ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ADALET ÖN LİSANS 2. SINIF DERSLERİ SORU BANKASI –  BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV SORULARI

Değerli Okul Arkadaşım;

Hazırlamış olduğum soru bankası Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sınıf derslerinden BORÇLAR HUKUKU dersine ait, BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV SORU BANKASI 2017-2018 öğretim dönemi vize soruları olarak karşımıza çıkacaklar.

Görmüş olduğunuz eksikleri tgbrkoztrk@gmail.com adresine veya admini olduğum kitapozeti.de  websayfasına üye olarak iletişime geçebilirsiniz,

Şimdiden başarılar diliyorum.

NOT:  Deneme sınavlarında mükerrer soru olması üniversitenin yaklaşık 100 adet deneme sınavından kaynaklanmaktadır… sorunun cevabı şıklarda koyu renk olarak belirtilmiştir.

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-1

 

SORU 1Aşağıdakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açıklamada yanılma hâllerinden değildir?

 

a) Miktarda hata

b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kişide hata
e) Sözleşmenin niteliğinde hata

 

Soru 2

İradi geçerlilik şekli açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İradi şekil şartı çerçevesinde şekle tabi olmayan bir işlemi şekle tabi hâle getirmek ya da şekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik şeklini ağırlaştırıcı koşulları kabul etmek söz konusudur.

b) İradi şekil şartına tabi bir sözleşmenin değiştirilmesi için şekil şartına uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) İradi şekil şartına aykırı şekilde yapılmış bir sözleşme tarafları bağlamaz.
d) İradi şekil şartına bu ismin verilmesinin sebebi, bu koşulun tarafların iradesine dayanmasındandır.
e) İradi şekil şartı sadece yazılı şekilde yapılmak için kararlaştırılabilir.

 

Soru 3

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Yazılı şekilde sözleşmenin esaslı unsurlarının (tarafların özel önem vererek esaslı unsur haline getirdikleri unsurların da) yer alması gerekir.

b) Alacağın devri yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir.
c) Bir hukuki işlem yazılı şekle tabi ise, borç altına girsin ya da girmesin her iki tarafın da imzası gereklidir ki şekil şartı yerine getirilmiş olsun.
d) Yazılı şekil el yazılı, doktilo veya yazıcı ile yazdırılmış ve nihayetinde imzalanmış bir metin ile gerçekleştirilebilir.
e) Kefalet gibi bazı sözleşmelerde salt yazılılık yetmez, ayrıca kefilin sorumlu olacağı tutar gibi bazı hususların da ayrıca kefilin el yazısıyla yazılması gerekir.

 

Soru 4

Başlangıçtaki imkânsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Başlangıçtaki imkânsızlık objektif olmalıdır.

b) Başlangıçtaki imkânsızlıkta sözleşme hükümsüzdür.
c) Başlangıçtaki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç doğmamıştır.
d) Borcun başlangıçta sadece borçlu için imkânsız olması bunun kapsamına girmez.
e) Cins borcunda başlangıçtaki imkânsızlık söz konusu olmaz.

 

Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda hata nedeniyle iptali mümkündür?

 

a) A firması, 5 ton şeker satın alma teklifini B firması yerine, C firmasına göndermiştir.

b) Samsun’a tayinin çıktığını düşünen memur Hüsnü, orada kira sözleşmesi yapmış ise
c) A, B ile kefalet sözleşmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözleşmesi yapmıştır.
d) A firması pilavlık bulgur satın almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmuş ve karşı tarafta bunu kabul etmiş ise
e) Bir piyeste rol aldığını sanan kişi gerçekte evlenme akdine katılmış ise

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesini esas alarak yapılan edim ayrımıdır?

 

a) Şahsi edim – maddi edim

b) Ani-sürekli ve aralıklı (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu – parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler

Soru 7

Borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Satım akdinde satım konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.

b) Asli edim borçlarına aynı zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yanında bir de yan edim yükümlülükleri vardır.
d) Alacak hakkı doğmuş olsa bile vadeye bağlandığı için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak fer’i bir haktır.

 

Soru 8

İfanın konusu itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tarafların anlaşması olmaksızın ifa konusundan farklı bir şeyin ifa edilmesine aliud (yabancı edim) denir.

b) İfa uğruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karşılandığı ölçüde sona erer.
c) Alacaklı her durumda kısmı ifayı reddedebilir.
d) Cins borcunda sözleşmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakkı borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten aşağısını seçemez.
e) Kısmi edim ile bölünmüş edim birbirinden farklı hususlardır.

 

Soru 9

Koşula bağlı borçlar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak her türlü borç koşula bağlanabilir.

b) Geciktirici koşulda hukuki işlemin hukuki sonuç doğurması ileride gerçekleşeceği şüpheli bir olaya bağlanmıştır.
c) Bozucu koşulda ise geçerli olarak kurulmuş bir hukuki işlem koşulun gerçekleşmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.
d) Borçlu dürüstlük kuralına aykırı olarak bozucu şartın gerçekleşmesini engellerse koşul gerçekleşmiş sayılır.
e) Bozucu koşul her zaman olumsuz bir koşul niteliğindedir.

Soru 10

Aşırı yararlanma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aşırı yararlanmada edimler arasında açık bir oransızlık bulunmalıdır.

b) Aşırı yararlanmada karşı taraf, zor durumda bulunan veya düşüncesiz hareket eden ya da deneyimsiz olan kişinin bu durumundan yararlanarak açık oransızlığın meydana gelmesini sağlamalıdır.
c) Aşırı yararlanmada, mağdur duruma göre, sözleşme ile bağlı olmadığını karşı tarafa bildirebilir ya da sözleşmedeki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.
d) Zor durumda kalmaya dayalı aşırı yararlanmada iptal hakkının bu durumun ortadan kalmasından itibaren bir yıl ve her halde sözleşmenin kurulmasından itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.
e) Aşırı yararlanmada sözleşme baştan itibaren geçersizdir.

Soru 11

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Eksik iki taraflı sözleşmelerde ifa sırası bellidir ve bu açıdan kimin önce ifa etmesi gerektiği sorunu çıkmaz.

b) Tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar ifa sırasını belirlemiş olabilirler.
c) Tam iki taraflı sözleşmelerin bazılarında kimin önce ifa edeceği yerel adetlerden de anlaşılır.
d) Ödemezlik def’inin kullanılabilmesi için karşılıklı borçların her ikisinin de muaccel olması gerekir.
e) Öğretide baskın anlayışa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayıp ifanın şartıdır.

Soru 12

Bir sözleşmenin kurulmasında söz konusu olan irade beyanlarından zaman itibariyle önce olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Açıklama

b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözleşmeden dönme

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukunda geçerli olan ilkelerden değildir?

 

a) Sözleşme özgürlüğü.

b) Borç ilişkilerinin nispiliği ilkesi.
c) Borçlar hukuku alanında kişisel hakların herkese karşı ileri sürülebilirliği ilkesi.
d) Alacaklının verme borçlarında ancak borçlu üzerinden borcun konusu üzerinde hâkimiyet kurabilmesi ilkesi.
e) Borç ilişkisinden doğan alacak hakkının alacaklıya talep hakkı vermesi ve gerektiğinde dava ya da cebri icraya başvurma imkânı sağlaması ilkesi.

 

Soru 14

Sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farklı olarak TBK’da genel olarak düzenlenmiştir.

b) Aşırı ifa güçlüğünde sözleşmenin uyarlanması için sözleşme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olağanüstü bir gelişme olmalıdır.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için aşırı bir yük ortaya çıkmalıdır.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalıdır.
e) Borçlu borcunu ifa etmiş olsa dahi sözleşmenin uyarlanması imkânından her durumda yararlanır.

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde kesin hükümsüzlük söz konusu olmaz?

 

a) Sözleşmeyi yapan A, tam ehliyetsiz ise

b) A taşınmazı sevgilisi B’ye gerçekte bağışlamak istediği hâlde görünüşte sevgilisi ile satış sözleşmesi yapmış ise
c) Böbreğini satmak üzere A, T ile bir sözleşme yapmış ise
d) A’nın, B’ye sattığı ressam Yetenekli’ye ait tablo sözleşme yapılmadan bir saat kadar önce yangında tamamen yanıp kül olmuş ise
e) Kendisine gönderilen katalogda 45 nolu giysiyi seçmek isteyen A, yanlışlıkla 54 nolu giysiyi işaretlemiş ise

Soru 16

Sözleşmenin hüküm doğurması açısından eklenmesi gereken hususlara aşağıdakilerden hangisi örnek değildir?

 

a) Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme temsil edilenin sonradan olur vermesi

b) Amcasının antika saatini amcasından habersiz satan kişinin bu arada amcanın ölmesi nedeniyle mirasçı olarak antika saate sahip olması nedeniyle tasarruf yetkisini sonradan kazanması
c) Tapuda yapılan taşınmazın devri işleminde tapu memurunun usulüne uygun tescil talebine binaen tescili gerçekleştirmesi
d) Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu tutarın el yazısı ile yazılması gereği
e) Vesayet altındaki kişinin vasisi ile yaptığı hukuki işlemlere vesayet makamlarının olur vermesi

Soru 17

İfa yardımcısı kullanmak ve bunun sonuçları (TBK m. 116) açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yardımcısının fiilinden borçlunun sorumlu olması için ifa yardımcısının işi yürütürken sözleşmenin diğer tarafına zarar vermiş olması da gerekir

b) İfa yardımcısının sözleşme dışından birine verdiği zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardımcısının fiilinden sorumluluğuna girer.
c) İfa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatları vermiştim ve iyi denetledim, ama yine de zarar doğmuş ben ne yapayım!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözleşme partnerine karşı ifa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluğu (TBK m. 116) ile ifa yardımcısının fiilinden zarar gören üçüncü kişiye karşı adam çalıştıranın sorumluluğu çerçevesinde sorumluluğu (TBK m. 66) ayrı konulardır.
e) Kural olarak yardımcı şahısların fiillerinden dolayı sorumluluk önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

 

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Öneri, yöneltilmesi gereken bir irade beyanı ile yapılır.

b) Önerinin daha baştan belirlenmiş bir şahsa yönelik olarak yapılması gerekir.
c) Öneride bulunan herkesçe bilinen bir durum olmadıkça icabının muhataba zamanında ulaşmış olduğunu varsayabilir.
d) Geç gelen kabul beyanı karşısından öneride bulunanın bunu karşı tarafa bildirmesi külfeti bulunmaktadır.
e) Kabul, öneri yapana yöneltilen ve sözleşmenin öneriye uygun şekilde meydana getirme arzusunu kesin olarak dile getiren bir irade beyanıdır.

Soru 19

Sözleşme görüşmelerinde kusurdan dolayı sorumluluğa dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bunun için muhakkak sözleşme kurulmuş olması gerekmez. Ancak sözleşme görüşmesine yönelik bir davranış ve ortam bulunmalıdır.

b) Bu şekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüşme sırasında zarar gören, koşulları varsa ancak haksız fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu şekilde bir sorumluluğa dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasında sözleşme varmış gibi bir hukuki sonuç doğurur.
e) Bu sorumluluk dayanağını tarafların bu yöndeki iradesinden alır.

Soru 20

Aldatma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kişinin sözleşmeye olur vermesi halinde sözleşme başlangıçtan itibaren geçerli olur.

b) Aldatan, diğer taraf sözleşmeye onay vermiş olsa bile, aldatılanın aldatma nedeniyle uğradığı zararı gidermeye mecburdur.
c) Aldatılan, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözleşmeye onay vermiş olur.
d) Aldatmayı üçüncü kişi de yapabilir, ancak bunun için diğer tarafın aldatmayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanılma esaslı olmak zorunda değildir.

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-2

 

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısından doğrudur?

 

a) Nispi haklar mutlaktır.

b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

Soru 2

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

Soru 3

Resmi şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tapuda yapılacak işlemeleri yapmaya asıl olarak tapu müdürlükleri (memurluğu) yetkilidir.

b) Taşınmaz satış vaadi noterler tarafından gerçekleştirilebilir.
c) Kefalet sözleşmesinin geçerliliği noterde düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
d) Resmi şekli onaylama ve düzenleme şekli diye ikiye ayırmak mümkündür.
e) Taşınmaz satışı resmî şekle tabi ise de taraflarca ifa edilmiş ve üzerinden bir süre geçmiş sözleşmelerin geçersizliğini iddia etmek kural olarak dürüstlük ilkesine takılır ve hukuk düzenince dinlenmez.

 

Soru 4

Sorumluluk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sorumluluk açısından kural, kişinin bütün mal varlığı ile sorumlu olmasıdır.

b) Kefilin sorumluluğu sadece miktar itibariyle sınırlıdır. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varlığı ile sorumludur.
c) Kişinin hangi fiil veya durumdan dolayı sorumlu olacağı ve sorumluluğun hukuki temeli de esas alınarak yapılan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumluluğu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadaşının borcuna güvence teşkil etmesi için taşınmazı üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran taşınmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumluluğu taşınmazın değeri ile sınırlıdır.

Soru 5

Ahmet, arkadaşı Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancak daha sonra bu yetkiyi geri almıştır. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanımadığı Ceyda ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Berna’nın yaptığı sözleşme hiçbir şekilde Ahmet’i bağlamaz, çünkü Berna’nın temsil yetkisi artık yoktur.

b) Temsil yetkisinin geri alındığını Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözleşme ile bağlı olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alındığını biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözleşmesi Berna ile Ceyda arasında kurulur.
d) Ahmet, Berna’nın temsil yetkisini geri aldığını Ceyda’ya bildirmemişse, sözleşme ile bağlı olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya baştan itibaren temsil yetkisi vermemiştir, çünkü bunu yazılı ve özel olarak yapması gerekirdi.

Soru 6

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İş hukukunda genel işlem koşullarına “genel iş koşulları ya da şartları” denir

b) Hukukumuzda genel işlem koşulları sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
c) Genel işlem koşullarından bahsedebilmek için kullanan veya diğer bir kişi tarafından birçok sözleşme yapmak amacıyla önceden hazırlanmış olma da söz konusudur.
d) Bu şekilde hazırlanmış koşullardan sözleşmenin diğer tarafının haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkânı olmaksızın sözleşmeyi onaylamış ise bunlar sözleşmenin parçası hâline gelmezler (yazılmamış sayılırlar).
e) Genel işlem koşulları ile sözleşme özgürlüğü arasında genel bir çatışmanın bulunduğu söylenebilir.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsamında değerlendirilmez?

 

a) Borcun sonraki imkânsızlığı

b) Alacaklı temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) İfa davası
e) Culpa in contrahendo

Soru 8

Borç ve borç ilişkisi kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Her borcun bir konusu olmak zorundadır.

b) Her borç ilişkisinde muhakkak en azından bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklının borçludan bir şey vermesini veya yapmasını ya da yapmaktan kaçınmasını istemesi söz konusudur.
d) Geniş anlamda borç ilişkisi sadece borcu değil, buna dair yükümlülük ve kuralları da kapsar.
e) Kiracı ile kiraya veren arasındaki borç ilişkisinin tamamı dar anlamda borç ve kiracının kira parasını ödemesi borcu ise geniş anlamda borç örneğidir.

Soru 9

Borçlular arasında teselsül açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlulardan biri borcun sadece bir kısmını ifa ederse, borcun bu kısmı itibariyle diğerleri açısından borcun sona ermesi gerçekleşmez.

b) Borçlular borcun tamamından sorumludurlar.
c) Alacaklı istediği borçluya başvurabilir.
d) Borcu ödeyen borçlu diğerlerine rücu edebilir.
e) Borçlular arasındaki teselsül kanundan ya da tarafların iradesinden doğabilir.

Soru 10

Beyan ile irade arasında bilerek yaratılan örtüşmeme açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Latife beyanı buna bir örnek olarak verilebilir.

b) Teminat amaçlı inançlı temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmediği bir beyanı bilerek yapmışsa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine rağmen kabul beyanında bulunmuşsa, zihni kayıt söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa şeklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanların sonradan bunun muvazaa olduğunu iddia etmeleri halinde, bunu yazılı delille ispatlamaları gerekir.

Soru 11

Borcun sonradan imkânsızlığı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sonradan gerçekleşen imkânsızlık objektif ya da sübjektif olur ve baskın anlayışa göre, sonraki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.

b) Bir diğer yaklaşıma göre sonradan gerçekleşen imkânsızlıkta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüşür.
c) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde ifa imkânsız hâle geldi ise karşı taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsızlığında, bu durumu karşı tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklının bu nedenle zararı arttı ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borcun konusu sonradan imkânsız hale geldiyse borç sona erer.

Soru 12

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatin teslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.

b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

Soru 13

Alacaklı temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Alacaklı temerrüdü sadece alacaklının kusurlu olduğu durumlarda gerçekleşir

b) Yapma borçlarında alacaklı temerrüdü olmaz.
c) Alacaklı temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim gereği gibi alacaklıya teklif edilmiş olmalıdır
d) Alacaklı temerrüdünde alacaklı haklı bir sebep olmaksızın edimi kabul etmekten kaçınmalıdır.
e) Alacaklı temerrüdünde borçlu, verme borçlarında tevdi etme, tevdinin mümkün olmadığı durumlarda satma ve duruma göre sözleşmeden dönme haklarına sahip olabilir.

Soru 14

İfa zamanına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Müeccel borcun ifa zamanı gelmiş demektir.

b) Borçlu borcunu isterse iş saatleri dışında da ifa edebilir.
c) Borç nispi kesin vadeli ise borç zamanında ifa edilmezse borçluya her zaman bir ek süre vermek gerekeceğinden borçlu temerrüdü gerçekleşmez.
d) Kural olarak borçlu vadesinden önce ifa edebilir.
e) Borcun ifası zamanı ya da son günü kanunlarda tatil edilen bir güne rastlarsa bile sürenin uzaması söz konusu değildir ve borç o gün ifa edilmelidir.

 

Soru 15

Borçlu temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi borçlunun kusurundan bağımsızdır.

b) Borçlu temerrüdünde alacaklı aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteyebilir.
c) Para borçlarında kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde borçlu temerrüdünün sağladığı ek imkânların kullanılması için sadece borçlunun temerrüde düşmesi yetmez.
e) Para borçlarında aşkın zararın talep edilebilmesi de kusurdan bağımsızdır.

Soru 16

Sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede boşluk olmasını gerektirir

b) Bir uyuşmazlık çıktığında ve gerek olduğunda sözleşmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayıcı kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanırlar.
d) Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı unsurlarında bir eksiklik var ise bu durumda sözleşmenin kural olarak meydana gelmediğinden hareket edilmelidir.
e) Tarafların getirdiği kural yetersiz ya da sözleşme bütünlüğü ile uyumsuz olsa dahi, sözleşmede artık tamamlama sorunu bulunmaz.

Soru 17

Alacağın devri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Alacağın devri, borç ilişkilerinde taraf değişikliğinin türlerinden biridir.

b) Yazılı şekilde yapılması gerekir, aksi halde geçersiz olur.
c) Alacağın devri aynı zamanda bir tasarruf işlemidir.
d) Her türlü hakkın devri mümkündür.
e) Alacağın devri borçlunun durumunu zorlaştırmamalıdır.

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin uyarlanması ile ilgili bir kavramdır?

 

a) Yetki belgesi

b) İşlem temelinin çökmesi
c) Sözleşmede boşluk
d) Sözleşenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Telefonda birbiri ile görüşen iki kişinin yaptığı sözleşme görüşmesi hazırlar arasında yapılmış sayılır.

b) Elektronik posta (e-mail) ile yapılan icaplar her zaman hazırlar arasında yapılmış sayılır.
c) Öneri ve kabul sözleşmenin kurucu unsurlarıdır.
d) Öneride bulunan kabul için bir süre belirleyebilir.
e) Tek taraflı hukuki işlemlerde sözleşmelerden farklı olarak kabule ihtiyaç yoktur.

Soru 20

İfa ve halefiyet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiğinden halefiyet sorunu da kural olarak çıkmaz.

b) Halefiyet sorunu üçüncü kişinin ifasında söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu olduğu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar değişir.
d) Oğlunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacaklıya halef olur ve böylece borç sona ermiş olmaz.
e) Halefiyette, kanun gereği alacak hakkı ifayı yapan şahsa intikal etmektedir.

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-3

 

SORU 1

Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hazır olanlar arasında sözleşme kabul beyanı yapıldığı anda kurulur.

b) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının gönderildiği anda kurulur.
c) Hazır olanlar arasında sözleşme önerinin yapıldığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
d) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanı öneriyi yapana vardığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
e) Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı her zaman aynıdır.

Soru 2

İfa yeri itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yeri işin niteliğinden anlaşılabilir.

b) Aksine anlaşma yoksa parça borçları götürülecek borçtur .
c) İfa yeri tarafların açık anlaşmasından anlaşılabilir.
d) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları götürülecek borçtur.
e) İfa yeri tarafların örtülü anlaşmasından anlaşılabilir.

Soru 3

Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye özel yetki vermesini gerektiren işlemlerden değildir?

 

a) Taşınmazı kiraya vermek

b) Dava açmak
c) Bağışlama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme başvurabilmek

Soru 4

Aşağıdaki durumlardan hangisinde sözleşme yapma zorunluluğu söz konusu değildir?

 

a) Tarafların daha önce ön sözleşme yapmış olmaları hâlinde

b) Tüketicinin almak istediği mal mağaza vitrininde, üzerinde “numunedir” veya “satılık değildir” ibaresi bulunmaksızın teşhir ediliyor ise,
c) Sözleşme konusu hizmet, kamu kurumu veya özel kişi tarafından tekel niteliğinde sunuluyorsa,
d) Taraflardan birisinin tüketici olması hâlinde,
e) Kasabadaki tek doktor ile bunun alanında tedavi olmak isteyen hasta arasında

Soru 5

Borçlular arasındaki teselsülde iç ilişki itibariyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) İç ilişki alacaklı ile borçlular arasındadır.

b) Borcu ödeyen borçlu kendi payından fazla ödedi ise bu fazlalık için istediği borçluya başvurabilir.
c) Kendi payından fazlası için ödeme yapmış olan borçlu, bu kısım itibariyle alacaklının haklarına halef olur.
d) Alacaklı borçlular arasındaki iç ilişkiye müdahale etme hakkına sahiptir
e) Dış ilişkide borcu ödemesi istenen borçlu, alacaklıya karşı taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payını ödeyeceğini beyan edebilir.

Soru 6

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu İlişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bunların ikisi de İsviçre Hukukundan iktibas edilmiştir (alınmıştır).

b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnızca borçlar hukukunda değil, Medeni Hukukun diğer alanlarında da uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
d) Türk Borçlar Kanunu ayrı bir kanun olarak kabul edildiğinden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili değildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun beşinci kitabı ve tamamlayıcısı olarak nitelendirmektedir.

Soru 7

Korkutma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Korkutma üçüncü kişi tarafından yapılmış ise korkutulanın muhatabının bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir ki sözleşme geçersiz olsun.

b) Korkutma ciddi ve yakın bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözleşme ile bağlı değildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde karşı tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karşı tarafın kendisinin ya da yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik olabilir.
e) Bir hakkın veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz.

Soru 8

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İmzalı bir mektup bu koşulu kural olarak gerçekleştirmez.

b) Aslı borç altına giren tarafça imzalanmak kaydıyla telgraf bu koşulu gerçekleştirebilir.
c) Tarafların bir gazetenin boşluk yerine el yazısıyla yazıp imzaladıkları metin yazılı şekil şartını gerçekleştirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmiş saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer.
e) Yazılı şekil şartının uygulandığı birçok tüketici işlemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açısından doğrudur?

 

a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.

b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözleşmeyi (vekâlet, işgörme, şirket vs.) ve böylede karşı tarafın kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek taraflı bir irade açıklaması (tek taraflı hukuki işlem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki işlemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi şekle bağlıdır.

Soru 10

İfanın kime gerçekleştirileceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Bu konuda kural alacaklıya ifa zorunluluğu şeklindedir.

b) Alacaklı ifayı kabul açısından yardımcı şahıs kullanabilir.
c) Taraflar sözleşme ile alacaklı dışından birine ifayı kararlaştırmış olabilirler.
d) Alacaklıya değil de üçüncü kişiye yapılan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kişiye istisnaen ifa yapılabilmesi ile tam üçüncü kişi lehine sözleşme hukuken farklı konulardır.

Soru 11

Edim türleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmiş olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve aynı zamanda cins borcu niteliğindedir.

b) Cins borcunda imkânsızlık olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kişiliğinin önem taşıdığı edimlere kişisel edimler denir.
d) Bir terziye takım diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örneğidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton buğday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteliğindedir

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlemdir.

b) Sözleşme müzakerelerinde taraflar dürüstlük kuralına uygun davranmalıdırlar.
c) Sözleşmenin kurulması için karşılıklı ve birbirine uygun öneri ve kabule ihtiyaç vardır.
d) Sözleşmenin kurulması için tarafların sözleşmenin bütün unsurlarında anlaşmış olmaları gereklidir.
e) Sözleşme hukuki işlemlerin en temel görünüm şeklidir.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin geçersizliği/hükümsüzlüğü itibariyle bir yaptırım türü değildir?

 

a) Saikta yanılma

b) Yokluk
c) Kesin hükümsüzlük (butlan)
d) Askıda hükümsüzlük
e) Nispi hükümsüzlük

Soru 14

Borcun kaynağı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borç ya borçlunun iradesine dayanır ya da iradesine bakılmaksızın kanuna dayanır.

b) Bir kişiyi bilerek yaralayanın bu kişiye karşı olan borcu iradidir, çünkü haksız fiili isteyerek gerçekleştirmiştir.
c) Sebepsiz zenginleşme kanundan kaynaklanan bir borç ilişkisidir.
d) Sözleşmeden kaynaklanan borç iradi bir borçtur.
e) Türk Borçlar Kanunun genel kısmında borcun kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme düzenlenmiştir.

Soru 15

Para borçları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasıyla (TL) ödenir.

b) Aynen yabancı para ödenmesi kaydı getirilmiş yalın yabancı para borçlarında, zamanında ifada, TL ile ifa etmek mümkün değildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarından anapara için kararlaştırılmış faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamanında ifa edilmezse temerrüd faizi talebi doğar.

Soru 16

Borçlu temerrüdünün koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Temerrüt için borcun muaccel olması gerekir

b) Alacaklının borçluya gönderdiği temerrüt ihtarında ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel olduğu hâlde ifa edilmemiş olmalıdır
d) Alacaklı borçluya kural olarak bir temerrüt ihtarı (borcunu öde ihtarı) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli işlemlerde temerrüt ihtarına gerek yoktur.

Soru 17

Aşağıdaki hangisi muvazaa kapsamında değerlendirilmez?

 

a) Alacaklarının yakında kendine karşı icra takibi yapacağını düşünen A, taşınmazlarını çok güvendiği arkadaşı H’ye görünüşte devrederse

b) Çok hasta olduğu için işlerini iyi yürütemeyen A, taşınmazını yeğeni B’ye idare etmesi için devreder ve taraflar A’nın iyileşmesi ile taşınmazın geri verileceği konusunda anlaşmış iseler,
c) Oğluna miras bırakmak istemeyen anne A, sağlığında dairelerini kızına satmış gibi (gerçekte bağışladığı halde) tapuda devir gerçekleştirirse
d) A ile B bir taşınmaza paylı maliklerdir. Ancak A, B’nin yasadan kaynaklanan önalım hakkını engellemek için payını olduğundan çok daha yüksek bir fiyata C’ye satmış gibi tapuda işlem yaparsa
e) Salt daha az vergi ödemek için A ile B, taşınmazın fiyatını tapuda olduğundan on kat daha düşük göstermiş iseler

Soru 18

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulunun yorumundan birden çok anlam çıkıyorsa muhatap açısından en lehde olan anlam esas alınır.

b) Genel işlem koşullarının sözleşme bütünlüğü içinde taraflar arasındaki sözleşme dengesini dürüstlük kuralına aykırı şekilde bozar nitelikte olup olmadığı da hukuken denetlenir ve buna içerik denetimi denir.
c) Genel işlem koşulları maddi anlamda kanun etkisi gösterdiklerinden kanunlar gibi yorumlanırlar
d) İçerik denetimi sözleşmenin çekirdek alanında (yani edim ve karşı edim dengesine dair kısmında) kural olarak yapılmaz
e) Genel işlem koşullarının içinde yer alan, “bu sözleşmedeki her bir hüküm taraflar arasında müzakere edilerek kabul edilmiştir” şeklindeki hüküm, genel işlem koşullarını genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.
 

 

 

 

Soru 19

Bünyesinde bulunan A şirketini, B şirketine satmak üzere sözleşme yapan M Holding, sonradan A şirketinin değerinin 500.000 TL az hesaplandığını fark etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Bu durumda M Holding, sözleşmeyi miktarda hata nedeniyle iptal edebilir.

b) Bu durumda M Holding sözleşmeyi B şirketinin hilesi nedeniyle iptal edebilir
c) Bu durumda gerçekte adi hesap hatası söz konusu olduğundan M Holdingin sözleşmeyi iptal hakkı yoktur ve sadece hesap hatası düzeltilir.
d) Bu durumda saik hatası söz konusu olduğundan M Holding ancak TBK m. 32’deki koşullar çerçevesinde temel hatası olduğunu ispat etmek suretiyle sözleşmeyi iptal edebilir.
e) Burada gerçekte bir yanılma söz konusu değildir, çünkü M Holding özensiz davranmıştır.

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yasal geçerlilik şeklinin tanınmasının arkasındaki asli(birincil) ya da tali (ikincil) düşüncelerden değildir?

 

a) Sözleşmenin koşullarının tespitinde kolaylık sağlamak

b) Tapu sicilinde olduğu gibi resmî sicillerin tutulmasını sağlam temellere dayanmasını sağlamak
c) Tarafları (özellikle zayıf tarafı) düşünmeye sevk etmek
d) Noterlerin işlemlerinin mümkün olduğunca açık bir şekilde yapılmasını sağlamak
e) Taraflar ve duruma göre 3. kişiler açısından hukuk güvenliğini sağlamak.

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-4

 

Soru 1

Borcu kimin ifa edeceği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda değildir.

b) Borçlunun kişiliğinin ifa açısından önemli olduğu durumlarda borç, borçlu tarafından bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafından ifa edileceği özellikle kararlaştırılmış olmadıkça, borçlu 3. kişinin ifasını yasaklasa ve buna rağmen bu kişi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olağan olarak para borçlarında kimin ifa edeceği alacaklı açısından fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardımcı şahıs kullanamaz.

 

Soru 2

Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabına hukuki işlem yaptığı temsil türüaşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kısmi iradi temsil

b) Yasal temsil
c) Doğrudan temsil
d) Dolaylı temsil
e) Yetkisiz temsil

 

Soru 3

Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadığından, temsil olunan açısından işlem başlangıçta askıda hükümsüzdür

b) Temsil olunan olur verirse işlem baştan itibaren onu bağlar
c) Temsil olunan yapılan işlemi onamazsa, bu işlemden doğan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) İşlemin hükümsüzlüğü yüzünden 3. kişi bir zarar uğramışsa bu zararı yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim olduğunu muhatabına bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldırmış, ancak bunu muhatabına bildirmemişse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptığı işlem kural olarak temsil olunanı bağlar.
 

 

Soru 4

Tam iki taraflı sözleşmelerde borçlu temerrüdüne ilişkin olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu her zaman ifayı ve gecikme tazminatını isteyebilir

b) Ani edimli sözleşmelerde temerrüt gerçekleştikten sonra alacaklı tarafından borçluya ek süre verilip ifadan vazgeçilerek müspet zarar talep edilebilir
c) Nispi kesin vadeli işlemlerde ek süre vermeye de gerek yoktur
d) Alacaklı istediği herhangi bir zamanda borçluya bildirerek istediği seçimlik hakkı kullanabilir.
e) Alacaklı sözleşmeden dönerek olumsuz zararını talep etme seçimlik hakkına da sahiptir.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geçerlilik şekli açısından doğru değildir?

 

a) Hukuki işlemde şekil açısından geçerli kural şekil serbestisidir.

b) Geçerlilik şekli, hukuki işlemin muhakkak yazılı şekilde yapılması gerektirir.
c) Resmî geçerlilik şekli onaylama ya da düzenleme şeklinde gerçekleşebilir.
d) Yazılı şekil adi yazılı şekil ya da nitelikli yazılı şekilde olabilir.
e) Yazılı şeklin gerçekleşmesine resmî makam ya da yetkililerin katılması gerekmez.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Kira sözleşmesinin bir tarafında 3 öğrenci var ise bu sözleşme çok taraflıdır.

b) Vasiyetname sağlararası bir hukuki işlemdir.
c) Kullanılmış bilgisayarını Ahmet’e satan Metin’in bilgisayarı Ahmet’e vermesi bir borçlandırıcı işlemdir.
d) Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmede sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişi de sözleşme hükümlerinden sorumluluk itibariyle yararlanır.
e) Vakıf kurmak iki taraflı bir hukuki işlemdir.

Soru 7

Kabul beyanının yapılış tarzı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kabul iradesi açık olabileceği gibi örtülü (zımni) de olabilir.

b) Öneriye karşı bir cevap vermeyen (susan) muhatap kural olarak öneriyi kabul etmiş sayılmaz.
c) Kabulden önce veya kabulle birlikte öneriyi yapana kabulü geri alma beyanı ulaştırılmışsa kabul beyanı geri alınmış olur.
d) Öneriyi yapanın veya muhatabın sonradan ölmesi veya ehliyetini kaybetmesi hâlinde sözleşme hiçbir şekilde kurulmaz.
e) Öneri sözleşmenin kurulması için esaslı unsurları ve bağlanma iradesini içermelidir.

Soru 8

Sözleşmenin yorumu açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ve ortak iradelerinin tespiti esastır.

b) Sözleşmelerin yorumu, sözleşmenin kurulduğu dönem değil, güncel durum dikkate alınarak yapılır.
c) Tarafların gerçek ve ortak iradeleri tespit edilemezse, bunların farazi iradeleri tespit edilir.
d) Yorumda ilk başvurulacak unsur, sözleşmenin metni ya da tarafların kullandıkları ifadelerdir (lafzi yorum)
e) Sözleşmelerde kullanılan teknik kavramlar ilgili alanda sahip oldukları anlama göre yorumlanırlar.

Soru 9

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

Soru 10

A firması yetkilisi faksla B firmasına her zaman olduğu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakır gönderebileceğini bildirmiştir. B firması ise yine faksla gönderdiği cevabi yazısında artık sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakır alabileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine A firması malları gemiyle B’ ye göndermiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) A firmasının gönderdiği faks yazısının hukuki niteliği icaba davettir.

b) B firmasının cevap yazısının hukuki niteliği kabul beyanıdır.
c) A firmasının malları gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasının malları doğrudan göndermesi yanlış olmuştur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasındaki sözleşme A firmasının gönderdiği malların B’ye varmasıyla kurulur.

Soru 11

Sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede boşluk olmasını gerektirir

b) Bir uyuşmazlık çıktığında ve gerek olduğunda sözleşmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayıcı kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanırlar.
d) Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı unsurlarında bir eksiklik var ise bu durumda sözleşmenin kural olarak meydana gelmediğinden hareket edilmelidir.
e) Tarafların getirdiği kural yetersiz ya da sözleşme bütünlüğü ile uyumsuz olsa dahi, sözleşmede artık tamamlama sorunu bulunmaz.
 

 

Soru 12

Aldatma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kişinin sözleşmeye olur vermesi halinde sözleşme başlangıçtan itibaren geçerli olur.

b) Aldatan, diğer taraf sözleşmeye onay vermiş olsa bile, aldatılanın aldatma nedeniyle uğradığı zararı gidermeye mecburdur.
c) Aldatılan, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözleşmeye onay vermiş olur.
d) Aldatmayı üçüncü kişi de yapabilir, ancak bunun için diğer tarafın aldatmayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanılma esaslı olmak zorunda değildir.

Soru 13

Sözleşme görüşmelerinde kusurdan dolayı sorumluluğa dair aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Bunun için muhakkak sözleşme kurulmuş olması gerekmez. Ancak sözleşme görüşmesine yönelik bir davranış ve ortam bulunmalıdır.

b) Bu şekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüşme sırasında zarar gören, koşulları varsa ancak haksız fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu şekilde bir sorumluluğa dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasında sözleşme varmış gibi bir hukuki sonuç doğurur.
e) Bu sorumluluk dayanağını tarafların bu yöndeki iradesinden alır.

Soru 14

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İş hukukunda genel işlem koşullarına “genel iş koşulları ya da şartları” denir

b) Hukukumuzda genel işlem koşulları sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
c) Genel işlem koşullarından bahsedebilmek için kullanan veya diğer bir kişi tarafından birçok sözleşme yapmak amacıyla önceden hazırlanmış olma da söz konusudur.
d) Bu şekilde hazırlanmış koşullardan sözleşmenin diğer tarafının haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkânı olmaksızın sözleşmeyi onaylamış ise bunlar sözleşmenin parçası hâline gelmezler (yazılmamış sayılırlar).
e) Genel işlem koşulları ile sözleşme özgürlüğü arasında genel bir çatışmanın bulunduğu söylenebilir.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısındandoğrudur?

 

a) Nispi haklar mutlaktır.

b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

Soru 16

Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?

 

a) A firması, 5 ton şeker satın alma teklifini B firması yerine, C firmasına göndermiştir.

b) Samsun’a tayinin çıktığını düşünen memur Hüsnü, orada kira sözleşmesi yapmış ise
c) A, B ile kefalet sözleşmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözleşmesi yapmıştır.
d) A firması pilavlık bulgur satın almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmuş ve karşı tarafta bunu kabul etmiş ise
e) Bir piyeste rol aldığını sanan kişi gerçekte evlenme akdine katılmış ise

Soru 17

Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye özel yetki vermesini gerektiren işlemlerden değildir?

 

a) Taşınmazı kiraya vermek

b) Dava açmak
c) Bağışlama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme başvurabilmek

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açısından doğrudur?

 

a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.

b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözleşmeyi (vekâlet, işgörme, şirket vs.) ve böylede karşı tarafın kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek taraflı bir irade açıklaması (tek taraflı hukuki işlem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki işlemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi şekle bağlıdır.

Soru 19

Sözleşmenin hüküm doğurması açısından eklenmesi gereken hususlara aşağıdakilerden hangisi örnek değildir?

 

a) Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme temsil edilenin sonradan olur vermesi

b) Amcasının antika saatini amcasından habersiz satan kişinin bu arada amcanın ölmesi nedeniyle mirasçı olarak antika saate sahip olması nedeniyle tasarruf yetkisini sonradan kazanması
c) Tapuda yapılan taşınmazın devri işleminde tapu memurunun usulüne uygun tescil talebine binaen tescili gerçekleştirmesi
d) Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu tutarın el yazısı ile yazılması gereği
e) Vesayet altındaki kişinin vasisi ile yaptığı hukuki işlemlere vesayet makamlarının olur vermesi

Soru 20

Borçlu temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi borçlunun kusurundan bağımsızdır.

b) Borçlu temerrüdünde alacaklı aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteyebilir.
c) Para borçlarında kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde borçlu temerrüdünün sağladığı ek imkânların kullanılması için sadece borçlunun temerrüde düşmesi yetmez.
e) Para borçlarında aşkın zararın talep edilebilmesi de kusurdan bağımsızdır.

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-5

 

 

SORU 1

Korkutma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Korkutma üçüncü kişi tarafından yapılmış ise korkutulanın muhatabının bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir ki sözleşme geçersiz olsun.

b) Korkutma ciddi ve yakın bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözleşme ile bağlı değildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde karşı tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karşı tarafın kendisinin ya da yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik olabilir.
e) Bir hakkın veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz.

 

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Kira sözleşmesinin bir tarafında 3 öğrenci var ise bu sözleşme çok taraflıdır.

b) Vasiyetname sağlararası bir hukuki işlemdir.
c) Kullanılmış bilgisayarını Ahmet’e satan Metin’in bilgisayarı Ahmet’e vermesi bir borçlandırıcı işlemdir.
d) Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmede sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişi de sözleşme hükümlerinden sorumluluk itibariyle yararlanır.
e) Vakıf kurmak iki taraflı bir hukuki işlemdir.

 

Soru 3

Borcu kimin ifa edeceği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda değildir.

b) Borçlunun kişiliğinin ifa açısından önemli olduğu durumlarda borç, borçlu tarafından bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafından ifa edileceği özellikle kararlaştırılmış olmadıkça, borçlu 3. kişinin ifasını yasaklasa ve buna rağmen bu kişi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olağan olarak para borçlarında kimin ifa edeceği alacaklı açısından fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardımcı şahıs kullanamaz.

 

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesiniesas alarak yapılan edim ayrımıdır?

 

a) Şahsi edim – maddi edim

b) Ani-sürekli ve aralıklı (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu – parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler

 

Soru 5

Alacaklı temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Alacaklı temerrüdü sadece alacaklının kusurlu olduğu durumlarda gerçekleşir

b) Yapma borçlarında alacaklı temerrüdü olmaz.
c) Alacaklı temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim gereği gibi alacaklıya teklif edilmiş olmalıdır
d) Alacaklı temerrüdünde alacaklı haklı bir sebep olmaksızın edimi kabul etmekten kaçınmalıdır.
e) Alacaklı temerrüdünde borçlu, verme borçlarında tevdi etme, tevdinin mümkün olmadığı durumlarda satma ve duruma göre sözleşmeden dönme haklarına sahip olabilir.

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısındandoğrudur?

 

 

a) Nispi haklar mutlaktır.
b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

 

Soru 7

Borçlular arasında teselsül açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlulardan biri borcun sadece bir kısmını ifa ederse, borcun bu kısmı itibariyle diğerleri açısından borcun sona ermesi gerçekleşmez.

b) Borçlular borcun tamamından sorumludurlar.
c) Alacaklı istediği borçluya başvurabilir.
d) Borcu ödeyen borçlu diğerlerine rücu edebilir.
e) Borçlular arasındaki teselsül kanundan ya da tarafların iradesinden doğabilir.

 

Soru 8

İfanın konusu itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tarafların anlaşması olmaksızın ifa konusundan farklı bir şeyin ifa edilmesine aliud (yabancı edim) denir.

b) İfa uğruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karşılandığı ölçüde sona erer.
c) Alacaklı her durumda kısmı ifayı reddedebilir.
d) Cins borcunda sözleşmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakkı borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten aşağısını seçemez.
e) Kısmi edim ile bölünmüş edim birbirinden farklı hususlardır.

 

Soru 9

Edim türleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmiş olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve aynı zamanda cins borcu niteliğindedir.

b) Cins borcunda imkânsızlık olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kişiliğinin önem taşıdığı edimlere kişisel edimler denir.
d) Bir terziye takım diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örneğidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton buğday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteliğindedir

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsamında değerlendirilmez?

 

a) Borcun sonraki imkânsızlığı

b) Alacaklı temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) İfa davası
e) Culpa in contrahendo

 

Soru 11

Borçlu temerrüdünün koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudeğildir?

 

a) Temerrüt için borcun muaccel olması gerekir

b) Alacaklının borçluya gönderdiği temerrüt ihtarında ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel olduğu hâlde ifa edilmemiş olmalıdır
d) Alacaklı borçluya kural olarak bir temerrüt ihtarı (borcunu öde ihtarı) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli işlemlerde temerrüt ihtarına gerek yoktur.

 

Soru 12

Aldatma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kişinin sözleşmeye olur vermesi halinde sözleşme başlangıçtan itibaren geçerli olur.

b) Aldatan, diğer taraf sözleşmeye onay vermiş olsa bile, aldatılanın aldatma nedeniyle uğradığı zararı gidermeye mecburdur.
c) Aldatılan, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözleşmeye onay vermiş olur.
d) Aldatmayı üçüncü kişi de yapabilir, ancak bunun için diğer tarafın aldatmayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanılma esaslı olmak zorunda değildir.

 

Soru 13

Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye özel yetki vermesinigerektiren işlemlerden değildir?

 

a) Taşınmazı kiraya vermek

b) Dava açmak
c) Bağışlama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme başvurabilmek

 

Soru 14

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.

b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

 

Soru 15

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifaya ilişkin olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Eksik iki taraflı sözleşmelerde ifa sırası bellidir ve bu açıdan kimin önce ifa etmesi gerektiği sorunu çıkmaz.

b) Tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar ifa sırasını belirlemiş olabilirler.
c) Tam iki taraflı sözleşmelerin bazılarında kimin önce ifa edeceği yerel adetlerden de anlaşılır.
d) Ödemezlik def’inin kullanılabilmesi için karşılıklı borçların her ikisinin de muaccel olması gerekir.
e) Öğretide baskın anlayışa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayıp ifanın şartıdır.

 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin uyarlanması ile ilgili bir kavramdır?

 

a) Yetki belgesi

b) İşlem temelinin çökmesi
c) Sözleşmede boşluk
d) Sözleşenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil

 

Soru 17

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İmzalı bir mektup bu koşulu kural olarak gerçekleştirmez.

b) Aslı borç altına giren tarafça imzalanmak kaydıyla telgraf bu koşulu gerçekleştirebilir.
c) Tarafların bir gazetenin boşluk yerine el yazısıyla yazıp imzaladıkları metin yazılı şekil şartını gerçekleştirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmiş saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer.
e) Yazılı şekil şartının uygulandığı birçok tüketici işlemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.

 

Soru 18

Borcun sonradan imkânsızlığı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sonradan gerçekleşen imkânsızlık objektif ya da sübjektif olur ve baskın anlayışa göre, sonraki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.

b) Bir diğer yaklaşıma göre sonradan gerçekleşen imkânsızlıkta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüşür.
c) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde ifa imkânsız hâle geldi ise karşı taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsızlığında, bu durumu karşı tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklının bu nedenle zararı arttı ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borcun konusu sonradan imkânsız hale geldiyse borç sona erer.

 

Soru 19

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

 

Soru 20

Borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükler açısından aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

 

a) Satım akdinde satım konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.

b) Asli edim borçlarına aynı zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yanında bir de yan edim yükümlülükleri vardır.
d) Alacak hakkı doğmuş olsa bile vadeye bağlandığı için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak fer’i bir haktır.

 

 

 

BORÇLAR  HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-6

 

SORU-1

A firması yetkilisi faksla B firmasına her zaman olduğu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakır gönderebileceğini bildirmiştir. B firması ise yine faksla gönderdiğicevabi yazısında artık sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakır alabileceğinibildirmiştir. Bunun üzerine A firması malları gemiyle B’ ye göndermiştir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) A firmasının gönderdiği faks yazısının hukuki niteliği icaba davettir.

b) B firmasının cevap yazısının hukuki niteliği kabul beyanıdır.
c) A firmasının malları gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasının malları doğrudan göndermesi yanlış olmuştur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasındaki sözleşme A firmasının gönderdiği malların B’ye varmasıyla kurulur.

 

Soru 2

İfa yeri itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yeri işin niteliğinden anlaşılabilir.

b) Aksine anlaşma yoksa parça borçları götürülecek borçtur .
c) İfa yeri tarafların açık anlaşmasından anlaşılabilir.
d) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları götürülecek borçtur.
e) İfa yeri tarafların örtülü anlaşmasından anlaşılabilir.

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açısından doğrudur?

 

a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.

b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözleşmeyi (vekâlet, işgörme, şirket vs.) ve böylede karşı tarafın kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek taraflı bir irade açıklaması (tek taraflı hukuki işlem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki işlemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi şekle bağlıdır.

 

Soru 4

Ahmet, arkadaşı Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almıştır. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanımadığı Ceyda ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Berna’nın yaptığı sözleşme hiçbir şekilde Ahmet’i bağlamaz, çünkü Berna’nın temsil yetkisi artık yoktur.

b) Temsil yetkisinin geri alındığını Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözleşme ile bağlı olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alındığını biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözleşmesi Berna ile Ceyda arasında kurulur.
d) Ahmet, Berna’nın temsil yetkisini geri aldığını Ceyda’ya bildirmemişse, sözleşme ile bağlı olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya baştan itibaren temsil yetkisi vermemiştir, çünkü bunu yazılı ve özel olarak yapması gerekirdi.

 

Soru 5

Sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede boşluk olmasını gerektirir

b) Bir uyuşmazlık çıktığında ve gerek olduğunda sözleşmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayıcı kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanırlar.
d) Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı unsurlarında bir eksiklik var ise bu durumda sözleşmenin kural olarak meydana gelmediğinden hareket edilmelidir.
e) Tarafların getirdiği kural yetersiz ya da sözleşme bütünlüğü ile uyumsuz olsa dahi, sözleşmede artık tamamlama sorunu bulunmaz.

 

Soru 6

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

 

Soru 7

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifaya ilişkin olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Eksik iki taraflı sözleşmelerde ifa sırası bellidir ve bu açıdan kimin önce ifa etmesi gerektiği sorunu çıkmaz.

b) Tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar ifa sırasını belirlemiş olabilirler.
c) Tam iki taraflı sözleşmelerin bazılarında kimin önce ifa edeceği yerel adetlerden de anlaşılır.
d) Ödemezlik def’inin kullanılabilmesi için karşılıklı borçların her ikisinin de muaccel olması gerekir.
e) Öğretide baskın anlayışa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayıp ifanın şartıdır.

 

Soru 8

Borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükler açısından aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

 

a) Satım akdinde satım konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.

b) Asli edim borçlarına aynı zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yanında bir de yan edim yükümlülükleri vardır.
d) Alacak hakkı doğmuş olsa bile vadeye bağlandığı için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak fer’i bir haktır.

 

Soru 9

Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı açısından aşağıdakilerden hangisidoğrudur?

 

a) Hazır olanlar arasında sözleşme kabul beyanı yapıldığı anda kurulur.

b) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının gönderildiği anda kurulur.
c) Hazır olanlar arasında sözleşme önerinin yapıldığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
d) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanı öneriyi yapana vardığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
e) Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı her zaman aynıdır.

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlemdir.

b) Sözleşme müzakerelerinde taraflar dürüstlük kuralına uygun davranmalıdırlar.
c) Sözleşmenin kurulması için karşılıklı ve birbirine uygun öneri ve kabule ihtiyaç vardır.
d) Sözleşmenin kurulması için tarafların sözleşmenin bütün unsurlarında anlaşmış olmaları gereklidir.
e) Sözleşme hukuki işlemlerin en temel görünüm şeklidir.

 

Soru 11

Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabına hukuki işlem yaptığı temsil türüaşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kısmi iradi temsil

b) Yasal temsil
c) Doğrudan temsil
d) Dolaylı temsil
e) Yetkisiz temsil

 

Soru 12

Borcu kimin ifa edeceği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda değildir.

b) Borçlunun kişiliğinin ifa açısından önemli olduğu durumlarda borç, borçlu tarafından bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafından ifa edileceği özellikle kararlaştırılmış olmadıkça, borçlu 3. kişinin ifasını yasaklasa ve buna rağmen bu kişi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olağan olarak para borçlarında kimin ifa edeceği alacaklı açısından fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardımcı şahıs kullanamaz.

 

Soru 13

Borcun sonradan imkânsızlığı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sonradan gerçekleşen imkânsızlık objektif ya da sübjektif olur ve baskın anlayışa göre, sonraki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.

b) Bir diğer yaklaşıma göre sonradan gerçekleşen imkânsızlıkta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüşür.
c) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde ifa imkânsız hâle geldi ise karşı taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsızlığında, bu durumu karşı tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklının bu nedenle zararı arttı ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borcun konusu sonradan imkânsız hale geldiyse borç sona erer.

 

Soru 14

İradi geçerlilik şekli açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İradi şekil şartı çerçevesinde şekle tabi olmayan bir işlemi şekle tabi hâle getirmek ya da şekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik şeklini ağırlaştırıcı koşulları kabul etmek söz konusudur.

b) İradi şekil şartına tabi bir sözleşmenin değiştirilmesi için şekil şartına uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) İradi şekil şartına aykırı şekilde yapılmış bir sözleşme tarafları bağlamaz.
d) İradi şekil şartına bu ismin verilmesinin sebebi, bu koşulun tarafların iradesine dayanmasındandır.
e) İradi şekil şartı sadece yazılı şekilde yapılmak için kararlaştırılabilir.

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açıklamada yanılma hâllerinden değildir?

 

a) Miktarda hata

b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kişide hata
e) Sözleşmenin niteliğinde hata

 

Soru 16

İfa yardımcısı kullanmak ve bunun sonuçları (TBK m. 116) açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yardımcısının fiilinden borçlunun sorumlu olması için ifa yardımcısının işi yürütürken sözleşmenin diğer tarafına zarar vermiş olması da gerekir

b) İfa yardımcısının sözleşme dışından birine verdiği zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardımcısının fiilinden sorumluluğuna girer.
c) İfa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatları vermiştim ve iyi denetledim, ama yine de zarar doğmuş ben ne yapayım!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözleşme partnerine karşı ifa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluğu (TBK m. 116) ile ifa yardımcısının fiilinden zarar gören üçüncü kişiye karşı adam çalıştıranın sorumluluğu çerçevesinde sorumluluğu (TBK m. 66) ayrı konulardır.
e) Kural olarak yardımcı şahısların fiillerinden dolayı sorumluluk önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

 

Soru 17

Para borçları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasıyla (TL) ödenir.

b) Aynen yabancı para ödenmesi kaydı getirilmiş yalın yabancı para borçlarında, zamanında ifada, TL ile ifa etmek mümkün değildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarından anapara için kararlaştırılmış faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamanında ifa edilmezse temerrüd faizi talebi doğar.

 

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin uyarlanması ile ilgili bir kavramdır?

 

a) Yetki belgesi

b) İşlem temelinin çökmesi
c) Sözleşmede boşluk
d) Sözleşenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil

 

Soru 19

Korkutma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Korkutma üçüncü kişi tarafından yapılmış ise korkutulanın muhatabının bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir ki sözleşme geçersiz olsun.

b) Korkutma ciddi ve yakın bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözleşme ile bağlı değildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde karşı tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karşı tarafın kendisinin ya da yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik olabilir.
e) Bir hakkın veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz.

 

Soru 20

Alacaklı temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Alacaklı temerrüdü sadece alacaklının kusurlu olduğu durumlarda gerçekleşir

b) Yapma borçlarında alacaklı temerrüdü olmaz.
c) Alacaklı temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim gereği gibi alacaklıya teklif edilmiş olmalıdır
d) Alacaklı temerrüdünde alacaklı haklı bir sebep olmaksızın edimi kabul etmekten kaçınmalıdır.
e) Alacaklı temerrüdünde borçlu, verme borçlarında tevdi etme, tevdinin mümkün olmadığı durumlarda satma ve duruma göre sözleşmeden dönme haklarına sahip olabilir.

 

 

BORÇLAR  HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-7

 

SORU-1

Borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükler açısından aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

 

a) Satım akdinde satım konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.

b) Asli edim borçlarına aynı zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yanında bir de yan edim yükümlülükleri vardır.
d) Alacak hakkı doğmuş olsa bile vadeye bağlandığı için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak fer’i bir haktır.

 

Soru 2

Aşağıdaki durumlardan hangisinde sözleşme yapma zorunluluğu söz konusu değildir?

 

a) Tarafların daha önce ön sözleşme yapmış olmaları hâlinde

b) Tüketicinin almak istediği mal mağaza vitrininde, üzerinde “numunedir” veya “satılık değildir” ibaresi bulunmaksızın teşhir ediliyor ise,
c) Sözleşme konusu hizmet, kamu kurumu veya özel kişi tarafından tekel niteliğinde sunuluyorsa,
d) Taraflardan birisinin tüketici olması hâlinde,
e) Kasabadaki tek doktor ile bunun alanında tedavi olmak isteyen hasta arasında

 

 

Soru 3

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İmzalı bir mektup bu koşulu kural olarak gerçekleştirmez.

b) Aslı borç altına giren tarafça imzalanmak kaydıyla telgraf bu koşulu gerçekleştirebilir.
c) Tarafların bir gazetenin boşluk yerine el yazısıyla yazıp imzaladıkları metin yazılı şekil şartını gerçekleştirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmiş saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer.
e) Yazılı şekil şartının uygulandığı birçok tüketici işlemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.

 

Soru 4

Korkutma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Korkutma üçüncü kişi tarafından yapılmış ise korkutulanın muhatabının bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir ki sözleşme geçersiz olsun.

b) Korkutma ciddi ve yakın bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözleşme ile bağlı değildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde karşı tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karşı tarafın kendisinin ya da yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik olabilir.
e) Bir hakkın veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz.

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yasal geçerlilik şeklinin tanınmasının arkasındaki asli(birincil) ya da tali (ikincil) düşüncelerden değildir?

 

a) Sözleşmenin koşullarının tespitinde kolaylık sağlamak

b) Tapu sicilinde olduğu gibi resmî sicillerin tutulmasını sağlam temellere dayanmasını sağlamak
c) Tarafları (özellikle zayıf tarafı) düşünmeye sevk etmek
d) Noterlerin işlemlerinin mümkün olduğunca açık bir şekilde yapılmasını sağlamak
e) Taraflar ve duruma göre 3. kişiler açısından hukuk güvenliğini sağlamak.

 

Soru 6

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulunun yorumundan birden çok anlam çıkıyorsa muhatap açısından en lehde olan anlam esas alınır.

b) Genel işlem koşullarının sözleşme bütünlüğü içinde taraflar arasındaki sözleşme dengesini dürüstlük kuralına aykırı şekilde bozar nitelikte olup olmadığı da hukuken denetlenir ve buna içerik denetimi denir.
c) Genel işlem koşulları maddi anlamda kanun etkisi gösterdiklerinden kanunlar gibi yorumlanırlar
d) İçerik denetimi sözleşmenin çekirdek alanında (yani edim ve karşı edim dengesine dair kısmında) kural olarak yapılmaz
e) Genel işlem koşullarının içinde yer alan, “bu sözleşmedeki her bir hüküm taraflar arasında müzakere edilerek kabul edilmiştir” şeklindeki hüküm, genel işlem koşullarını genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.

 

Soru 7

İradi geçerlilik şekli açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İradi şekil şartı çerçevesinde şekle tabi olmayan bir işlemi şekle tabi hâle getirmek ya da şekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik şeklini ağırlaştırıcı koşulları kabul etmek söz konusudur.

b) İradi şekil şartına tabi bir sözleşmenin değiştirilmesi için şekil şartına uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) İradi şekil şartına aykırı şekilde yapılmış bir sözleşme tarafları bağlamaz.
d) İradi şekil şartına bu ismin verilmesinin sebebi, bu koşulun tarafların iradesine dayanmasındandır.
e) İradi şekil şartı sadece yazılı şekilde yapılmak için kararlaştırılabilir.

 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin geçersizliği/hükümsüzlüğü itibariyle biryaptırım türü değildir?

 

a) Saikta yanılma

b) Yokluk
c) Kesin hükümsüzlük (butlan)
d) Askıda hükümsüzlük
e) Nispi hükümsüzlük

 

Soru 9

Koşula bağlı borçlar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak her türlü borç koşula bağlanabilir.

b) Geciktirici koşulda hukuki işlemin hukuki sonuç doğurması ileride gerçekleşeceği şüpheli bir olaya bağlanmıştır.
c) Bozucu koşulda ise geçerli olarak kurulmuş bir hukuki işlem koşulun gerçekleşmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.
d) Borçlu dürüstlük kuralına aykırı olarak bozucu şartın gerçekleşmesini engellerse koşul gerçekleşmiş sayılır.
e) Bozucu koşul her zaman olumsuz bir koşul niteliğindedir.

 

Soru 10

Resmi şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tapuda yapılacak işlemeleri yapmaya asıl olarak tapu müdürlükleri (memurluğu) yetkilidir.

b) Taşınmaz satış vaadi noterler tarafından gerçekleştirilebilir.
c) Kefalet sözleşmesinin geçerliliği noterde düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
d) Resmi şekli onaylama ve düzenleme şekli diye ikiye ayırmak mümkündür.
e) Taşınmaz satışı resmî şekle tabi ise de taraflarca ifa edilmiş ve üzerinden bir süre geçmiş sözleşmelerin geçersizliğini iddia etmek kural olarak dürüstlük ilkesine takılır ve hukuk düzenince dinlenmez.

 

Soru 11

İfanın konusu itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tarafların anlaşması olmaksızın ifa konusundan farklı bir şeyin ifa edilmesine aliud (yabancı edim) denir.

b) İfa uğruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karşılandığı ölçüde sona erer.
c) Alacaklı her durumda kısmı ifayı reddedebilir.
d) Cins borcunda sözleşmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakkı borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten aşağısını seçemez.
e) Kısmi edim ile bölünmüş edim birbirinden farklı hususlardır.

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısındandoğrudur?

 

a) Nispi haklar mutlaktır.

b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

 

Soru 13

İfa ve halefiyet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiğinden halefiyet sorunu da kural olarak çıkmaz.

b) Halefiyet sorunu üçüncü kişinin ifasında söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu olduğu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar değişir.
d) Oğlunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacaklıya halef olur ve böylece borç sona ermiş olmaz.
e) Halefiyette, kanun gereği alacak hakkı ifayı yapan şahsa intikal etmektedir.

Soru 14

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

 

Soru 15

İfanın kime gerçekleştirileceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Bu konuda kural alacaklıya ifa zorunluluğu şeklindedir.

b) Alacaklı ifayı kabul açısından yardımcı şahıs kullanabilir.
c) Taraflar sözleşme ile alacaklı dışından birine ifayı kararlaştırmış olabilirler.
d) Alacaklıya değil de üçüncü kişiye yapılan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kişiye istisnaen ifa yapılabilmesi ile tam üçüncü kişi lehine sözleşme hukuken farklı konulardır.

 

Soru 16

Sözleşme görüşmelerinde kusurdan dolayı sorumluluğa dair aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Bunun için muhakkak sözleşme kurulmuş olması gerekmez. Ancak sözleşme görüşmesine yönelik bir davranış ve ortam bulunmalıdır.

b) Bu şekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüşme sırasında zarar gören, koşulları varsa ancak haksız fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu şekilde bir sorumluluğa dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasında sözleşme varmış gibi bir hukuki sonuç doğurur.
e) Bu sorumluluk dayanağını tarafların bu yöndeki iradesinden alır.

 

Soru 17

İfa zamanına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Müeccel borcun ifa zamanı gelmiş demektir.

b) Borçlu borcunu isterse iş saatleri dışında da ifa edebilir.
c) Borç nispi kesin vadeli ise borç zamanında ifa edilmezse borçluya her zaman bir ek süre vermek gerekeceğinden borçlu temerrüdü gerçekleşmez.
d) Kural olarak borçlu vadesinden önce ifa edebilir.
e) Borcun ifası zamanı ya da son günü kanunlarda tatil edilen bir güne rastlarsa bile sürenin uzaması söz konusu değildir ve borç o gün ifa edilmelidir.

 

Soru 18

Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabına hukuki işlem yaptığı temsil türüaşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kısmi iradi temsil

b) Yasal temsil
c) Doğrudan temsil
d) Dolaylı temsil
e) Yetkisiz temsil

 

Soru 19

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

 

Soru 20

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.

b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-8

 

SORU-1

Ahmet, arkadaşı Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almıştır. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanımadığı Ceyda ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Berna’nın yaptığı sözleşme hiçbir şekilde Ahmet’i bağlamaz, çünkü Berna’nın temsil yetkisi artık yoktur.

b) Temsil yetkisinin geri alındığını Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözleşme ile bağlı olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alındığını biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözleşmesi Berna ile Ceyda arasında kurulur.
d) Ahmet, Berna’nın temsil yetkisini geri aldığını Ceyda’ya bildirmemişse, sözleşme ile bağlı olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya baştan itibaren temsil yetkisi vermemiştir, çünkü bunu yazılı ve özel olarak yapması gerekirdi.

 

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açıklamada yanılmahâllerinden değildir?

 

a) Miktarda hata

b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kişide hata
e) Sözleşmenin niteliğinde hata

 

Soru 3

İfa yeri itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yeri işin niteliğinden anlaşılabilir.

b) Aksine anlaşma yoksa parça borçları götürülecek borçtur .
c) İfa yeri tarafların açık anlaşmasından anlaşılabilir.
d) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları götürülecek borçtur.
e) İfa yeri tarafların örtülü anlaşmasından anlaşılabilir.

 

Soru 4

İfa ve halefiyet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiğinden halefiyet sorunu da kural olarak çıkmaz.

b) Halefiyet sorunu üçüncü kişinin ifasında söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu olduğu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar değişir.
d) Oğlunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacaklıya halef olur ve böylece borç sona ermiş olmaz.
e) Halefiyette, kanun gereği alacak hakkı ifayı yapan şahsa intikal etmektedir.

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısındandoğrudur?

 

a) Nispi haklar mutlaktır.

b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

 

 

 

Soru 6

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.

b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

 

Soru 7

Borç ve borç ilişkisi kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Her borcun bir konusu olmak zorundadır.

b) Her borç ilişkisinde muhakkak en azından bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklının borçludan bir şey vermesini veya yapmasını ya da yapmaktan kaçınmasını istemesi söz konusudur.
d) Geniş anlamda borç ilişkisi sadece borcu değil, buna dair yükümlülük ve kuralları da kapsar.
e) Kiracı ile kiraya veren arasındaki borç ilişkisinin tamamı dar anlamda borç ve kiracının kira parasını ödemesi borcu ise geniş anlamda borç örneğidir.

 

Soru 8

Başlangıçtaki imkânsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Başlangıçtaki imkânsızlık objektif olmalıdır.

b) Başlangıçtaki imkânsızlıkta sözleşme hükümsüzdür.
c) Başlangıçtaki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç doğmamıştır.
d) Borcun başlangıçta sadece borçlu için imkânsız olması bunun kapsamına girmez.
e) Cins borcunda başlangıçtaki imkânsızlık söz konusu olmaz.

 

Soru 9

Borcun sonradan imkânsızlığı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sonradan gerçekleşen imkânsızlık objektif ya da sübjektif olur ve baskın anlayışa göre, sonraki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.

b) Bir diğer yaklaşıma göre sonradan gerçekleşen imkânsızlıkta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüşür.
c) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde ifa imkânsız hâle geldi ise karşı taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsızlığında, bu durumu karşı tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklının bu nedenle zararı arttı ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borcun konusu sonradan imkânsız hale geldiyse borç sona erer.

 

Soru 10

Bünyesinde bulunan A şirketini, B şirketine satmak üzere sözleşme yapan M Holding, sonradan A şirketinin değerinin 500.000 TL az hesaplandığını fark etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Bu durumda M Holding, sözleşmeyi miktarda hata nedeniyle iptal edebilir.

b) Bu durumda M Holding sözleşmeyi B şirketinin hilesi nedeniyle iptal edebilir
c) Bu durumda gerçekte adi hesap hatası söz konusu olduğundan M Holdingin sözleşmeyi iptal hakkı yoktur ve sadece hesap hatası düzeltilir.
d) Bu durumda saik hatası söz konusu olduğundan M Holding ancak TBK m. 32’deki koşullar çerçevesinde temel hatası olduğunu ispat etmek suretiyle sözleşmeyi iptal edebilir.
e) Burada gerçekte bir yanılma söz konusu değildir, çünkü M Holding özensiz davranmıştır.

 

Soru 11

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Öneri, yöneltilmesi gereken bir irade beyanı ile yapılır.

b) Önerinin daha baştan belirlenmiş bir şahsa yönelik olarak yapılması gerekir.
c) Öneride bulunan herkesçe bilinen bir durum olmadıkça icabının muhataba zamanında ulaşmış olduğunu varsayabilir.
d) Geç gelen kabul beyanı karşısından öneride bulunanın bunu karşı tarafa bildirmesi külfeti bulunmaktadır.
e) Kabul, öneri yapana yöneltilen ve sözleşmenin öneriye uygun şekilde meydana getirme arzusunu kesin olarak dile getiren bir irade beyanıdır.

 

Soru 13

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Yazılı şekilde sözleşmenin esaslı unsurlarının (tarafların özel önem vererek esaslı unsur haline getirdikleri unsurların da) yer alması gerekir.

b) Alacağın devri yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir.
c) Bir hukuki işlem yazılı şekle tabi ise, borç altına girsin ya da girmesin her iki tarafın da imzası gereklidir ki şekil şartı yerine getirilmiş olsun.
d) Yazılı şekil el yazılı, doktilo veya yazıcı ile yazdırılmış ve nihayetinde imzalanmış bir metin ile gerçekleştirilebilir.
e) Kefalet gibi bazı sözleşmelerde salt yazılılık yetmez, ayrıca kefilin sorumlu olacağı tutar gibi bazı hususların da ayrıca kefilin el yazısıyla yazılması gerekir.

Soru 14

Aşırı yararlanma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aşırı yararlanmada edimler arasında açık bir oransızlık bulunmalıdır.

b) Aşırı yararlanmada karşı taraf, zor durumda bulunan veya düşüncesiz hareket eden ya da deneyimsiz olan kişinin bu durumundan yararlanarak açık oransızlığın meydana gelmesini sağlamalıdır.
c) Aşırı yararlanmada, mağdur duruma göre, sözleşme ile bağlı olmadığını karşı tarafa bildirebilir ya da sözleşmedeki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.
d) Zor durumda kalmaya dayalı aşırı yararlanmada iptal hakkının bu durumun ortadan kalmasından itibaren bir yıl ve her halde sözleşmenin kurulmasından itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.
e) Aşırı yararlanmada sözleşme baştan itibaren geçersizdir.

 

Soru 15

Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?

 

a) A firması, 5 ton şeker satın alma teklifini B firması yerine, C firmasına göndermiştir.

b) Samsun’a tayinin çıktığını düşünen memur Hüsnü, orada kira sözleşmesi yapmış ise
c) A, B ile kefalet sözleşmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözleşmesi yapmıştır.
d) A firması pilavlık bulgur satın almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmuş ve karşı tarafta bunu kabul etmiş ise
e) Bir piyeste rol aldığını sanan kişi gerçekte evlenme akdine katılmış ise

 

Soru 16

Sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede boşluk olmasını gerektirir

b) Bir uyuşmazlık çıktığında ve gerek olduğunda sözleşmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayıcı kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanırlar.
d) Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı unsurlarında bir eksiklik var ise bu durumda sözleşmenin kural olarak meydana gelmediğinden hareket edilmelidir.
e) Tarafların getirdiği kural yetersiz ya da sözleşme bütünlüğü ile uyumsuz olsa dahi, sözleşmede artık tamamlama sorunu bulunmaz.

 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesini esas alarak yapılan edim ayrımıdır?

 

a) Şahsi edim – maddi edim

b) Ani-sürekli ve aralıklı (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu – parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler

 

Soru 18

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Eksik iki taraflı sözleşmelerde ifa sırası bellidir ve bu açıdan kimin önce ifa etmesi gerektiği sorunu çıkmaz.

b) Tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar ifa sırasını belirlemiş olabilirler.
c) Tam iki taraflı sözleşmelerin bazılarında kimin önce ifa edeceği yerel adetlerden de anlaşılır.
d) Ödemezlik def’inin kullanılabilmesi için karşılıklı borçların her ikisinin de muaccel olması gerekir.
e) Öğretide baskın anlayışa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayıp ifanın şartıdır.

 

Soru 19

İfanın kime gerçekleştirileceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Bu konuda kural alacaklıya ifa zorunluluğu şeklindedir.

b) Alacaklı ifayı kabul açısından yardımcı şahıs kullanabilir.
c) Taraflar sözleşme ile alacaklı dışından birine ifayı kararlaştırmış olabilirler.
d) Alacaklıya değil de üçüncü kişiye yapılan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kişiye istisnaen ifa yapılabilmesi ile tam üçüncü kişi lehine sözleşme hukuken farklı konulardır.

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde kesin hükümsüzlük söz konusu olmaz?

 

a) Sözleşmeyi yapan A, tam ehliyetsiz ise

b) A taşınmazı sevgilisi B’ye gerçekte bağışlamak istediği hâlde görünüşte sevgilisi ile satış sözleşmesi yapmış ise
c) Böbreğini satmak üzere A, T ile bir sözleşme yapmış ise
d) A’nın, B’ye sattığı ressam Yetenekli’ye ait tablo sözleşme yapılmadan bir saat kadar önce yangında tamamen yanıp kül olmuş ise
e) Kendisine gönderilen katalogda 45 nolu giysiyi seçmek isteyen A, yanlışlıkla 54 nolu giysiyi işaretlemiş ise

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-9

  

 

SORU-1 Beyan ile irade arasında bilerek yaratılan örtüşmeme açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Latife beyanı buna bir örnek olarak verilebilir.

b) Teminat amaçlı inançlı temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmediği bir beyanı bilerek yapmışsa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine rağmen kabul beyanında bulunmuşsa, zihni kayıt söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa şeklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanların sonradan bunun muvazaa olduğunu iddia etmeleri halinde, bunu yazılı delille ispatlamaları gerekir.

 

Soru 2

Borçlu temerrüdü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi borçlunun kusurundan bağımsızdır.

b) Borçlu temerrüdünde alacaklı aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteyebilir.
c) Para borçlarında kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki taraflı borç ilişkilerinde borçlu temerrüdünün sağladığı ek imkânların kullanılması için sadece borçlunun temerrüde düşmesi yetmez.
e) Para borçlarında aşkın zararın talep edilebilmesi de kusurdan bağımsızdır.

 

Soru 3

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Yazılı şekilde sözleşmenin esaslı unsurlarının (tarafların özel önem vererek esaslı unsur haline getirdikleri unsurların da) yer alması gerekir.

b) Alacağın devri yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir.
c) Bir hukuki işlem yazılı şekle tabi ise, borç altına girsin ya da girmesin her iki tarafın da imzası gereklidir ki şekil şartı yerine getirilmiş olsun.
d) Yazılı şekil el yazılı, doktilo veya yazıcı ile yazdırılmış ve nihayetinde imzalanmış bir metin ile gerçekleştirilebilir.
e) Kefalet gibi bazı sözleşmelerde salt yazılılık yetmez, ayrıca kefilin sorumlu olacağı tutar gibi bazı hususların da ayrıca kefilin el yazısıyla yazılması gerekir.

 

Soru 4

Aldatma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kişinin sözleşmeye olur vermesi halinde sözleşme başlangıçtan itibaren geçerli olur.

b) Aldatan, diğer taraf sözleşmeye onay vermiş olsa bile, aldatılanın aldatma nedeniyle uğradığı zararı gidermeye mecburdur.
c) Aldatılan, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözleşmeye onay vermiş olur.
d) Aldatmayı üçüncü kişi de yapabilir, ancak bunun için diğer tarafın aldatmayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanılma esaslı olmak zorunda değildir.

 

Soru 5

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İş hukukunda genel işlem koşullarına “genel iş koşulları ya da şartları” denir

b) Hukukumuzda genel işlem koşulları sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
c) Genel işlem koşullarından bahsedebilmek için kullanan veya diğer bir kişi tarafından birçok sözleşme yapmak amacıyla önceden hazırlanmış olma da söz konusudur.
d) Bu şekilde hazırlanmış koşullardan sözleşmenin diğer tarafının haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkânı olmaksızın sözleşmeyi onaylamış ise bunlar sözleşmenin parçası hâline gelmezler (yazılmamış sayılırlar).
e) Genel işlem koşulları ile sözleşme özgürlüğü arasında genel bir çatışmanın bulunduğu söylenebilir.

 

Soru 6

İfa yardımcısı kullanmak ve bunun sonuçları (TBK m. 116) açısındanaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yardımcısının fiilinden borçlunun sorumlu olması için ifa yardımcısının işi yürütürken sözleşmenin diğer tarafına zarar vermiş olması da gerekir

b) İfa yardımcısının sözleşme dışından birine verdiği zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardımcısının fiilinden sorumluluğuna girer.
c) İfa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatları vermiştim ve iyi denetledim, ama yine de zarar doğmuş ben ne yapayım!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözleşme partnerine karşı ifa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluğu (TBK m. 116) ile ifa yardımcısının fiilinden zarar gören üçüncü kişiye karşı adam çalıştıranın sorumluluğu çerçevesinde sorumluluğu (TBK m. 66) ayrı konulardır.
e) Kural olarak yardımcı şahısların fiillerinden dolayı sorumluluk önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

 

Soru 7

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

 

Soru 8

Bir sözleşmenin kurulmasında söz konusu olan irade beyanlarından zamanitibariyle önce olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Açıklama

b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözleşmeden dönme

 

Soru 9

Sorumluluk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sorumluluk açısından kural, kişinin bütün mal varlığı ile sorumlu olmasıdır.

b) Kefilin sorumluluğu sadece miktar itibariyle sınırlıdır. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varlığı ile sorumludur.
c) Kişinin hangi fiil veya durumdan dolayı sorumlu olacağı ve sorumluluğun hukuki temeli de esas alınarak yapılan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumluluğu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadaşının borcuna güvence teşkil etmesi için taşınmazı üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran taşınmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumluluğu taşınmazın değeri ile sınırlıdır.

 

Soru 10

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu İlişkisi açısından aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Bunların ikisi de İsviçre Hukukundan iktibas edilmiştir (alınmıştır).

b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnızca borçlar hukukunda değil, Medeni Hukukun diğer alanlarında da uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
d) Türk Borçlar Kanunu ayrı bir kanun olarak kabul edildiğinden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili değildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun beşinci kitabı ve tamamlayıcısı olarak nitelendirmektedir.

 

Soru 11

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.
b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

Soru 12

Aşağıdaki hangisi muvazaa kapsamında değerlendirilmez?

 

a) Alacaklarının yakında kendine karşı icra takibi yapacağını düşünen A, taşınmazlarını çok güvendiği arkadaşı H’ye görünüşte devrederse

b) Çok hasta olduğu için işlerini iyi yürütemeyen A, taşınmazını yeğeni B’ye idare etmesi için devreder ve taraflar A’nın iyileşmesi ile taşınmazın geri verileceği konusunda anlaşmış iseler,
c) Oğluna miras bırakmak istemeyen anne A, sağlığında dairelerini kızına satmış gibi (gerçekte bağışladığı halde) tapuda devir gerçekleştirirse
d) A ile B bir taşınmaza paylı maliklerdir. Ancak A, B’nin yasadan kaynaklanan önalım hakkını engellemek için payını olduğundan çok daha yüksek bir fiyata C’ye satmış gibi tapuda işlem yaparsa
e) Salt daha az vergi ödemek için A ile B, taşınmazın fiyatını tapuda olduğundan on kat daha düşük göstermiş iseler

 

Soru 13

İfa yeri itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yeri işin niteliğinden anlaşılabilir.

b) Aksine anlaşma yoksa parça borçları götürülecek borçtur .
c) İfa yeri tarafların açık anlaşmasından anlaşılabilir.
d) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları götürülecek borçtur.
e) İfa yeri tarafların örtülü anlaşmasından anlaşılabilir.

 

Soru 14

Sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede boşluk olmasını gerektirir

b) Bir uyuşmazlık çıktığında ve gerek olduğunda sözleşmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayıcı kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanırlar.
d) Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı unsurlarında bir eksiklik var ise bu durumda sözleşmenin kural olarak meydana gelmediğinden hareket edilmelidir.
e) Tarafların getirdiği kural yetersiz ya da sözleşme bütünlüğü ile uyumsuz olsa dahi, sözleşmede artık tamamlama sorunu bulunmaz.

 

Soru 15

Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadığından, temsil olunan açısından işlem başlangıçta askıda hükümsüzdür

b) Temsil olunan olur verirse işlem baştan itibaren onu bağlar
c) Temsil olunan yapılan işlemi onamazsa, bu işlemden doğan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) İşlemin hükümsüzlüğü yüzünden 3. kişi bir zarar uğramışsa bu zararı yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim olduğunu muhatabına bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldırmış, ancak bunu muhatabına bildirmemişse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptığı işlem kural olarak temsil olunanı bağlar.

 

Soru 16

Borçlular arasındaki teselsülde iç ilişki itibariyle aşağıdakilerden hangisidoğrudur?

 

a) İç ilişki alacaklı ile borçlular arasındadır.

b) Borcu ödeyen borçlu kendi payından fazla ödedi ise bu fazlalık için istediği borçluya başvurabilir.
c) Kendi payından fazlası için ödeme yapmış olan borçlu, bu kısım itibariyle alacaklının haklarına halef olur.
d) Alacaklı borçlular arasındaki iç ilişkiye müdahale etme hakkına sahiptir
e) Dış ilişkide borcu ödemesi istenen borçlu, alacaklıya karşı taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payını ödeyeceğini beyan edebilir.

 

Soru 17

Borç ve borç ilişkisi kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Her borcun bir konusu olmak zorundadır.

b) Her borç ilişkisinde muhakkak en azından bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklının borçludan bir şey vermesini veya yapmasını ya da yapmaktan kaçınmasını istemesi söz konusudur.
d) Geniş anlamda borç ilişkisi sadece borcu değil, buna dair yükümlülük ve kuralları da kapsar.
e) Kiracı ile kiraya veren arasındaki borç ilişkisinin tamamı dar anlamda borç ve kiracının kira parasını ödemesi borcu ise geniş anlamda borç örneğidir.

 

Soru 18

Başlangıçtaki imkânsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Başlangıçtaki imkânsızlık objektif olmalıdır.

b) Başlangıçtaki imkânsızlıkta sözleşme hükümsüzdür.
c) Başlangıçtaki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç doğmamıştır.
d) Borcun başlangıçta sadece borçlu için imkânsız olması bunun kapsamına girmez.
e) Cins borcunda başlangıçtaki imkânsızlık söz konusu olmaz.

 

Soru 19

Sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farklı olarak TBK’da genel olarak düzenlenmiştir.

b) Aşırı ifa güçlüğünde sözleşmenin uyarlanması için sözleşme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olağanüstü bir gelişme olmalıdır.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için aşırı bir yük ortaya çıkmalıdır.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalıdır.
e) Borçlu borcunu ifa etmiş olsa dahi sözleşmenin uyarlanması imkânından her durumda yararlanır.

 

Soru 20

Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı açısından aşağıdakilerden hangisidoğrudur?

 

a) Hazır olanlar arasında sözleşme kabul beyanı yapıldığı anda kurulur.

b) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının gönderildiği anda kurulur.
c) Hazır olanlar arasında sözleşme önerinin yapıldığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
d) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanı öneriyi yapana vardığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
e) Sözleşmenin kurulma ve hüküm doğurma anı her zaman aynıdır.

 

BORÇLAR  HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-10

 

SORU-1 Sözleşmenin yorumu açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ve ortak iradelerinin tespiti esastır.

b) Sözleşmelerin yorumu, sözleşmenin kurulduğu dönem değil, güncel durum dikkate alınarak yapılır.
c) Tarafların gerçek ve ortak iradeleri tespit edilemezse, bunların farazi iradeleri tespit edilir.
d) Yorumda ilk başvurulacak unsur, sözleşmenin metni ya da tarafların kullandıkları ifadelerdir (lafzi yorum)
e) Sözleşmelerde kullanılan teknik kavramlar ilgili alanda sahip oldukları anlama göre yorumlanırlar.

 

Soru 2

Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?

 

a) A firması, 5 ton şeker satın alma teklifini B firması yerine, C firmasına göndermiştir.

b) Samsun’a tayinin çıktığını düşünen memur Hüsnü, orada kira sözleşmesi yapmış ise
c) A, B ile kefalet sözleşmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözleşmesi yapmıştır.
d) A firması pilavlık bulgur satın almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmuş ve karşı tarafta bunu kabul etmiş ise
e) Bir piyeste rol aldığını sanan kişi gerçekte evlenme akdine katılmış ise

 

Soru 3

Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadığından, temsil olunan açısından işlem başlangıçta askıda hükümsüzdür

b) Temsil olunan olur verirse işlem baştan itibaren onu bağlar
c) Temsil olunan yapılan işlemi onamazsa, bu işlemden doğan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) İşlemin hükümsüzlüğü yüzünden 3. kişi bir zarar uğramışsa bu zararı yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim olduğunu muhatabına bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldırmış, ancak bunu muhatabına bildirmemişse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptığı işlem kural olarak temsil olunanı bağlar.

 

Soru 4

Sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farklı olarak TBK’da genel olarak düzenlenmiştir.

b) Aşırı ifa güçlüğünde sözleşmenin uyarlanması için sözleşme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olağanüstü bir gelişme olmalıdır.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için aşırı bir yük ortaya çıkmalıdır.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalıdır.
e) Borçlu borcunu ifa etmiş olsa dahi sözleşmenin uyarlanması imkânından her durumda yararlanır.

 

Soru 5

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İş hukukunda genel işlem koşullarına “genel iş koşulları ya da şartları” denir

b) Hukukumuzda genel işlem koşulları sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
c) Genel işlem koşullarından bahsedebilmek için kullanan veya diğer bir kişi tarafından birçok sözleşme yapmak amacıyla önceden hazırlanmış olma da söz konusudur.
d) Bu şekilde hazırlanmış koşullardan sözleşmenin diğer tarafının haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkânı olmaksızın sözleşmeyi onaylamış ise bunlar sözleşmenin parçası hâline gelmezler (yazılmamış sayılırlar).
e) Genel işlem koşulları ile sözleşme özgürlüğü arasında genel bir çatışmanın bulunduğu söylenebilir.

 

Soru 6

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

 

Soru 7

Sözleşme görüşmelerinde kusurdan dolayı sorumluluğa dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bunun için muhakkak sözleşme kurulmuş olması gerekmez. Ancak sözleşme görüşmesine yönelik bir davranış ve ortam bulunmalıdır.

b) Bu şekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüşme sırasında zarar gören, koşulları varsa ancak haksız fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu şekilde bir sorumluluğa dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasında sözleşme varmış gibi bir hukuki sonuç doğurur.
e) Bu sorumluluk dayanağını tarafların bu yöndeki iradesinden alır.

Soru 8

Borçlu temerrüdünün koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudeğildir?

 

a) Temerrüt için borcun muaccel olması gerekir

b) Alacaklının borçluya gönderdiği temerrüt ihtarında ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel olduğu hâlde ifa edilmemiş olmalıdır
d) Alacaklı borçluya kural olarak bir temerrüt ihtarı (borcunu öde ihtarı) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli işlemlerde temerrüt ihtarına gerek yoktur.

 

Soru 9

Sorumluluk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Sorumluluk açısından kural, kişinin bütün mal varlığı ile sorumlu olmasıdır.

b) Kefilin sorumluluğu sadece miktar itibariyle sınırlıdır. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varlığı ile sorumludur.
c) Kişinin hangi fiil veya durumdan dolayı sorumlu olacağı ve sorumluluğun hukuki temeli de esas alınarak yapılan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumluluğu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadaşının borcuna güvence teşkil etmesi için taşınmazı üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran taşınmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumluluğu taşınmazın değeri ile sınırlıdır.

 

Soru 10

İfanın kime gerçekleştirileceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudeğildir?

 

a) Bu konuda kural alacaklıya ifa zorunluluğu şeklindedir.

b) Alacaklı ifayı kabul açısından yardımcı şahıs kullanabilir.
c) Taraflar sözleşme ile alacaklı dışından birine ifayı kararlaştırmış olabilirler.
d) Alacaklıya değil de üçüncü kişiye yapılan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kişiye istisnaen ifa yapılabilmesi ile tam üçüncü kişi lehine sözleşme hukuken farklı konulardır.

 

Soru 11

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesiniesas alarak yapılan edim ayrımıdır?

 

a) Şahsi edim – maddi edim

b) Ani-sürekli ve aralıklı (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu – parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler

 

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan nispi haklar açısındandoğrudur?

 

a) Nispi haklar mutlaktır.

b) Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkın konusu üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar.
d) Nispi haklar kişilik hakkı kapsamında kaldıklarından başkalarına devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirler.

 

Soru 14

Beyan ile irade arasında bilerek yaratılan örtüşmeme açısından aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Latife beyanı buna bir örnek olarak verilebilir.

b) Teminat amaçlı inançlı temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmediği bir beyanı bilerek yapmışsa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine rağmen kabul beyanında bulunmuşsa, zihni kayıt söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa şeklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanların sonradan bunun muvazaa olduğunu iddia etmeleri halinde, bunu yazılı delille ispatlamaları gerekir.

 

 

Soru 15

İfa ve halefiyet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiğinden halefiyet sorunu da kural olarak çıkmaz.

b) Halefiyet sorunu üçüncü kişinin ifasında söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu olduğu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar değişir.
d) Oğlunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacaklıya halef olur ve böylece borç sona ermiş olmaz.
e) Halefiyette, kanun gereği alacak hakkı ifayı yapan şahsa intikal etmektedir.

 

Soru 16

Para borçları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasıyla (TL) ödenir.

b) Aynen yabancı para ödenmesi kaydı getirilmiş yalın yabancı para borçlarında, zamanında ifada, TL ile ifa etmek mümkün değildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarından anapara için kararlaştırılmış faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamanında ifa edilmezse temerrüd faizi talebi doğar.

 

Soru 17

Edim türleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmiş olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve aynı zamanda cins borcu niteliğindedir.

b) Cins borcunda imkânsızlık olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kişiliğinin önem taşıdığı edimlere kişisel edimler denir.
d) Bir terziye takım diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örneğidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton buğday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteliğindedir

 

Soru 18

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Yazılı şekilde sözleşmenin esaslı unsurlarının (tarafların özel önem vererek esaslı unsur haline getirdikleri unsurların da) yer alması gerekir.

b) Alacağın devri yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir.
c) Bir hukuki işlem yazılı şekle tabi ise, borç altına girsin ya da girmesin her iki tarafın da imzası gereklidir ki şekil şartı yerine getirilmiş olsun.
d) Yazılı şekil el yazılı, doktilo veya yazıcı ile yazdırılmış ve nihayetinde imzalanmış bir metin ile gerçekleştirilebilir.
e) Kefalet gibi bazı sözleşmelerde salt yazılılık yetmez, ayrıca kefilin sorumlu olacağı tutar gibi bazı hususların da ayrıca kefilin el yazısıyla yazılması gerekir.

 

Soru 19

Aldatma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kişinin sözleşmeye olur vermesi halinde sözleşme başlangıçtan itibaren geçerli olur.

b) Aldatan, diğer taraf sözleşmeye onay vermiş olsa bile, aldatılanın aldatma nedeniyle uğradığı zararı gidermeye mecburdur.
c) Aldatılan, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözleşmeye onay vermiş olur.
d) Aldatmayı üçüncü kişi de yapabilir, ancak bunun için diğer tarafın aldatmayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanılma esaslı olmak zorunda değildir.

 

Soru 20

İradi geçerlilik şekli açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İradi şekil şartı çerçevesinde şekle tabi olmayan bir işlemi şekle tabi hâle getirmek ya da şekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik şeklini ağırlaştırıcı koşulları kabul etmek söz konusudur.

b) İradi şekil şartına tabi bir sözleşmenin değiştirilmesi için şekil şartına uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) İradi şekil şartına aykırı şekilde yapılmış bir sözleşme tarafları bağlamaz.
d) İradi şekil şartına bu ismin verilmesinin sebebi, bu koşulun tarafların iradesine dayanmasındandır.
e) İradi şekil şartı sadece yazılı şekilde yapılmak için kararlaştırılabilir.

 

 

BORÇLAR HUKUKU ARA/VİZE SINAV TEST-11

 

SORU-1

Borcun kaynağı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Borç ya borçlunun iradesine dayanır ya da iradesine bakılmaksızın kanuna dayanır.

b) Bir kişiyi bilerek yaralayanın bu kişiye karşı olan borcu iradidir, çünkü haksız fiili isteyerek gerçekleştirmiştir.
c) Sebepsiz zenginleşme kanundan kaynaklanan bir borç ilişkisidir.
d) Sözleşmeden kaynaklanan borç iradi bir borçtur.
e) Türk Borçlar Kanunun genel kısmında borcun kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme düzenlenmiştir.

 

Soru 2

Bir sözleşmenin kurulmasında söz konusu olan irade beyanlarından zaman itibariyle önce olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Açıklama

b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözleşmeden dönme

 

Soru 3

Korkutma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Korkutma üçüncü kişi tarafından yapılmış ise korkutulanın muhatabının bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir ki sözleşme geçersiz olsun.

b) Korkutma ciddi ve yakın bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözleşme ile bağlı değildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde karşı tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karşı tarafın kendisinin ya da yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik olabilir.
e) Bir hakkın veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz.

 

Soru 4

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifaya ilişkin olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Eksik iki taraflı sözleşmelerde ifa sırası bellidir ve bu açıdan kimin önce ifa etmesi gerektiği sorunu çıkmaz.

b) Tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar ifa sırasını belirlemiş olabilirler.
c) Tam iki taraflı sözleşmelerin bazılarında kimin önce ifa edeceği yerel adetlerden de anlaşılır.
d) Ödemezlik def’inin kullanılabilmesi için karşılıklı borçların her ikisinin de muaccel olması gerekir.
e) Öğretide baskın anlayışa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayıp ifanın şartıdır.

 

Soru 5

Borçlular arasındaki teselsülde iç ilişki itibariyle aşağıdakilerden hangisidoğrudur?

 

a) İç ilişki alacaklı ile borçlular arasındadır.

b) Borcu ödeyen borçlu kendi payından fazla ödedi ise bu fazlalık için istediği borçluya başvurabilir.
c) Kendi payından fazlası için ödeme yapmış olan borçlu, bu kısım itibariyle alacaklının haklarına halef olur.
d) Alacaklı borçlular arasındaki iç ilişkiye müdahale etme hakkına sahiptir
e) Dış ilişkide borcu ödemesi istenen borçlu, alacaklıya karşı taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payını ödeyeceğini beyan edebilir.

 

Soru 6

Ahmet, arkadaşı Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almıştır. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanımadığı Ceyda ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Berna’nın yaptığı sözleşme hiçbir şekilde Ahmet’i bağlamaz, çünkü Berna’nın temsil yetkisi artık yoktur.

b) Temsil yetkisinin geri alındığını Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözleşme ile bağlı olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alındığını biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözleşmesi Berna ile Ceyda arasında kurulur.
d) Ahmet, Berna’nın temsil yetkisini geri aldığını Ceyda’ya bildirmemişse, sözleşme ile bağlı olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya baştan itibaren temsil yetkisi vermemiştir, çünkü bunu yazılı ve özel olarak yapması gerekirdi.

 

Soru 7

Borç ve borç ilişkisi kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Her borcun bir konusu olmak zorundadır.

b) Her borç ilişkisinde muhakkak en azından bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklının borçludan bir şey vermesini veya yapmasını ya da yapmaktan kaçınmasını istemesi söz konusudur.
d) Geniş anlamda borç ilişkisi sadece borcu değil, buna dair yükümlülük ve kuralları da kapsar.
e) Kiracı ile kiraya veren arasındaki borç ilişkisinin tamamı dar anlamda borç ve kiracının kira parasını ödemesi borcu ise geniş anlamda borç örneğidir.

 

Soru 8

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu İlişkisi açısından aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) Bunların ikisi de İsviçre Hukukundan iktibas edilmiştir (alınmıştır).

b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnızca borçlar hukukunda değil, Medeni Hukukun diğer alanlarında da uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
d) Türk Borçlar Kanunu ayrı bir kanun olarak kabul edildiğinden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili değildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun beşinci kitabı ve tamamlayıcısı olarak nitelendirmektedir.

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Telefonda birbiri ile görüşen iki kişinin yaptığı sözleşme görüşmesi hazırlar arasında yapılmış sayılır.

b) Elektronik posta (e-mail) ile yapılan icaplar her zaman hazırlar arasında yapılmış sayılır.
c) Öneri ve kabul sözleşmenin kurucu unsurlarıdır.
d) Öneride bulunan kabul için bir süre belirleyebilir.
e) Tek taraflı hukuki işlemlerde sözleşmelerden farklı olarak kabule ihtiyaç yoktur.

 

Soru 10

İfanın konusu itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Tarafların anlaşması olmaksızın ifa konusundan farklı bir şeyin ifa edilmesine aliud (yabancı edim) denir.

b) İfa uğruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karşılandığı ölçüde sona erer.
c) Alacaklı her durumda kısmı ifayı reddedebilir.
d) Cins borcunda sözleşmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakkı borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten aşağısını seçemez.
e) Kısmi edim ile bölünmüş edim birbirinden farklı hususlardır.

 

Soru 11

Hukuki işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Hukuki işlemler her zaman iki veya daha çok taraflıdırlar.

b) Hukukumuzda tarafların bir konuyu istemiş olması hukuki sonucun doğması için yeterlidir. Ayrıca hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diğer bir şekilde tanıması gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandırıcı (taahhüt) işlemler ile borç altına giren kişinin malvarlığının aktifi azalır.
d) Her tasarruf işlemi, aynı zamanda bir kazandırıcı işlemdir.
e) Bir hakkı doğrudan doğruya ortadan kaldıran, onu devreden ya da sınırlayan hukuki işlemlere tasarruf işlemleri denir.

 

Soru 12

İfa yeri itibariyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) İfa yeri işin niteliğinden anlaşılabilir.

b) Aksine anlaşma yoksa parça borçları götürülecek borçtur .
c) İfa yeri tarafların açık anlaşmasından anlaşılabilir.
d) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları götürülecek borçtur.
e) İfa yeri tarafların örtülü anlaşmasından anlaşılabilir.

 

Soru 13

A firması yetkilisi faksla B firmasına her zaman olduğu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakır gönderebileceğini bildirmiştir. B firması ise yine faksla gönderdiğicevabi yazısında artık sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakır alabileceğinibildirmiştir. Bunun üzerine A firması malları gemiyle B’ ye göndermiştir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) A firmasının gönderdiği faks yazısının hukuki niteliği icaba davettir.

b) B firmasının cevap yazısının hukuki niteliği kabul beyanıdır.
c) A firmasının malları gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasının malları doğrudan göndermesi yanlış olmuştur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasındaki sözleşme A firmasının gönderdiği malların B’ye varmasıyla kurulur.

 

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin uyarlanması ile ilgili bir kavramdır?

 

a) Yetki belgesi

b) İşlem temelinin çökmesi
c) Sözleşmede boşluk
d) Sözleşenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil

 

Soru 15

Yazılı şekil açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Yazılı şekilde sözleşmenin esaslı unsurlarının (tarafların özel önem vererek esaslı unsur haline getirdikleri unsurların da) yer alması gerekir.

b) Alacağın devri yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir.
c) Bir hukuki işlem yazılı şekle tabi ise, borç altına girsin ya da girmesin her iki tarafın da imzası gereklidir ki şekil şartı yerine getirilmiş olsun.
d) Yazılı şekil el yazılı, doktilo veya yazıcı ile yazdırılmış ve nihayetinde imzalanmış bir metin ile gerçekleştirilebilir.
e) Kefalet gibi bazı sözleşmelerde salt yazılılık yetmez, ayrıca kefilin sorumlu olacağı tutar gibi bazı hususların da ayrıca kefilin el yazısıyla yazılması gerekir.

 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsamında değerlendirilmez?

 

a) Borcun sonraki imkânsızlığı

b) Alacaklı temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) İfa davası
e) Culpa in contrahendo

 

Soru 17

B’nin antika dükkânından antika saat alan A, bunun parasını öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçekleşecektir. Bu olay çerçevesinde aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

 

a) A ile B arasında geniş anlamda bir borç ilişkisi meydana gelmiştir.

b) A ile B arasındaki borç ilişkisi nisbi olduğundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasındaki borç ilişkisinde iki alacaklı ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasındaki borç ilişkisinden sadece taraflar arasında haklar ve borçlar doğar.
e) A ile B arasındaki borç ilişkisinde antika saatin parasını ödemiş olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alıp gidemez, çünkü borç ilişkisi ona borcun konusu olan saat üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlama yetkisi vermez.

 

Soru 18

Edim türleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmiş olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve aynı zamanda cins borcu niteliğindedir.

b) Cins borcunda imkânsızlık olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kişiliğinin önem taşıdığı edimlere kişisel edimler denir.
d) Bir terziye takım diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örneğidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton buğday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteliğindedir

 

Soru 19

Genel işlem koşulları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Genel işlem koşulları sadece tüketici işlemlerinde söz konusu olur

b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayıda sözleşmede kullanması amacıyla hazırladığı bir tür standart sözleşmeleri kullanan üyenin yaptığı sözleşme de genel işlem şartı içerir
c) Genel işlem koşullarının mutlaka imzalanan sözleşme metninde yer alması gerekmez, sözleşmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözleşmenin niteliği ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartı hükümlerine alışılmamış ya da şaşırtıcı klozlar denir.
e) Genel işlem koşullarının geçerli olup olmadığına ilişkin denetim aşamasına geçerlilik denetimi denir.

 

Soru 20

Başlangıçtaki imkânsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Başlangıçtaki imkânsızlık objektif olmalıdır.

b) Başlangıçtaki imkânsızlıkta sözleşme hükümsüzdür.
c) Başlangıçtaki imkânsızlıkta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç doğmamıştır.
d) Borcun başlangıçta sadece borçlu için imkânsız olması bunun kapsamına girmez.
e) Cins borcunda başlangıçtaki imkânsızlık söz konusu olmaz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir