
ın Birdal’ın vurulmasının ‘’yeşil’’ kod adlı Mahmut Yıldırım’a verildiğini ve Yeşilin Veli Küçük ‘ün adamı olduğunu iddia etmiştir. Tuncay Güney bu soruşturma kapsamında birçok çarpıcı iddia da bulunmuş ve soruşturmanın gidişatını genişletmiştir.
Örgütün
dokümanları en fazla Veli Küçük, Do
ğu Perinçek, Ümit Oğuztan, Tuncay Güney, Adnan Akfırat ve Mehmet Zekeriya Öztürkten ele geçirildiği görülmektedir. Ele geçirilen belgeler de ‘’CHPin PKKlaştırılması, Türkiyenin içinde bulunduğu durum, milliyetçilik,
laiklik, e
ğitim
gibi konu ba
şlıkları hakkında bilgilere ulaşılmıştır.
Örgütün
en alt tabakadaki elemanlarının bile amaç ve hedefi gerçekle
ştirmek için her şeyi yapabileceği açıkça kendi ağzından belgelenmiştir.(Mehmet Fikri Karadağa örgüt üyesi ,’Paşam, İhtilal İstiyorum ben, yemin
ediyorum. Askeriye el koysun!
’’
demi
ştir.)
   
Ali
Yi
ğit İn babası Şevki Yiğit bombaları oğlunun başına
bir
şeyler
gelmesinden dolay
ı ben
ihbar ettim demi
ştir.
Soru
şturma
kapsam
ında Muzaffer Şenocaka ait askeri gizli belgelere
ula
şılmıştır ve
o da bu belgeleri emekli Binba
şı Fikret Emekin bilgisayarından kopyaladığını söylemesi üzerine Fikret Emek yakalandı ve yapılan aramalarda birçok silah, mermi, patlayıcılara ulaşıldı.
İddianameye göre Danıştay saldırısının ve Cumhuriyet Gazetesinde
örgütün ortak amacının halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine kar
şı
silahl
ı isyana teşvik etmek olduğu dile getirilmiştir ve burada bu olayları organize eden birçok kişinin adı geçmekte ve bunlarda zaten
Ergenekon iddianamesinde ismi geçen
şahıslarıdır.
Devletin
yeniden yapılandırılması hakkında kast edilen Meclis, Hükümet, Yargı ve halk
örgütlenmesi oldu
ğu
belirtilmektedir.
Örgüt belgelerinde örgüte ihanetin bedeli ölüm olduğu belirtilmiştir. Ergenekon iddianamesinde
Mehmet Adnan Akfırat birçok parti liderinin de rü
şvet aldığı iddia edilmektedir. Yine
Akf
ırat İran gezisindeki
izlenimlerinde bahsediyor ve Tuncay G
üneyde Veli Küçük’ü suçlayarak Barzani ile uyuşturucu ticareti yaptığı
iddia etmi
ştir.
Ergenekon
terör örgütünün acil vurulacaklar listesin de siyasetçiler, gazeteciler,
sanatçılarda yer almaktadır. Hatta Turgut Özal’a yapılan suikast giri
şimi de Ergenekon terör örgütü ile ilişkilendiriliyor.
Örgütün
örgüt
şeması başlığı altında Asker, Mit, Polis,
Emekli Subay ba
şlıkları altında birçok isimlerden oluşmaktadır. Sivil başlığı altında ise İlhan Selçuk adı yer aldığı
iddia edilmektedir. Bu iddia
İlhan
Sel
çuka sorulduğunda saçmalık olarak yorumlamıştır. İlhan Selçuk çatışmaların
olmas
ının iyi olduğunu söylemiş ve söyle yorumlamıştır. ‘’Çatışma olmazsa herkes susup otururdu ve o zaman
fena olurduk.
’’
demi
ştir.
Hatta kendi gazetesini kendi bombalatt
ığı
iddia ediliyor.
İddianamede Fikri Karadağ’ın
bilgisayar
ında ‘’Türkiye bizim kontrolümüzde’’ isimli bir dosya
bulunmu
ştur.
Karada
ğ’ın hazırladığı
hainler listesinde 13500 ki
şinin
oldu
ğu
bir liste ele ge
çirildi.
Ergenekon
davası dünya basınında da geni
ş
yer buldu. Yabanc
ı basınına göre’’ siyasi krizin
boyutunun net kan
ıtı’’ gibi ifadeler kullanmışlardır ve Türk basını da ciddiyetle olayı bekledi ve Cumhuriyet
Gazetesi
nin tutumu merak ediliyorken
onlar haberi man
şetten
verdiler
Ergenekon
iddianamesi sonuçlanmamı
ş ve
failleri bulunmam
ış birçok davayı da etkileyecektir.
Ergenekoncular
el yazılarında notlarında birçok
şeyi şifrelemişlerdir. Bunlardan bazıları askeri yetkili:doktor,
istihbarat g
örevlileri:hemşire, silah:cihaz gibiSoruşturmaların bundan sonra ki seyrinde
bir
çok gizli tanığa başvurulmuştur vurulacaktır ve bunlar gizli tanık 5, gizli tanık 17
gibi isimlendirilmi
şlerdir.Birçok gizli tanıkta bu olaydan sonra
cesaretlenip baz
ı
itiraflarda bulunmu
şlardır. İşte yıllardır aydınlatılamayan bilgileri savcılarla paylaşmışlardır.
Ergenekon
terör örgütünün bir numarası ismi kim sorusu çok merak ediliyordu ve bu konuda
Doç. Dr. Emin Gürses polisteki ifadesinde
Şener Eruygur olduğunu iddia etmiştir. Hatta bazıları da Veli küçük olduğunu iddia etmişlerdir.
Ergenekon’un
hedef aldı
ğı illerin başında
Mersin ili gelmektedir. Bunun nedeni Türk-Kürt çatı
şması çıkarılabilecek en iyi yerlerden
birisi olmas
ıdır. Bu nedenle de bayrak
yakma olay
ı
burada ger
çekleştirilmiştir.
Öcalan
da Ergenekon’la ili
şki
kurmakla su
çlandı ve Öcalan savunmasında kendilerine eski Başbakan Tansu Çiller’e yapılacak suikastı
üstlenmelerini istediklerini fakat kabul etmediklerini söylemi
ştir.
Operasyonlar
da ele geçirilen bombaların bazı yerlerden kullanılan bombalarla
benzerliklerine dikkat çekmek gerekir. Bulunan bombalarla mesela A
ğrı Patnosta boş arazide bulunan el bombasın seri numaraları aynı, yine İzmir Urlada bulunan 10 el bombasının seri numarası aynıdır.
Bunların
ı
şığında
bu
örgütün inanılmaz bir askeri, siyasi ve
parasal g
ücü ortaya çıkmaktadır. Bu soruşturma daha da derinletilecektir.
Ve belki de bir çok bilinmeyen gün yüzüne çıkacaktır. Her kuruma ele atmı
ş olan örgüt kesinlikle amacının ülkeyi bir çıkmaza sokmak, kendi
ideolojik
çıkarları için kullanmak, hatta bu uğurda askerlerimizin şehit düşmesine, kardeşlik ortamına nifak sokmaya, insanları öldürmeye, tehdit
etmeye kadar götürebilecekleri a
şikârdır. Birçok sivil toplum örgütünü, kurumu kendi hedef ve doğrultusunda yönlendirmeye çalışan, onları
kendi saflar
ına çekmeye çalışan bir hava içerisindedir. Ve her kurum ve kuruluştan birilerinin Ergenekon
bünyesinde faaliyet göstermesi de çok dü
şündürücüdür. Ve bu olaylar bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı ve kısmen de olsa bu kaos ortamından kurtulduk.
Bu
Ergenekon davası ile artık insanlar ülkemiz üzerindeki oyunları daha net
görebiliyorlar. Aslın da dava daha sonuçlanmadı
ğı için peşin hükümlerde söylemenin anlamı yok. Zamanla operasyonlar
geni
şletilecek
ve nihai karara ba
ğlanacak.
Gizli tan
ıklarda
bu davan
ın gidişatında çok büyük bir role sahipler. İnsanlar bu örgütü duyunca inanılmaz şaşırdılar. O kadar organize bir örgütmüş ki her alana el atmışlar. Okullar, üniversiteler, gazeteler, askeriye, mit,
emniyet, sivil toplum kurulu
şları vb. sanki bir ahtapotun
kollar
ı gibi. Buradan ne anlaşılıyor ne kadar kararlı ve sistemli oldukları,
kendi mantalitelerini ya
şatmak
i
çin herkesi ve kurumu
kullanabilirler. Ba
ğlantıları da o kadar güçlü imiş ki her kurumdan her
faaliyetten birileri var b
ünyelerinde.
Kitab
ı okuduktan sonra fark ettim
ki
örgütün beyni Veli Küçük her kurumlar her şahısla ilişki kurabilecek mevkilere
gelmi
ş
fakat tabi ki bunlar birer iddiadan ibaret. Mesela savc
ılarla görüşmeler, mafya liderlerine iyilik yaparak onları kendilerine borçlandırma taktiği, uyuşturucu baronları, Öcalanla başkaları vasıtasıyla, hatta Barzani ile de bağlantısı var, bununla beraber tabi
ki
örgütün bağlantıları da var tabi, yine
vurgulamakta yarar var bunlar sadece iddia fakat baz
ılarının da belgelerine ulaşılmış olmasına
ra
ğmen
dava s
ürerken kesin yorumlar
yapmakta anlams
ız
olur. Ger
çi
siyasetçilerinde bu Ergenekon soru
şturması
hakk
ında yorumları oldu. Herkes siyasi görüşüne göre yorumlar yapıyor. Çoğu objektif değil tabi.
  
Sonuçta
böyle bir örgütün varlı
ğından haberdarız ve böyle bir örgüt faaliyet göstermiş ülkemizde bunun bir sorumluluğu ve yaptırımı olması gerekir. Bu dava kapsamında iddianamede adı geçen şahıslar hakkında çeşitli suçlamalar mevcuttur. İşte bazıları terör örgütü kurmaktan, bazıları isyana teşvikten, bazıları halkı kışkırtmaktan,
baz
ıları hukuka aykırı veri kaydetmekten
yargılanacaklar. Yüce adalet bunlara suçlu bulundukları halde gereken cezayı
verecektir. Halkın duygularını(Mersin olayları), devletin kurumlarını
kullanarak sisteme, antidemokratik yöntemlerle ülkeyi ele geçirmek gibi
faaliyetlerde bulunmanın cezasını adalet verecektir.

 

Kitapta
böyle sistemli bir örgüt kurulup, her alana yayılarak faaliyet gösteren ki
şi ve örgütlerin suçlu bulundukları zaman alacakları cezalar ve almasını savcıların belirttiği ceza sürelerinden bahsedilmiştir. 
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: