AMERİKAN PSİKOLOJİK DERNEĞİ YAYIM KLAVUZU

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİM TARİHİ
7 Ekim 2017
SUİKASTLARIN ŞİFRESİ (2000’li Yıllar ve Türkiye Derin, Şifreli Suikastler ve Çeteler)
7 Ekim 2017

AMERİKAN PSİKOLOJİK DERNEĞİ YAYIM KLAVUZU

APA (Amerikan
Psikoloji Derneği) yayımları arasında bulunan psikolojik bültenin 1929 senesi
Şubat sayısında, yedi sayfalık bir makale olarak ya­yınlandığı,
Yayım Kılavuzu, yayımlanacak olan makalelerin
hazırlanışı ve teslim edilişiyle ilgili yapılması gerekenleri anlatmaktadır.
Yayım Kılavuzundaki
her
bölüm, farklı tarzdaki bilgileri içermektedir ve makale hazırlarken belli bir sıraya
göre dizilmiştir. Her bölüm, kendi içinde bir bütün olma­sının yanı sıra bir
önceki bölümün de devamı gibidir. Bir makale taslağı kısımlarının nasıl
düzenleneceğini açıklamaktadır. Belli başlı fikirlerin makale taslağı içinde
nasıl ifade edileceğini,  APA’nın
biçemini ve kaynakça formatını, makale taslağın hazırlanışını açıklamak­tadır.
Makale
taslağının içeriği ve düzenini anlatmaktadır. Bunun alt başlığı olaraktan
makalenin özelliklerini, makale türlerini, makale anlatım tonunu, makale
taslağının parçalarını, makalenin başlık sayfasını, makalenin sonuçlarını,
makalenin sunum kalitesinin nasıl olacağını anlatmaktadır. Metnin İçeriği ve
Düzeni, deneye dayalı çalışmaların yanında in­celeme yazıların, vaka inceleme­lerini,
kuramsal ve yöntembilimsel incelemeleri de tanımlamaktadır. Bunlar
araştırmacıların, yayımlanmış çalışmalara benzer formda çalışmalar
hazırlamalarını amaçladığı, bir araştırmanın unsurlarını tanımlayan ve istatistiklerin
nasıl raporlanacağını anlatan açıklama­lar olduğu.
Makalede fikirleri ifade etmek ve dilde yalınlığın
nasıl azaltılacağından bahsetmektedir. Yazı stilinin nasıl olacağı, yazı tekniklerinde
nelere dikkat etmemiz gerektiğini, dilbilgisi doğru kullanmamız gerektiğini,
özne-yüklem uyumunun sağlanması, zamirlerin doğru yerlerde kullanılması,
sıfatların, zarfların, fiillerin birbirleri içerisinde uyumlu olmasını
anlatmaktadır. Olaylara önyargılı yaklaşılmamasından bahsediliyor.
Kişinin
dü­şüncelerini ve yazılarını düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu anlat­makta,
fikirleri ifade etmek ve dilde yanlılığı azaltmak ve yazılan her kelimenin
anlaşılır ve eksiksiz bir iletişime katkıda bulunması gerektiğini
anlatmaktadır.
APA
yazı biçemlerini, APA dergilerindeki yazı biçemlerinin mekanik özelliklerini
anlatmaktadır. Bu özellikler arasında metin içinde noktalama, heceleme, büyük
harf kullanma, italik kullanma, kısaltmalar, tire, ayraçlar, taksim işareti,
tırnak içine alma, matematiksel kopyalama, başlıklar, tablolar, örnek re­simler,
dipnotlar ve alıntı yapma bulunmaktadır. Bu APA yazı biçemlerinin nerde
kullanacağımızı, nerde kullanmamamız gerektiğini anlatmaktadır.
İmla,
sözcükleri doğru yazmak, büyük harf kullanımını, italik harfleri, testlerin
isimleri, özel isimler ve ticari isimler, cümle başındaki sözcüklerin
kullanımı,  sözcük olarak kabul edilmiş kısaltmalar, APA dergilerinde sıkça kullanılan
kısaltmalar
, Latince
kısaltmalar, 
bilimsel kısaltmalar,cümle
başında kullanılan kısaltmalar, kısaltmaların çoğulları nerelerde
kullanıldığını anlatmaktadır.
Makale
taslağının başlık düzenini, başlık düzeyleri, sıralama, alıntı yapma nasıl
yapılır. Bir kaynaktan nasıl alıntı yapılır, tek veya çift tırnak işareti
kullanmak, alıntı içinde gösterilmiş kaynak adları nasıl yayınlanır. Sayılar
nasıl kullanılır. Rakamlarla ifade edilen sayılar, sözcüklerle ifade edilen
sayılar, sıra sayılar, ondalık kesirler, roma rakamları nerelerde kullanılır.
Sayılar arasında virgül kullanımı nasıl olacağını göstermektedir.
Metrik birim stiline nasıl çeviri
yapılacağını, metrik tabloların nasıl olacağını ve nasıl metrik tablo
çizileceğini göstermektedir. İstatistiksel ve matematiksel anlatımların metine
nasıl aktarılacağı, formüllerin nasıl ve nerede kullanıldığını anlatmaktadır.
Tabloların;
tablolarla metnin ilişkisi, tablo numaraları, tablo başlık isimleri, tablo
çizgileri, tablo notları, tablo boyutları, başka bir kaynaktan alınan tabloları
nasıl kullanıldığını anlatır.
Şekil
türleri nelerdir, şekiller için bir standartlar nelerdir, şekillerin boyut ve
oranları nasıl olmalıdır, şekillerin hazırlanması, grafik nasıl oluşturulur,
fotoğraf nerelerde kullanılır, şekillerin numaralandırılmasının ne şekilde
olacağı anlatılmaktadır.
Metin
içinde dipnotların ve notların nasıl olacağı, ekler, testlerin ve anketlerin
nasıl hazırlanacağı, metin içinde kaynak bildirmenin nasıl yapılacağı
anlatılmaktadır.
Metin
ve kaynakçanın uyumluluğu, makale veya bölüm başlıklarını uyumu, süreli
yayınlarda kaynak ismi uyumu, süreli olmayan yayınlarda kaynak ismi uyumu,
basım bilgileri, elektronik kaynaklarda kaynağın bulunmasını kolaylaştıracak
bilgilere ulaşılması, toplantı ve sempozyum tutanakları hakkında bilgiler
aktarılmıştır. Kaynakça dergi makalesinin en sonunda yer aldığı, makalede kullanılan
bilgileri tanımlar ve kaynaklarını belirttiği, kay­nakça özellikle tek bir
makaleyi destekleyen çalışmaları içerdiği.
APA yayınlarında
kaynaklar yazar-tarih belirtilerek verildiği.
Örnek
bel­ge üstünde belli kısımlara etiket konarak yayım kılavuzunun ilgili
bölümleri referans verilmiştir. Makale taslağının hazırlanması ve yayımlanmak
üzere tes­lim edilmiş örnek belgeler, makale taslağının bilgisayardaki bir yazı
progra­mıyla nasıl hazırlanacağına dair talimatları içermektedir. Örnek belge
ve çer­çeveler, APA biçeminin formatını ve uygulanışını göstermektedir. Makale
taslağının hazırlanması ve yayınlanmak üzere teslim edilecek örnek metinlerin
nasıl olacağı, makale taslağının hazırlanmasıyla ilgili genel talimatların
neler olduğu, yazarın sorumluluklarının neler olduğu, makale taslağının;  punto ve fontun, kâğıt özellikleri, kenar
boşlukları, çift satır aralığı, sayfa düzeni, sayfa numaraları, sayfa üst ve
alt bilgileri, girintiler ve paragrafların, noktalama işaretleri ve aralık
bırakmanın nasıl olacağını gösterir.
Makale
taslağının kısımlarını yazmak; başlık sayfası, nüsha sayfası, ek bölümler,
makale taslağı mektubu, ara süreçteki yazışmalar, gönderilen paketin içinde
bulunması gerekenler, makale taslağının teslim alındığına dair editörün taahhüdü
için nelere dikkat etmeliyiz.
Dergi
makaleleri dışındaki metinler, doktora tezi, tez, öğrenci çalışmaları, sözlü
sunum için gerekli materyaller ve kısa raporlar gibi metinle­rin tanımların
yapmaktadır. Doktora tezlerinin dergi makalesi olarak yayımlanmaları için nasıl
hazırlıklar yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Dergi makaleleri dışındaki
materyallerin ne olduğunu, yüksek lisans tezler, öğrenci metinleri, doktora
tezlerinin nasıl hazırlanacağını, verilerin yorumlanması, yazım tekniğinin nasıl
olacağı, metnin son halinin nasıl olacağını anlatmaktadır.
 
İyi
hazırlanmış bir makale taslağı inceleyicile­rin ve editörlerin gözünde
profesyonel değer kazanır ve kararlarını olumlu yönde etkiler. Bir Metnin
fiziksel görünümü makale taslağının etkisini arttırıp, azaltabilir. Yazı
tekniğiyle ilgili hataları inceleyicilerin makalenin içeriğini yanlış
değerlendirmelerine yol açabilir. Bas­kı için kabul edildiğinde uygun bir
şekilde hazırlanan bir makale taslağı, yazı işleri dizgicinin ve müdürünün işini
kolaylaştırır, hata payını azaltır ve yayın maliyetini düşürür.
Örnek
bir biçimde bir makale taslağı ortaya koymanın tek­nik detaylarına
değinmektedir. Bu kısımda yer alan talimatlar metni hem daktiloyla yazma hem de
yazı programıyla bilgisayara geçme süreci geçer­lidir. Bölümün bütününü gözden
geçirme sürecinin ve APA dergilerinde yayma hazır bir makalenin
gereksinimlerini karşılayan bir metin hazırla­mak üzerine odaklanmıştır.
Eğer
Makale kabul edilirse APA

ve
diğer birçok yayıncı mevcutsa ma­kalenizin
bilgisayardaki versiyonu sizden doğrudan temin edip baskıya hazır hale getirmeyi
tercih edecektir. Metnin tutarlı bir şekilde ha­zırlanmış olmasına
dayanmaktadır. Bilgisayardaki yazı yazma programınızı etkili ve tasarruf
sağlayacak biçimde kullanmak, dolayısıyla ilk taslağınızdan itibaren yazıcınız
veya siz belli kuralları takip etmelidir. Makale taslağı hazırlanışı üzeri­ne bu
bölümde yer alan talimatlar kullanılabilir bir elektronik dosya oluştur­manın
temeli üzerine yoğunlaşmaktadır.
Makale
taslaklarının elektro­nik işlemler için nasıl kodlanacağını göstermek amacıyla
örnek bir makale taslağı sağlanmıştır. Makale Taslağının Kabulü ve Üretimi,
onaylanmış bir metnin üretime hazırlanmasıyla ilgili olarak yazarlara yol
göstermektedir. Ayrıca düzeltmesi yapılmış makale taslaklarının nasıl yeniden
gözden geçirileceği ve makalelerin dizgi formları anlatılmaktadır.
Yayın
kılavuzu
hazırlarken niyet öncelikli olarak dergilerde yayımlanmak üzere yazılan
makalelere rehber­lik sağlamaktır. Yazarlar yayın
kılavuzunu
ayrıca
tez yazarken veya ödev yaparken, sunum için yazdıkları ve kısaltılmış halde
basılan makalelerde de kullanılmaktadır. Materyaller ve dergi makaleleri
arasında­ki farkları kısaca açıklamaktadır.
 
Makale
taslağının verimli bir şekilde elden geçirilmesi edi­törün, dizgicinin,  yazarın, ve basımcının paylaştığı bir
sorumluluktur. Makale taslağını teslim etme sürecinde yapılması gerekenleri ve
yayınlan­ması onay görürse, yeniden düzenlenip yazılmış ve dizgisi yapılmış
maka­le taslağının elden geçirilme işlemlerini anlatmaktadır. Makalelerin
verimli bir şekilde bu süreçlerden geçirilmesinde ve yayınlan­masında bu
bölümdeki yönergeleri izlemeliyiz. Makale taslağı tesliminin belirli şartlan
dergiler arasında farklılık göste­rebilir. Bir makale taslağını teslim etmeden
önce, söz konusu dergi­nin en son sayısına ya da derginin internet sitesine
bakınız.
Derginin
iç ön kapağı ve yazarlara talimatlar bölümü, dergi için hangi tür makale
taslaklarının uygun olduğunu, derginin genel konularını, şu anki editörün adını
ve adresini, teslim etmeniz gereken kopya sayısını ve der­ginin normalde gizli
değerlendirme yapıp yapmadığı dahil olmak üzere o dergiye özel makale taslağı
hazırlama ve teslim talimatları anlatılıp, bilimsel dergilerle makale taslağı
hazırlayan yazarlar içindir.
1892’de
kurulmuş ve 1925’te birleşmiş Amerikan Psikoloji Derneği, 155,000’den fazla üye
ba­rındırır ve ABD’de psikologların ana organizasyonudur. APA’nın misyonu
psikolojiyi bir iş dalı, bir bilim ve insan refahı­nı yükseltme aracı olarak
ilerletmektir. APA’nın bu misyonu gerçekleştire­bilmesinin bir yolu akademik
dergilerin en büyük öğesi olduğu yayın programı ile psikolojik bilgiyi
yaymaktır.
Amerikan
Psikoloji Derneği’nin dergi programı; dergi politikaları, telif hakkı, sayfa
dağılımları, editörlerin seçilmesi, esrin ilk yayınlanışı, makale taslaklarının
teslim tarihi, yayın bekleme süresi, bilimsel yayın etiği, yazı işleri
sorumlulukları, makale taslaklarının yayın sırası, yazı işleri inceleme
prosedürleri şeklindedir.
Teslim
edilmiş olan makale taslaklarının editör tarafından idare edilişi ve yeniden
gözden geçirilme süreci anlatılmaktadır Amerikan psikoloji derneğinin dergi
değerlendirmesi tüm APA dergileri için geçerli olan genel politikaları ve
APA’nın yazarlık ve ya­yımla ilgili etik ilkelerini tartışmaktadır.
Bibliyografya
üç kısımdan oluşmaktadır; İlk kısım
APA Yayın Kıla­vuzunun tarihçesini
vermektedir. İkinci kısım
Yayın
Kılavuzunda
kulla­nılan tüm kaynakları alfabetik
olarak sıralamaktadır. Üçüncü kısım ise notlarla açıklanmış ve bölümlere
ayrılmış olup ek okuma tavsi­yeleri verilmektedir.
Yayım Kılavuzunun
geçmişi üzerine, konuyla kaynak isimlerini ve yazılı eserle­rin bir listesini içermektedir.
Yazarlara,
yayımlanmaya hazır bir makale taslağını sunmak için gerekli ölçütlerin bir
kontrol listesi, onaylan­mış olan makale taslağını elektronik üretime hazır
hale getirilmesi için ge­rekli ölçütlerin bir listesi sunulmuştur.
APA
etik ilkelerinin yayımlama ve yazarlık ile ilgili olabilecek tüm bölümlerini, res­mi
rapor olarak kullanan hukuki materyaller için referans örnekleri içermektedir.

 

Bir
yazarın makale taslağını dergi editörüne teslim eder­ken projesine dahil
edebileceği bilgileri örneklerle gösteren bir örnek açık­layıcı mektup
yayınlanır. Kitabın İndeks bölümü genişletilmiş olup ve sayfa numara­larının
yanı sıra kısım numaralarını da içermektedir. Yayım Kılavuzun bu baskı­sında
ihtiyacımız olanı bulmak artık çok daha kolay hale geldi.
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: