ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ADALET ÖN LİSANS 2. SINIF DERSLERİ SORU BANKASI – İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAV TEST

Değerli Okul Arkadaşım;

Hazırlamış olduğum soru bankası Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sınıf derslerinden İDARİ YARGI dersine ait, İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAV SORU BANKASI 2017-2018 öğretim dönemi vize soruları olarak karşımıza çıkacaklar.

Görmüş olduğunuz eksikleri tgbrkoztrk@gmail.com adresine veya admini olduğum kitapozeti.de  web sayfasına üye olarak iletişime geçebilirsiniz,

Şimdiden başarılar diliyorum.

 

NOT:  Deneme sınavlarında mükerrer soru olması üniversitenin yaklaşık 100 adet deneme sınavından kaynaklanmaktadır… Sorunun cevabı şıklarda koyu renk olarak belirtilmiştir.

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -1

 

 

Soru 1

 1. Yapılan işlem ve eylemin asker kişiyle ilgili olması
  II. Yapılan işlem ve eylemin asker kişilerin birinci derecede yakınlarıyla ilgili olması
  III. Yapılan işlem ve eylemin askerî hizmete ilişkin olması
  IV. Yapılan işlem ve eylemin askerî dönemde yapılmış olması

  Yukarıdakilerden hangileri Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanının tespitinde kullanılan ölçütlerdir?

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde Danıştay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar doğru olarak verilmiştir?

a) TBMM – Anayasa Mahkemesi
b) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu
c) Başbakan – Adalet Bakanı
d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu – Anayasa Mahkemesi
e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu – Cumhurbaşkanı
Boş

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerlerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapmaları anlamına gelir?

a) Çekişmesiz yargı
b) Davanın taraflarca hazırlanması
c) Resen icra
d) Uzmanlık
e) Re’sen araştırma
Boş

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde taraflar hâkimin davadan çekilmesini isteyemezler?

a) Hâkim, davada iki taraftan birine kanunen gerekmediği hâlde davaya ilişkin görüşünü açıklamış ise
b) Hâkim, davada tanık ya da bilirkişi olarak dinlenilmiş ise
c) Hâkim taraflardan biri ile aynı memleketli ise
d) Dava hâkimin dördüncü derece de dâhil yan soy hısımlarına ait ise
e) Hâkimin iki taraftan biri ile davası veya düşmanlığı var ise
Boş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön şartlardan biri değildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
b) Dava, görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır.
d) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak açılmalıdır.
e) Davayı idari işlem sebebiyle hakkı ihlal edilen kimseler açmalıdır.
Boş

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin varlığında hâkimin kendiliğinden davadan çekilme zorunluluğu bulunmamaktadır?

a) Hâkimin tanık ya da bilirkişi olarak dinlenildiği davalar
b) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolaylı ilgisi bulunduğu davalar
c) Aralarında evlilik bağı kalkmış olmasına rağmen eşinin davası
d) Kendisi veya eşinin alt soy veya üst soyunun davası
e) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davası
Boş

Soru 7

 1. Vergi Mahkemeleri
 2. Bölge İdare Mahkemeleri

III. Danıştay

 1. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Yukardaki mahkemelerden hangisi ya da hangileri ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapmaz?

5,00

a) Yalnız II
b) Yalnız IV
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II ve III

Soru 8

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan bir personele karşı TBMM Başkanlığı’nca verilen disiplin cezasına karşı açılacak dava hangi yargı kolunun görev alanına girer?

a) Anayasa yargısı
b) Adli yargı
c) Askerî yargı
d) Askerî idari yargı
e) İdari yargı
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Danıştaya üye seçilebilecekler arasında yer almaz?

a) İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
b) Adli yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar
e) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü görevi yapmış olanlar
Boş

Soru 10

İdarenin toplantı, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarından doğan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulması hâli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hizmetin kötü işlemesi
b) Hizmetin geç işlemesi
c) Hizmetin hiç işlememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk
Boş

Soru 11

Üniversiteye ait bir taşınmaz hakkında belediyenin kamulaştırma işlemi, idari işlemin hangi unsuru bakımından sakattır?

a) Yetki
b) Şekil
c) Sebep
d) Konu
e) Amaç
Boş

Soru 12

İptal davası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İptal davası objektif niteliktedir.
b) İptal davası açmak için menfaat ihlali yeterlidir.
c) İptal davasının sonuçları ileriye yönelik olarak sonuç doğurur.
d) İptal davasının konusu idari işlemlerdir.
e) Hazırlık işlemleri iptal davasına konu olamaz.
Boş

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari nitelikteki görevlerinden biri değildir?

a) Tüzük tasarılarını incelemek
b) Kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek
c) İmtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
d) İçtihadı birleştirme kararları vermek
e) Başbakanlık tarafından gönderilen işler için görüş bildirmek
Boş

Soru 14

İdari yargının hukuka aykırı bir sınav işlemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sınava ait bir not vermeye karar verememesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir.
b) Yargısal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.
c) Yerindelik denetimi yapılamaz.
d) İdarenin takdir yetkisi yargısal denetime konu teşkil edemez.
e) Yargısal denetim idarenin yerine geçerek idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı içeremez.
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda karar alma sürecine yardımcı olan kişidir?

a) Danıştay üyesi
b) Daire Başkanı
c) Danıştay Savcısı
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Boş

Soru 16

İdari yargı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İdari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
b) İdari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı veremezler.
c) İdari mahkemeler, Olağanüstü Hâl Kanunu’nun il valilerine tanıdığı yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verebilirler.
d) İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar.
e) İdari mahkemeler idari işlem niteliğinde karar veremez.
Boş

Soru 17

İdari yargı aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

5,00

Soru Puanı

a) Fransa
b) Türkiye
c) İngiltere
d) Almanya
e) İtalya
Boş

Soru 18

Alt kademedeki bir idari makamın, üst kademedeki bir idari makamın görev alanına giren bir konuda idari işlem tesis etmesi hâlinde aşağıdaki sakatlık hâllerinden hangisi mevcuttur?

a) Kişi bakımından yetkisizlik
b) Konu bakımından yetkisizlik
c) Yer bakımından yetkisizlik
d) Zaman bakımından yetkisizlik
e) Yetki gasbı bakımından sakatlık
Boş

Soru 19

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun aşağıda belirtilen işlemlerinden hangisi için yargı yoluna başvurulabilir?

a) Hâkim ve savcıların meslekten çıkarılmaları
b) Hâkim ve savcıların mesleğe kabulü
c) Hâkim ve savcılara verilen disiplin cezaları
d) Hâkim ve savcıların başka bir mahkemeye tayini
e) Hâkim ve savcıların özlük işlemleriyle ilgili işlemler
Boş

Soru 20

İdarenin faaliyeti dışında gerçekleşen, öngörülemeyen, öngörülse dahi önlenemeyecek olan ve idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran hâller aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mücbir sebep
b) Beklenmeyen hâller
c) Zarar görenin eylemleri
d) Üçüncü kişinin eylemleri
e) Zaruret hâli

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE  SINAVI – TEST -2

 

Soru 1

Aksine yasal bir düzenleme bulunmadığı sürece, idari yargıda genel yetkili idare mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davacının ikametgâhının bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
b) Ankara İdare Mahkemesi
c) Dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
d) Taşınır malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
e) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yetki sakatlıklarını ortadan kaldıran hâllerden biri değildir?

a) Yetki devri
b) İmza devri
c) Yerine imza
d) Vekâlet bırakma
e) Vekâleten atama
Boş

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanına girmez?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kişilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Kamu iktisadi kurumlarının kamu hukukuna tabi faaliyetleri
d) İdarenin ekonomik kolluk işlemleri
e) Hükûmet tasarrufları
Boş

Soru 4

 1. İdare Mahkemeleri
 2. Vergi Mahkemeleri

III. Bölge İdare Mahkemeleri

 1. Danıştay
 2. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Yukarıda belirtilen mahkemelerin hangisinde ya da hangilerinde savcılık kurumu bulunmaktadır?

a) Yalnız IV
b) IV ve V
c) III, IV ve V
d) II, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
Boş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlığa işlem ve eylemleri ile sebep olan idarenin, yine kendisinin vereceği bir kararla uyuşmazlıklara son verme mekanizmasıdır?

a) Re’sen denetim
b) İdari denetim
c) Hukuki denetim
d) Yargısal denetim
e) Adli denetim
Boş

Soru 6

İdarenin kişilere yaptığı haksız bir ödeme karşısında bunların geri alınmasını sağlamak amacıyla açacağı dava aşağıdaki mahkemelerin hangisinde görülür?

a) Danıştay
b) Bölge İdare Mahkemesi
c) İdare Mahkemesi
d) Vergi Mahkemesi
e) Hukuk Mahkemeleri
Boş

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı içerisindedir?

a) Nüfus kayıt işlemlerinden doğan davalar
b) Tapu sicil kayıt işlemlerinden doğan davalar
c) Yürütme organının diplomatik faaliyetleri
d) İdarenin ekonomik kolluk faaliyetleri
e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özel hukuka tabi faaliyetleri
Boş

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin eşit olmasını ifade eden kavramdır?

a) Mutlak eşitlik
b) Nispi eşitlik
c) Kanuni eşitlik
d) Tam eşitlik
e) Anayasal eşitlik
Boş

Soru 9

Tüzük veya yönetmelik gibi düzenleyici bir işleme karşı açılan iptal davalarında, dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlan tarihinden itibaren yedi gün
b) İlan tarihinden itibaren on gün
c) İlan tarihinden itibaren on beş gün
d) İlan tarihinden itibaren otuz gün
e) İlan tarihinden itibaren altmış gün
Boş

Soru 10

Aşağıdaki kurumlardan hangisi genel ve katma bütçeli dairelerin tüm gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyerek sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?

a) Yargıtay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay
d) Bölge İdare Mahkemesi
e) Uyuşmazlık Mahkemesi
Boş

Soru 11

Danıştay, aşağıdaki dairelerin hangisi vasıtasıyla merkezî yönetime karşı danışmanlık görevini yerine getirmektedir?

5a) Tüzük tasarılarını incelemek
b) Kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek
c) İmtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
d) İçtihadı birleştirme kararları vermek
e) Başbakanlık tarafından gönderilen işler için görüş bildirmek
Boş

Soru 12

Anayasa yargısı ülkemizde hangi anayasa ile kabul edilmiştir?

a) 1876 Anayasası
b) 1921 Anayasası
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası
Boş

Soru 13

Alt kademedeki bir idari makamın, üst kademedeki bir idari makamın görev alanına giren bir konuda idari işlem tesis etmesi hâlinde aşağıdaki sakatlık hâllerinden hangisi mevcuttur?

a) Kişi bakımından yetkisizlik
b) Konu bakımından yetkisizlik
c) Yer bakımından yetkisizlik
d) Zaman bakımından yetkisizlik
e) Yetki gasbı bakımından sakatlık
Boş

Soru 14

 1. İdare Mahkemeleri
  II. Bölge İdare Mahkemeleri
  III. Danıştay
  IV. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

  Yukarıdaki mahkemelerden hangilerinde savcılık kurumu bulunmaktadır?

5a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV
Boş

Soru 15

Bir dava konusunun hangi mahkemede görüleceğini belirten, yani bir davaya hangi yargı çeşidi içindeki mahkemede bakılacağını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görev
b) Yetki
c) İdari rejim
d) Dağılım
e) İdari dava
Boş

Soru 16

Kamu yararı gözetilmeksizin kişisel amaçlar güdülerek yapılan idari işlemler, aşağıda belirtilen unsurlardan hangisindeki sakatlık dolayısıyla iptal edilirler?

5,00

a) Yetki
b) Şekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Boş

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında genel görevli mahkemedir?

a) Danıştay
b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) İdare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi
Boş

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında genel görevli mahkemedir?

a) Danıştay
b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) İdare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi
Boş

Soru 19

Danıştayda, üyelerin yanı sıra karar alma sürecine yardımcı olan kişilere ne ad verilir?

a) Danıştay Başkanvekili
b) Daire Başkanı
c) Danıştay Özel Kalemi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur

Soru 20

Mahkeme kararı olmaksızın bir idari makam tarafından yapılan isim değişikliği, aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşmasına sebep olur?

a) Yetki tecavüzü
b) Yetki gaspı
c) Fonksiyon gaspı
d) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
e) Konu bakımından yetkisizlik

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE  SINAVI – TEST -3

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin yargı organı niteliği tartışmalıdır?

 a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Vergi Mahkemeleri
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Boş

Soru 2

Sayıştay, Anayasa tarafından kendisine verilen denetleme yetkisini aşağıdaki kurumların hangisi adına gerçekleştirdiği söylenebilir?

a) TBMM
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Türk Halkı
e) Yürütme Erki
Boş

Soru 3

Aşağıdaki tanımlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?

a) İdarenin işlem yaparken kanuna uygun davranması
b) İdarenin işlem yaparken seçme serbestiyeti
c) İdarenin işlem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranması
d) İdarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranması
e) İdarenin hukuk devleti ilkesine uygun işlem tesis etmesi
Boş

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi idari nitelikte olmasına rağmen yasalar tarafından adli yargının görevli kıldığı dava çeşitlerinden birisi değildir?

a) Nüfus kayıt işlemlerinden doğan davalar adli yargıda görülür.
b) Tapu sicili kayıt işlemlerine ilişkin çıkacak uyuşmazlıklarda görevli adli yargıdır.
c) İdarenin ekonomik kolluk işleri
d) İdari para cezalarının yargısal denetimi adli yargının görevine girmektedir.
e) İdarenin sahibi olduğu taşıt araçlarının karıştığı kazalardan doğan ihtilaflar
Boş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İdari yargının yargılama yetkisinin sınırlarını ifade etmez?

a) Yargısal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır
b) Yerindelik denetimi yapılamaz.
c) İdarenin takdir yetkisi yargısal denetime konu teşkil edemez.
d) Yargısal denetim idarenin yerine geçerek idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı alınamaz.
e) Ölçülülük ilkesi uygulanmaz.

 

Soru 6

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hangi yılda oluşturulmuştur?

a) 1961
b) 1971
c) 1980
d) 1982
e) 2010
Boş

Soru 7

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça idari işlemlerin, işlemi yapan makam veya organ tarafından değiştirilmesi veya kaldırılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki paralelliği ilkesi
b) Şekil paralelliği ilkesi
c) Usul paralelliği ilkesi
d) Görev paralelliği ilkesi
e) İşlem paralelliği ilkesi
Boş

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu olabilecek idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

 a) İşlemin hukuk düzeninde geçerlilik kazanabilmesi için gereken tüm aşamalardan geçmesi gerekmektedir.
b) İşlem icrai nitelikte olmalıdır.
c) İlgililer üzerinde hukuki sonuç doğurmayan idari işlemler aleyhinde iptal davası açılamaz.
d) Eğer kanun zorunlu başvuru yolları öngörmüş  ise bu yollar tüketilmeden idari işlem kesinleşmeyeceği için iptal davası açılamaz.
e) Görüş belirten idari işlemlere karşı iptal davası açılabilir.

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargıya duyulan ihtiyaç kapsamında değildir?

a) Güçlü idare karşısında güçsüz kişileri koruma ihtiyacı
b) Hukuk devleti prensibi
c) İdare hukukunun diğer hukuk dallarından farklılık arz etmesi
d) İdarenin işlem ve eylemlerinin denetimine olan ihtiyaç
e) Yargının çeşitlendirilmesi ihtiyacı
Boş

Soru 10

İptal davasının konusu olan idari işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İdari işlemler, idari makamların kamu gücüne dayanarak idare fonksiyonuna ilişkin almış oldukları kararlardır.
b) Sadece tek taraflı idari işlemlere karşı iptal davası açılabilir.
c) İdari sözleşmeden tamamen ayrılabilir nitelikteki tek yanlı irade açıklamalarına karşı iptal davası açılabilir.
d) İdarenin sözleşme öncesi yapmış  olduğu tek taraflı işlemleri iptal davasının konusunu oluşturabilir.
e) Bir idari işlem, ancak unsurlarından hepsinin hukuka aykırı olması halinde iptal davasına konu olabilir.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?

a) İdare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak hükme bağlamak
b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak
c) Bakanlar Kurulu kararlarını denetlemek
d) İlk derece mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak
e) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında soruşturma izinleriyle ilgili kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı arasında yer almaz?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kişilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organının idari faaliyetleri
d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
e) Yargı organlarının idari faaliyetleri
Boş

Soru 13

Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılan davaları görmeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemesi
b) Anayasa Mahkemesi
c) İdare Mahkemesi
d) Danıştay
e) Bölge İdare Mahkemesi
Boş

Soru 14

Yetki unsurundaki sakatlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yetkisiz bir kişi veya makamca yapılan işleme, sonradan yetkili kişilerce verilen icazet, işlemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafından açıkça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kıyas yolu ile genişletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlık, yargılamanın başında ileri sürülmelidir.
d) Bir kişi veya makamın yetkili olup olmadığı, idari işlemin yapıldığı ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kişi bakımından ortaya çıkabilir.
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangileri Danıştay üyesi seçilemezler?

a) Milletvekilleri
b) İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
c) Bakanlık müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik ve valilik yapmış  olanlar
d) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
e) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar
Boş

Soru 16

Kurul olarak karar alan birimlerde, toplantı karar ve yeter sayısına uyulmadan elde edilecek kurul kararları, hangi unsur bakımından sakat olur?

a) Sebep
b) Konu
c) Maksat
d) Yetki
e) Şekil
Boş

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi resen araştırma ilkesinin kapsamında değildir?

a) Davanın açılmasından nihai karar verilinceye kadar davanın sevk ve idaresi
b) Maddi olayın varlığının araştırılması ve delillerin elde edilmesi
c) Maddi olayın hukuka uygun olarak nitelendirilmesi
d) Olaya uygulanacak hukuk kurallarının tespit edilmesi
e) Taraflarca temin edilen belgelerle yetinilmesi
Boş

Soru 18

İdarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan hâllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mücbir sebepler dolayısıyla idarenin sorumluluğu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasındaki illiyet bağını kesiyorsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kişilerin eylemleri zararı artırıyorsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumluluğu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanılarak zararın tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kişilerin eylemleri dolayısıyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumluluğunun kalkması için, üçüncü kişilerin idare ile ilgisi olmayan kişiler olması gerekir.
Boş

Soru 19

Bir üniversite öğrencisinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ve ülke çapında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin iptali için açacağı davada görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5,00

Soru Puanı

a) Danıştay
b) Ankara İdare Mahkemesi
c) Ankara Bölge İdare Mahkemesi
d) İstanbul İdare Mahkemesi
e) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Boş

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Adli yargı sisteminin en üst nitelikteki mahkemesidir?

a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Sayıştay

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE  SINAVI – TEST -4

 

Soru 1

İdari yargılamada hukuka uygunluk denetimi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

a) İdari işlem yapılırken tercih edilen metot işin niteliğine uygun bir şekilde yapılmış mıdır?
b) İdari işlem hukuk kurallarının öngördüğü şekil ve usül kurallarına uygun biçimde yapılmış mıdır?
c) İdari işlem hukuka ve gerçeğe uygun, işlemi yapmaya elverişli bir sebebe dayanmakta mıdır?
d) İdari işlemin konusu hukuk kurallarının yasakladığı bir alama girmekte midir, konu hukuken ve fiilen mümkün müdür?
e) İdari işlem yapılırken kamu yararı dışında bir amaç güdülmüş  müdür?
Boş

Soru 2

Kusurlu sorumlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İdareye bir kusur atfedilebiliyorsa ilk önce kusurlu sorumluluk gündeme gelir.
b) Hizmet kusuru olarak adlandırılır.
c) Yasal bir dayanağı yoktur ve içtihatlar vasıtasıyla ortaya çıkan ve gelişen bir sorumluluk çeşididir.
d) Kusurlu sorumlulukta her hâlükârda kamu görevlileri sorumlu tutulur
e) Kusurlu sorumluluk hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi ve hiç işlememesi hâllerinde söz konusu olur.
Boş

Soru 3

Erzurum’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi olan A, girdiği sınavdan beklediğinin altında bir not almış; velisi B, dersin öğretim üyesiyle eskiden kalan bir husumeti olduğunu, çocuğunun düşük not almasının da bu husumetten kaynaklanan bir kin gütme sonucu olduğunu düşünmüş ve Erzurum İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre mahkeme davayı hangi gerekçe ile reddetmelidir?

a) Kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı
b) Dava konusu işlemin idari yargı denetimine kapalı olduğu
c) Menfaat ihlalinin bulunmadığı
d) Davanın kanunda öngörülen sürede açılmadığı
e) Davanın görevli ve yetkili yargı yerinde açılmadığı
Boş

Soru 4

Menfaat ihlali şartı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Menfaat maddi ya da manevi olabilir
b) Hukuk düzenine aykırı olmayan bir menfaatin söz konusu olması gerekir.
c) İleride doğması tahmin edilen bir menfaat için iptal davası açılabilir.
d) İptali istenen idari işlemin doğrudan doğruya davacının hak ve menfaatlerini ihlal etmesi gerekir
e) İptal davası açabilme yetkisi sadece dava konusu işlemle menfaat ilişkisi bulunan kişilere verilmiştir.
Boş

Soru 5

Kanunda öngörülen maddi olay veya hukuki işleme dayanılmadan yapılan idari işlemler, hangi unsur bakımından sakat olur?

a) Maksat
b) Sebep
c) Yetki
d) Şekil
e) Konu
Boş

Soru 6

İdare mahkemesinde açılması gereken bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılırsa, idari dava hangi anda açılmış sayılır?

a) Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı tarihte
b) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararı verdiği tarihte
c) Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının Yargıtay tarafından onaylandığı tarihte
d) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının davacıya yazılı olarak bildirildiği tarihte
e) Davacının Yargıtay kararının kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten sonra dava açtığı tarihte
Boş

Soru 7

Ölmüş  bir kişinin memur olarak atanması işlemi, hangi unsur açısındanhukuka aykırıdır?

a) Yetki
b) Şekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Boş

Soru 8

Bir idari kuruluşun başka bir idari kuruluş  yerine, ya da aynı idari kuruluş içerisindeki organlardan birinin bir diğer organ yerine işlem tesis etmiş olması hâlinde, idari işlem, aşağıdakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykırıolur?

a) Konu bakımından yetkisizlik
b) Vekâlet kurallarına aykırılık
c) İmza yetkisinin devri kurallarına aykırılık
d) Zaman bakımından yetkisizlik
e) Yer bakımından yetkisizlik
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Hukukunun en temel kanuni düzenlemelerinden biri değildir?

a) Danıştay Kanunu
b) İdari Yargılama Usulü Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Boş

Soru 10

Kamu görevlilerinin kişisel kusurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kamu görevlilerinin özel hayatlarında işlemiş  oldukları kusurlar hizmet kusurunu oluşturur.
b) Kamu görevlilerinin görevlerinin ifasından ayrılabilir nitelikteki kusurları onların kişisel kusurlarını oluşturur.
c) Kamu görevlilerinin görevlerin ifa ederken işlemiş oldukları fevkalade ağır nitelikteki kusurlar kişisel kusur niteliğindedir.
d) Kişisel saiklerle hareket etmek kişisel kusuru oluşturur.
e) Kamu görevlilerinin davranışlarında aşırıya kaçmaları kişisel kusurdur.
Boş

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön şartlardan biri değildir?

5a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
b) Dava görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır
d) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak açılmalıdır.
e) Hak ihlali gereklidir.
Boş

Soru 12

Aşağıdaki idari yargı düzeni içinde yer alan mahkemelerden hangisindesavcılık kurumu bulunur?

a) Danıştay
b) Bölge İdare Mahkemeleri
c) Vergi Mahkemeleri
d) İdare Mahkemeleri
e) Uyuşmazlık Mahkemesi
Boş

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da Yüksek Mahkeme statüsüne sahip değildir?

a) Sayıştay
b) Danıştay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Boş

Soru 14

İdarenin kendisinden beklenen özen, dikkat ve kalitede kamu hizmetini yerine getirememesi sonucu oluşturduğu zararlar hangi sorumluluk ilkesine dayanılarak tazmin edilir?

a) Hakkaniyet-nesafet ilkesi
b) Risk ilkesi
c) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
d) Mesleki risk ilkesi
e) Kusurlu sorumluluk ilkesi
Boş

Soru 15

İptal davasının açılma süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tebliğ  yoluyla yapılan bildirimlerde dava açma süresi tebliğ  tarihinden itibaren başlar
b) İlan yoluyla yapılan bildirimlerde özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.
c) Dava düzenleyici bir işleme karşı açılıyorsa, dava açma süresi düzenleyici işlemin ilanını izleyen günden itibaren altmış gündür.
d) şlemeye başlamış bir dava açma süresi üst makamlara başvuru yolu ile durabilir.
e) Üst makamlara başvuru yoluyla duran dava açma süresi, idarenin davacının isteğini açıkça reddetmesi üzerine tekrar işlemeye başlar.
Boş

Soru 16

İdare ve vergi mahkemelerince kurul olarak değil tek hâkimle kararabağlanması için belirlenen dava konusu değer aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10 bin TL
b) 15 bin TL
c) 20 bin TL
d) 25 bin TL
e) 30 bin TL
Boş

Soru 17

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinekadar idari yargının görev alanında sayılmazdı?

a) Yüksek Askerî Şura Kararları
b) Uyarma ve Kınama cezaları
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
d) Olağanüstü hallerdeki idari işlemler
e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
Boş

Soru 18

Boru ile petrol taşıma gibi tehlikeli faaliyetlerde görev yapanların görevleri sırasında uğradıkları zararlar, hangi ilkeye dayanılarak tazmin edilir?

a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
c) Hizmet kusuru
d) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
e) Hakkaniyet-nesafet ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
Boş

Soru 19

Askerî Yüksek İdare Mahkemesine üyeleri hangi kurum seçer?

a) Cumhurbaşkanlığı
b) Başbakanlık
c) TBMM
d) Genelkurmay Başkanlığ
e) Anayasa Mahkemesi
Boş

Soru 20

İdari işlem ve eylem niteliğinde karar verilememesi ilkesi aşağıdaki açıklamalardan hangisini ifade eder?

5, a) İdarenin takdir yetkisine karışılamayacağını
b) İdari işlemin yerindelik denetimine tabi kılınamayacağını
c) İdari işlemin hukuki denetimi ile sınırlı kalınacağı
d) İdarenin yerine geçerek idari işlem tesis edilemeyeceğini
e) İdari yargının anayasal denetim yapamayacağını  

 

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -5

 

Soru 1

İdari yargıda açılan iptal davasında genel yetkili mahkeme aşağıdakilerinhangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bağlı veya ilgili olduğu kuruluşun bulunduğu yer mahkemesi
b) Tarafların anlaşma yoluyla belirlemiş oldukları yer mahkemesi
c) Dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yer mahkemesi
d) İdari işlemin yapılmasına katılan mercilerden birinin bulunduğu yer mahkemesi
e) Davacının bulunduğu yer mahkemesi
Boş

Soru 2

Bireysel başvuru imkânı aşağıdaki Yüksek Mahkemelerin hangisi için  öngörülmüştür?

a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yargıtay
Boş

Soru 3

İdarenin sorumluluğunun genel  şartlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisidoğru değildir?

a) Zararın mutlaka maddi olması gerekir.
b) İdarenin sorumlu olabilmesi için ortada bir idari işlem veya eylemin olması gerekir
c) İdari işlem veya eylemden bir zarar doğmamışsa idarenin sorumluluğu söz konusu olmaz.
d) İdari sorumluluğun doğabilmesi için illiyet bağının bulunması gerekir.
e) İleride gerçekleşme ihtimali olan bir zarardan dolayı idare sorumlu tutulamaz.
Boş

Soru 4

Yerel ve bölgesel faaliyetler yürüten idari makamların, yetkili olmadıklarıcoğrafi alanlar içerisinde işlem yapmaları hâlinde, yapılan işlem veya alınankararlar, aşağıdakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykırı olur?

a) Zaman bakımından yetkisizlik
b) Yer bakımından yetkisizlik
c) Kişi bakımından yetkisizlik
d) Konu bakımından yetkisizlik
e) Vekâlet kurallarına aykırılık
Boş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevleri arasında yer almaz?

a) İlk derece Mahkemelerin verdiği kararları incelemek
b) Yürütme organına danışmanlık yapmak
c) Bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmak
d) Kanunları incelemek
e) İçtihatları birleştirme kararı vermek
Boş

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde yetki saptırması söz konusudur?

a) Belli statüdekiler için yapılması gerekirken başkaları için yapılan idari işlemlerde
b) Bir üst hukuk kuralına aykırı olarak yapılan idari işlemlerde
c) Kişisel amaç güdülerek yapılan idari işlemlerde
d) Geçmişe etkili hüküm ve sonuç doğuracak idari işlemlerde
e) Yargı kararlarının yerine getirilmemesine yönelik idari işlemlerde
Boş

Soru 7

İdare, bir işlem veya eylemin yapılması için kendisine yapılan başvuruyu 60gün içinde kesin olmayan bir cevap verdiğinde ilgililer bu cevabı isteminreddi sayıp iptal davası açmazlarsa, başvuru tarihinden itibaren ne kadarlıksüre için dava açma süresi işlemez?

a) 6 ay
b) 60 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 2 ay
Boş

Soru 8

Ülkemizde anayasa yargısı aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasası
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası
Boş

Soru 9

 1. Kusurlu sorumluluk ilkesi
 2. Mesleki risk ilkesi

III. Sosyal risk ilkesi

 1. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi

Yukarıdaki sorumluluk ilkelerinden hangisinde ya da hangilerinde zararın oluşmasında illiyet bağı aranır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sivil idare mahkemelerinden değildir?

5a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 11

İdari yargı ile ilgili aşağıdaki  hususlardan hangisi yanlıştır?

5a) Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korur.
b) Birey ile idare arasındaki uyuşmazlıklarda idareyi koruyan bir tutum sergilemesi gerekir.
c) İdarenin hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmesini sağlar.
d) Hukuk devletinin tesisini sağlar.
e) Hukukun üstünlüğünü tesis eder.
Boş

Soru 12

Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarisözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalarabakmakla aşağıdaki hangi mahkemeler görevlendirilmiştir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi resen araştırma ilkesinin sınırlarından birideğildir?

a) Hukukun genel ilkeleriyle sınırlılık
b) Dosya içeriğiyle sınırlılık
c) Taraflarca incelenebilirlik ilkesi
d) Gizlilik ilkesi
e) Yerindelik denetimi yasağı
Boş

Soru 14

İdare, hiçbir kusuru, tehlikeli bir faaliyeti veya araç-gereç kullanımı olmasabile, kamuya sunulan bir hizmetten belirli kişi veya kişilerin, diğerlerine nazarandaha özel ve olağan dışı bir zarara uğramış  olmaları hâlinde, bu zararlar hangiilkeye dayanılarak tazmin edilebilir?

5, a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
c) Hizmet kusuru
d) Sosyal risk ilkesi
e) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin “görevini” tanımlamamaktadır?

a) Hangi yargı düzeninde davaya bakılacağını
b) Hangi ilde davaya bakılacağını  
c) Hangi mahkemede davaya bakılacağını
d) Hangi düzey mahkemede bakılacağını
e) Hangi tip mahkemede bakılacağını
Boş

Soru 16

Yetki devri, imza yetkisinin devri ve vekâlet kuralları ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

a) Yetki devrinin kanunla öngörülmüş olması gerekir.
b)  İmza yetkisinin devri yazılı şekilde olmalıdır.
c) Görevin vekâleten yürütülebilmesi için, vekilin göreve atanabilme şartlarını haiz olması gerekir.
d) Devralan makamdaki kamu görevlisi değişse bile yetki devri devam eder
e) Devralan görevli değişse bile imza devri devam eder.
Boş

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk İdari Yargı Teşkilatının en üst nitelikli Yüksek Mahkemelerinden biridir?

a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Boş

Soru 18

Aşağıdaki hâllerden hangisinin varlığı hâlinde taraflar hâkimin davadançekilmesini isteyemezler?

a) Hâkimin davada iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği halde davaya ilişkin görüşünü açıklamış ise
b) Davada hâkimin tanık ya da bilirkişi olarak dinlenmiş olması hâlinde ve ya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş ise
c) Hâkim aleyhte karar vermişse
d) Davanın dördüncü derece de dâhil yan soy hısımlarına ait olması hâlinde
e) Dava esnasında iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması hâlinde
Boş

Soru 19

Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30 gün
b) 60 gün
c) 15 gün
d) 7 gün
e) 90 gün
Boş

Soru 20

İdarenin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İdarenin sorumluluğu idari işlem, eylem ve sözleşmeler sonucu meydana gelen zararlar sebebiyle doğar.
b) Kusurlu ve kusursuz sorumluluk adı altında iki tür idari sorumluluk vardır.
c) İdarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluğu ilkeleri gereğince sorumlu tutulması, tam yargı davasının esasına ilişkin koşullarını oluşturmaktadır.
d) İdare hukukunda asıl olan kusursuz sorumluluktur
e) Ancak idareye bir kusur atfedilemediği zaman kusursuz sorumluluk açısından değerlendirme yapılır.

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -6

Soru 1

Aşağıdaki durumların hangisinin varlığında hâkimin kendiliğinden davadançekilme zorunluluğu yoktur?

a) Davada iki taraftan birine tavsiye vermiş ya da yol göstermiş ise   
b) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolaylı ilgisi bulunduğu davalar
c) Aralarında evlilik bağı kalkmış olasına rağmen eşinin davası
d) Kendisi veya eşinin alt soy veya üst soyunun davası
e) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davası
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi idari işlem ve eylemlerin sebebiyet verdiği zararların tazminini konu edinen davalardır?

 a) İptal davası
b) Tam yargı davası
c) Tazminat davası
d) Alacak davası
e) Tespit davası
Boş

Soru 3

Hâlen görev yapan kaç Bölge İdare Mahkemesi mevcuttur?

a) 18
b) 22
c) 26
d) 28
e) 30
Boş

Soru 4

Türk idari yargı teşkilatı içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmış ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmiş mahkemeaşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 5

İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargısal denetime tabi olduğunu belirten Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 104. madde
b) 105. Madde
c) 125. Madde
d) 155. Madde
e) 157. madde
Boş

Soru 6

İdari işlem, eylem ve sözleşmeler dolayısıyla meydana gelen zararların tazmini için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam yargı davası
b) İptal davası
c) Fesih davası
d) Tespit davası
e) Yorum
Boş

Soru 7

 1. Devletin güvenliğiyle ilgili olanlar
  II. Ticari sırlarla ilgili olanlar
  III. Özel hayatın gizliliğiyle ilgili olanlar
  IV. Yabancı devletlerle ilgili belgeler
  Yukarıdakilerden hangileri gizlilik ilkesi gereğince idarenin mahkemeye sunmak zorunda olmadığı bilgi ve belgelerdir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
Boş

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Hukukuna yön veren ilkeler arasında yer almaz?

a) Hukuk devleti ilkesi
b) İdarenin Kanuniliği ilkesi
c) Sosyal devlet ilkesi
d) Eşitlik ilkesi
e) Kanuna saygı ilkesi
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler arasında sayılmaz?

 a) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
b) YÖK üyelerinin bir kısmının seçimi
c) YÖK başkanının ve rektörlerin atanması
d) Genelkurmay Başkanını atama
e) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin atanması
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi seçimle ilgili konularda kesin hüküm tesis etmekle görevlidir?

a) İdare Mahkemesi
b) TBMM
c) Anayasa Mahkemesi
d) Adli Mahkemeler
e) Yüksek Seçim Kurulu
Boş

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yargı düzenleri arasında yer almaz?

a) Adli Yargı düzeni
b) İdari yargı Düzeni
c) Hesap Denetimi Düzeni
d) Askerî Adli Yargı düzeni
e) Askerî İdari Yargı Düzeni
Boş

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İdari yargılama hukukunu diğer yargı düzenlerinden ayıran özelliklerinden biri değildir?

5a) Savcılık kurumunun bulunması
b) Yazılılık ilkesine göre çalışması
c) Delil ve belgelerin taraflarca sunulması  
d) İdarenin resen araştırma ilkesine göre yargılama yapması
e) Usul ekonomisinin uygulanması
Boş

Soru 13

İdari yargı çeşidi olan tam yargı davası ve bu davanın konusunu oluşturan şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tam yargı davasının konusunu ise idari işlemlerin yanı sıra idari eylemler ve idari işlemler oluşturur.
b) İdarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasından, araçlarının kullanımından, taşınır ve taşınmaz mallarının veya tesislerinin yönetiminden dolayı oluşan zararları, idari işlem kavramı içinde düşünmek gerekir.
c) Tam yargı davaları idari işlem, eylem ve sözleşmeler dolayısıyla oluşan zararların tazmini amacıyla açılan davalardır.
d) Tam yargı davasının konusunu oluşturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari işlem bulunmayan, yani bir idari kararın uygulanması ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sırasında ortaya çıkan idarenin bir hareketi veya tutumu şeklinde tanımlanır.
e) Bir idari işlemin uygulanması dolayısıyla ortaya çıkan zarar ile bir idari eylem dolayısıyla ortaya çıkan zarar aynı şey değildir.
Boş

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden değildir?

5a) Objektif niteliktedir.
b) Menfaati ihlal edilmeyenler iptal davası açamazlar.
c) İptal davasından sonradan vazgeçilebilir. 
d) İdari sözleşmelere karşı iptal davası açılamaz.
e) İptal davasında hukuka uygunluk denetimi yapılır.
Boş

Soru 15

Aşağıda gösterilen durumların hangisinde hizmetin hiç işlememesinden dolayı oluşacak hizmet kusuru söz konusu olur?

5, a) İdarenin kendisinden beklenen sürat ve çabukluğu göstermemesinden doğan zararlarda
b) Hizmetin beklenen kalitede yapılmaması hâlinde oluşacak zararlarda.
c) İdarenin bağlı yetkisinin bulunduğu durumlarda hizmetin yürütülmemesi dolayısıyla ortaya çıkan zararlarda
d) İdarenin takdir yetkisinin bulunduğu durumlarda, bu yetkinin hukuka uygun şekilde kullanılarak hizmetin yürütülmemesi sonucu ortaya çıkan zararlarda
e) Hizmetin gereği gibi yürütülmemesi sonucunda ortaya çıkan zararlarda
Boş

Soru 16

Aşağıdaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesiolarak kurgulanmış alt derece mahkemeleri bulunmaz?

5a) Bölge İdare Mahkemeleri
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargıtay
e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Boş

Soru 17

Bir idari işlemi yapan makam haricinde, aksine bir kanun hükmü yoksa başka bir idari makam tarafından o işlemin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınması, işlemi hangi unsur bakımından sakat kılar?

a) Yetki
b) Şekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Boş

Soru 18

Aşağıdaki durumlardan hangisinde idari işlem yok hükmünde sayılacaktır?

a) Yetkide paralellik ilkesine aykırılık
b) Açık ve bariz olmayan yetki tecavüzü
c) Vekâlet kurallarına aykırılık
d) Fonksiyon gaspı
e) Yetki devri kurallarına aykırılık
Boş

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin idare ve İdari Yargılama Hukuku bakımından özel gereklilikler arasında yer almaz?

a) İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olması
b) Hâkimlerin bağımsız ve teminatlı olması
c) Yürütme organının hukuka bağlı olması
d) Hukuki güvenlik ilkesi ve geçmişe etki yasağı
e) İdarenin mali sorumluluğunun mevcut olması
Boş

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarındanbiridir?

a) Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -7

 

Soru 1

Tehlikeli faaliyetlerde görev yapanların görevleri sırasında uğradıklarızararlar, hangi ilkeye dayanılarak tazmin edilir?

a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
c) Hizmet kusuru
d) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu
e) Hakkaniyet-nesafet ilkesi gereğince idarenin sorumluluğu.

Soru 2

Yerel ve bölgesel faaliyetler yürüten idari makamların, yetkili olmadıklarıcoğrafi alanlar içerisinde işlem yapmaları hâlinde, yapılan işlem veya alınankararlar, aşağıdakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykırı olur?

a) Zaman bakımından yetkisizlik
b) Yer bakımından yetkisizlik
c) Kişi bakımından yetkisizlik
d) Konu bakımından yetkisizlik
e) Vekâlet kurallarına aykırılık
Boş

Soru 3

Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarisözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalarabakmakla aşağıdaki hangi mahkemeler görevlendirilmiştir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sivil idare mahkemelerinden değildir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 5

İdari yargı ile ilgili aşağıdaki  hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korur.
b) Birey ile idare arasındaki uyuşmazlıklarda idareyi koruyan bir tutum sergilemesi gerekir.
c) İdarenin hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmesini sağlar.
d) Hukuk devletinin tesisini sağlar.
e) Hukukun üstünlüğünü tesis eder.
Boş

Soru 6

İdarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan hâllerle ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

a) Mücbir sebepler dolayısıyla idarenin sorumluluğu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasındaki illiyet bağını kesiyorsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kişilerin eylemleri zararı artırıyorsa iadarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumluluğu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanılarak zararın tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kişilerin eylemleri dolayısıyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumluluğunun kalkması için, üçüncü kişilerin idare ile ilgisi olmayan kişiler olması gerekir.
Boş

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda karar alma sürecine yardımcı olan kişidir?

a) Danıştay üyesi
b) Daire Başkanı
c) Danıştay Savcısı
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Boş

Soru 8

İdari yargının hukuka aykırı bir sınav işlemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sınava ait bir not vermeye karar verememesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir.
b) Yargısal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.
c) Yerindelik denetimi yapılamaz.
d) İdarenin takdir yetkisi yargısal denetime konu teşkil edemez.
e) Yargısal denetim idarenin yerine geçerek idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı içeremez.
Boş

Soru 9

İdari yargı aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

a) Fransa
b) Türkiye
c) İngiltere
d) Almanya
e) İtalya
Boş

Soru 10

Hâlen görev yapan kaç Bölge İdare Mahkemesi mevcuttur?

a) 18
b) 22
c) 26
d) 28
e) 30
Boş

Soru 11

İdari yargı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İdari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
b) İdari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı veremezler.
c) İdari mahkemeler, Olağanüstü Hâl Kanunu’nun il valilerine tanıdığı yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verebilirler.
d) İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar.
e) İdari mahkemeler idari işlem niteliğinde karar veremez.
Boş

Soru 12

Bireysel başvuru imkânı aşağıdaki Yüksek Mahkemelerin hangisi içinöngörülmüştür?

a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yargıtay
Boş

Soru 13

Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça Danıştay ve idaremahkemelerinde dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30 gün
b) 60 gün
c) 15 gün
d) 7 gün
e) 90 gün
Boş

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı arasında yer almaz?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kişilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organının idari faaliyetleri
d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
e) Yargı organlarının idari faaliyetleri
Boş

Soru 15

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinekadar idari yargının görev alanında sayılmazdı?

a) Yüksek Askerî Şura Kararları
b) Uyarma ve Kınama cezaları
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
d) Olağanüstü hallerdeki idari işlemler
e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
Boş

Soru 16

Türk idari yargı teşkilatı içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmış ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmiş mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay
Boş

Soru 17

Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerekarşı açılan davaları görmeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemesi
b) Anayasa Mahkemesi
c) İdare Mahkemesi
d) Danıştay
e) Bölge İdare Mahkemesi
Boş

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Danıştaya üye seçilebilecekler arasında yer almaz?

a) İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
b) Adli yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar
e) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü görevi yapmış olanlar
Boş

Soru 19

Yetki unsurundaki sakatlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yetkisiz bir kişi veya makamca yapılan işleme, sonradan yetkili kişilerce verilen icazet, işlemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafından açıkça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kıyas yolu ile genişletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlık, yargılamanın başında ileri sürülmelidir.
d) Bir kişi veya makamın yetkili olup olmadığı, idari işlemin yapıldığı ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kişi bakımından ortaya çıkabilir.
Boş

Soru 20

Aksine yasal bir düzenleme bulunmadığı sürece, idari yargıda genel yetkili idare mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davacının ikametgâhının bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
b) Ankara İdare Mahkemesi
c) Dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
d) Taşınır malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
e) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -8

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hangi yılda oluşturulmuştur?

a) 1961
b) 1971
c) 1980
d) 1982
e) 2010
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön şartlardan biri değildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
b) Dava, görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır.
d) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak açılmalıdır.
e) Davayı idari işlem sebebiyle hakkı ihlal edilen kimseler açmalıdır.
Boş

Soru 3

Danıştayda, üyelerin yanı sıra karar alma sürecine yardımcı olan kişilere ne ad verilir?

a) Danıştay Başkanvekili
b) Daire Başkanı
c) Danıştay Özel Kalemi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Boş

Soru 4

Ülkemizde anayasa yargısı aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasası
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası
Boş

Soru 5

Menfaat ihlali şartı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Menfaat maddi ya da manevi olabilir
b) Hukuk düzenine aykırı olmayan bir menfaatin söz konusu olması gerekir.
c) İleride doğması tahmin edilen bir menfaat için iptal davası açılabilir.
d) İptali istenen idari işlemin doğrudan doğruya davacının hak ve menfaatlerini ihlal etmesi gerekir
e) İptal davası açabilme yetkisi sadece dava konusu işlemle menfaat ilişkisi bulunan kişilere verilmiştir.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da İdari Yargı Yüksek Mahkeme statüsüne sahiptir?

a) Sayıştay
b) Danıştay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu

Soru 7

İdari yargı çeşidi olan tam yargı davası ve bu davanın konusunu oluşturan şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tam yargı davasının konusunu ise idari işlemlerin yanı sıra idari eylemler ve idari işlemler oluşturur.
b) İdarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasından, araçlarının kullanımından, taşınır ve taşınmaz mallarının veya tesislerinin yönetiminden dolayı oluşan zararları, idari işlem kavramı içinde düşünmek gerekir.
c) Tam yargı davaları idari işlem, eylem ve sözleşmeler dolayısıyla oluşan zararların tazmini amacıyla açılan davalardır.
d) Tam yargı davasının konusunu oluşturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari işlem bulunmayan, yani bir idari kararın uygulanması ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sırasında ortaya çıkan idarenin bir hareketi veya tutumu şeklinde tanımlanır.
e) Bir idari işlemin uygulanması dolayısıyla ortaya çıkan zarar ile bir idari eylem dolayısıyla ortaya çıkan zarar aynı şey değildir.

Soru 8

Yetki devri, imza yetkisinin devri ve vekâlet kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yetki devrinin kanunla öngörülmüş olması gerekir.
b)  İmza yetkisinin devri yazılı şekilde olmalıdır.
c) Görevin vekâleten yürütülebilmesi için, vekilin göreve atanabilme şartlarını haiz olması gerekir.
d) Devralan makamdaki kamu görevlisi değişse bile yetki devri devam eder
e) Devralan görevli değişse bile imza devri devam eder.
Boş

Soru 9

Alt kademedeki bir idari makamın, üst kademedeki bir idari makamın görev alanına giren bir konuda idari işlem tesis etmesi hâlinde aşağıdaki sakatlık hâllerinden hangisi mevcuttur?

a) Kişi bakımından yetkisizlik

b) Konu bakımından yetkisizlik
c) Yer bakımından yetkisizlik
d) Zaman bakımından yetkisizlik
e) Yetki gasbı bakımından sakatlık
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin varlığında hâkimin kendiliğinden davadan çekilme zorunluluğu bulunmamaktadır?

a) Hâkimin tanık ya da bilirkişi olarak dinlenildiği davalar
b) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolaylı ilgisi bulunduğu davalar
c) Aralarında evlilik bağı kalkmış olmasına rağmen eşinin davası
d) Kendisi veya eşinin alt soy veya üst soyunun davası
e) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davası

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu olabilecek idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

a) İşlemin hukuk düzeninde geçerlilik kazanabilmesi için gereken tüm aşamalardan geçmesi gerekmektedir.
b) İşlem icrai nitelikte olmalıdır.
c) İlgililer üzerinde hukuki sonuç doğurmayan idari işlemler aleyhinde iptal davası açılamaz.
d) Eğer kanun zorunlu başvuru yolları öngörmüş  ise bu yollar tüketilmeden idari işlem kesinleşmeyeceği için iptal davası açılamaz.
e) Görüş belirten idari işlemlere karşı iptal davası açılabilir.

Soru 12

Aşağıdaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesi olarak kurgulanmış alt derece mahkemeleri bulunmaz?

a) Bölge İdare Mahkemeleri
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargıtay
e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Soru 13

 1. Vergi Mahkemeleri
 2. Bölge İdare Mahkemeleri

III. Danıştay

 1. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Yukardaki mahkemelerden hangisi ya da hangileri ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapmaz?

a) Yalnız II
b) Yalnız IV
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II ve III

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin yargı organı niteliği tartışmalıdır?

a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Vergi Mahkemeleri
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden değildir?

a) Objektif niteliktedir.
b) Menfaati ihlal edilmeyenler iptal davası açamazlar.
c) İptal davasından sonradan vazgeçilebilir. 
d) İdari sözleşmelere karşı iptal davası açılamaz.
e) İptal davasında hukuka uygunluk denetimi yapılır.

Soru 16

Danıştay, aşağıdaki dairelerin hangisi vasıtasıyla merkezî yönetime karşı danışmanlık görevini yerine getirmektedir?

a) Tüzük tasarılarını incelemek
b) Kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek
c) İmtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
d) İçtihadı birleştirme kararları vermek
e) Başbakanlık tarafından gönderilen işler için görüş bildirmek

Soru 17

İdarenin toplantı, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarından doğan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulması hâli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hizmetin kötü işlemesi
b) Hizmetin geç işlemesi
c) Hizmetin hiç işlememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk

Soru 18

Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmakla aşağıdaki hangi mahkemeler görevlendirilmiştir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge İdare mahkemeleri
c) İdare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
e) Danıştay

Soru 19

Aşağıdaki tanımlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?

a) İdarenin işlem yaparken kanuna uygun davranması
b) İdarenin işlem yaparken seçme serbestîyeti
c) İdarenin işlem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranması
d) İdarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranması
e) İdarenin hukuk devleti ilkesine uygun işlem tesis etmesi

Soru 20

İdari işlem, eylem ve sözleşmeler dolayısıyla meydana gelen zararların tazmini için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Tam yargı davası
b) İptal davası
c) Fesih davası
d) Tespit davası
e) Yorum

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -9

 

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarından biridir?

a) Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler

Soru 2

I.                   Devletin güvenliğiyle ilgili olanlar
II. Ticari sırlarla ilgili olanlar
III. Özel hayatın gizliliğiyle ilgili olanlar
IV. Yabancı devletlerle ilgili belgeler

Yukarıdakilerden hangileri gizlilik ilkesi gereğince idarenin mahkemeye sunmak zorunda olmadığı bilgi ve belgelerdir?

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV

Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde Danıştay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar doğru olarak verilmiştir?

a) TBMM – Anayasa Mahkemesi
b) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu
c) Başbakan – Adalet Bakanı
d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu – Anayasa Mahkemesi
e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu – Cumhurbaşkanı

Soru 4

İptal davası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İptal davası objektif niteliktedir.
b) İptal davası açmak için menfaat ihlali yeterlidir.
c) İptal davasının sonuçları ileriye yönelik olarak sonuç doğurur.
d) İptal davasının konusu idari işlemlerdir.
e) Hazırlık işlemleri iptal davasına konu olamaz.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk Yargı Teşkilatının en üst nitelikli Yüksek Mahkemelerinden biri değildir?

a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Hukukunun en temel kanuni düzenlemelerinden biri değildir?

a) Danıştay Kanunu
b) İdari Yargılama Usulü Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idari nitelikte olmasına rağmen yasalar tarafından adli yargının görevli kıldığı dava çeşitlerinden birisi değildir?

a) Nüfus kayıt işlemlerinden doğan davalar adli yargıda görülür.
b) Tapu sicili kayıt işlemlerine ilişkin çıkacak uyuşmazlıklarda görevli adli yargıdır.
c) İdarenin ekonomik kolluk işleri
d) İdari para cezalarının yargısal denetimi adli yargının görevine girmektedir.
e) İdarenin sahibi olduğu taşıt araçlarının karıştığı kazalardan doğan ihtilaflar

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin “görevini” tanımlamamaktadır?

a) Hangi yargı düzeninde davaya bakılacağını
b) Hangi ilde davaya bakılacağını  
c) Hangi mahkemede davaya bakılacağını
d) Hangi düzey mahkemede bakılacağını
e) Hangi tip mahkemede bakılacağını

Soru 9

 1. Kusurlu sorumluluk ilkesi
 2. Mesleki risk ilkesi

III. Sosyal risk ilkesi

 1. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi

Yukarıdaki sorumluluk ilkelerinden hangisinde ya da hangilerinde zararın oluşmasında illiyet bağı aranır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Hukukuna yön veren ilkeler arasında yer almaz?

a) Hukuk devleti ilkesi
b) İdarenin Kanuniliği ilkesi
c) Sosyal devlet ilkesi
d) Eşitlik ilkesi
e) Kanuna saygı ilkesi

Soru 11

İptal davasının açılma süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tebliğ  yoluyla yapılan bildirimlerde dava açma süresi tebliğ  tarihinden itibaren başlar
b) İlan yoluyla yapılan bildirimlerde özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.
c) Dava düzenleyici bir işleme karşı açılıyorsa, dava açma süresi düzenleyici işlemin ilanını izleyen günden itibaren altmış gündür.
d) şlemeye başlamış bir dava açma süresi üst makamlara başvuru yolu ile durabilir.
e) Üst makamlara başvuru yoluyla duran dava açma süresi, idarenin davacının isteğini açıkça reddetmesi üzerine tekrar işlemeye başlar.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Danıştaya üye seçilebilecekler arasında yer almaz?

a) İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
b) Adli yargı hâkim ve savcılığı yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar
e) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü görevi yapmış olanlar

Soru 13

İdarenin toplantı, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarından doğan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulması hâli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hizmetin kötü işlemesi
b) Hizmetin geç işlemesi
c) Hizmetin hiç işlememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlığa işlem ve eylemleri ile sebep olan idarenin, yine kendisinin vereceği bir kararla uyuşmazlıklara son verme mekanizmasıdır?

a) Re’sen denetim
b) İdari denetim
c) Hukuki denetim
d) Yargısal denetim
e) Adli denetim

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında genel görevli mahkemedir?

a) Danıştay
b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) İdare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da İdari Yargı Yüksek Mahkeme statüsüne sahiptir?

a) Sayıştay
b) Danıştay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yüksek Seçim Kurulu

Soru 17

İdarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan hâllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mücbir sebepler dolayısıyla idarenin sorumluluğu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasındaki illiyet bağını kesiyorsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kişilerin eylemleri zararı artırıyorsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumluluğu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanılarak zararın tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kişilerin eylemleri dolayısıyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumluluğunun kalkması için, üçüncü kişilerin idare ile ilgisi olmayan kişiler olması gerekir.

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı arasında yer almaz?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kişilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organının idari faaliyetleri
d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
e) Yargı organlarının idari faaliyetleri

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda karar alma sürecine yardımcı olan kişidir?

a) Danıştay üyesi
b) Daire Başkanı
c) Danıştay Savcısı
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı içerisindedir?

a) Nüfus kayıt işlemlerinden doğan davalar
b) Tapu sicil kayıt işlemlerinden doğan davalar
c) Yürütme organının diplomatik faaliyetleri
d) İdarenin ekonomik kolluk faaliyetleri
e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özel hukuka tabi faaliyetleri

 

İDARİ YARGI ARA/VİZE SINAVI – TEST -10

 

Aşağıdaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesi olarak kurgulanmış alt derece mahkemeleri bulunmaz?

a) Bölge İdare Mahkemeleri
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargıtay
e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevleri arasında yer almaz?

a) İlk derece Mahkemelerin verdiği kararları incelemek
b) Yürütme organına danışmanlık yapmak
c) Bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmak
d) Kanunları incelemek
e) İçtihatları birleştirme kararı vermek

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde taraflar hâkimin davadan çekilmesini isteyemezler?

a) Hâkim, davada iki taraftan birine kanunen gerekmediği hâlde davaya ilişkin görüşünü açıklamış ise
b) Hâkim, davada tanık ya da bilirkişi olarak dinlenilmiş ise
c) Hâkim taraflardan biri ile aynı memleketli ise
d) Dava hâkimin dördüncü derece de dâhil yan soy hısımlarına ait ise
e) Hâkimin iki taraftan biri ile davası veya düşmanlığı var ise

Soru 4

Bireysel başvuru imkânı aşağıdaki Yüksek Mahkemelerin hangisi için öngörülmüştür?

a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargıtay
e) Yargıtay

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yetki sakatlıklarını ortadan kaldıran hâllerden biri değildir?

a) Yetki devri
b) İmza devri
c) Yerine imza
d) Vekâlet bırakma
e) Vekâleten atama

Soru 6

Ülkemizde anayasa yargısı aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasası
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarından biridir?

a) Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler

Soru 8

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğine kadar idari yargının görev alanında sayılmazdı?

a) Yüksek Askerî Şura Kararları
b) Uyarma ve Kınama cezaları
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
d) Olağanüstü hallerdeki idari işlemler
e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

Soru 9

Aşağıdaki idari yargı düzeni içinde yer alan mahkemelerden hangisinde savcılık kurumu bulunur?

a) Danıştay
b) Bölge İdare Mahkemeleri
c) Vergi Mahkemeleri
d) İdare Mahkemeleri
e) Uyuşmazlık Mahkemesi

Soru 10

İdari yargı aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

a) Fransa
b) Türkiye
c) İngiltere
d) Almanya
e) İtalya

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler arasında sayılmaz?

a) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
b) YÖK üyelerinin bir kısmının seçimi
c) YÖK başkanının ve rektörlerin atanması
d) Genelkurmay Başkanını atama
e) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin atanması

Soru 12

İdari yargı çeşidi olan tam yargı davası ve bu davanın konusunu oluşturan şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tam yargı davasının konusunu ise idari işlemlerin yanı sıra idari eylemler ve idari işlemler oluşturur.
b) İdarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasından, araçlarının kullanımından, taşınır ve taşınmaz mallarının veya tesislerinin yönetiminden dolayı oluşan zararları, idari işlem kavramı içinde düşünmek gerekir.
c) Tam yargı davaları idari işlem, eylem ve sözleşmeler dolayısıyla oluşan zararların tazmini amacıyla açılan davalardır.
d) Tam yargı davasının konusunu oluşturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari işlem bulunmayan, yani bir idari kararın uygulanması ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sırasında ortaya çıkan idarenin bir hareketi veya tutumu şeklinde tanımlanır.
e) Bir idari işlemin uygulanması dolayısıyla ortaya çıkan zarar ile bir idari eylem dolayısıyla ortaya çıkan zarar aynı şey değildir.

Soru 13

Aşağıdaki tanımlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?

a) İdarenin işlem yaparken kanuna uygun davranması
b) İdarenin işlem yaparken seçme serbestiyeti
c) İdarenin işlem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranması
d) İdarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranması
e) İdarenin hukuk devleti ilkesine uygun işlem tesis etmesi

Soru 14

İptal davasının konusu olan idari işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İdari işlemler, idari makamların kamu gücüne dayanarak idare fonksiyonuna ilişkin almış oldukları kararlardır.
b) Sadece tek taraflı idari işlemlere karşı iptal davası açılabilir.
c) İdari sözleşmeden tamamen ayrılabilir nitelikteki tek yanlı irade açıklamalarına karşı iptal davası açılabilir.
d) İdarenin sözleşme öncesi yapmış  olduğu tek taraflı işlemleri iptal davasının konusunu oluşturabilir.
e) Bir idari işlem, ancak unsurlarından hepsinin hukuka aykırı olması halinde iptal davasına konu olabilir.

Soru 15

Kamu yararı gözetilmeksizin kişisel amaçlar güdülerek yapılan idari işlemler, aşağıda belirtilen unsurlardan hangisindeki sakatlık dolayısıyla iptal edilirler?

a) Yetki
b) Şekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat

Soru 16

İdari yargının hukuka aykırı bir sınav işlemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sınava ait bir not vermeye karar verememesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir.
b) Yargısal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.
c) Yerindelik denetimi yapılamaz.
d) İdarenin takdir yetkisi yargısal denetime konu teşkil edemez.
e) Yargısal denetim idarenin yerine geçerek idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı içeremez.

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön şartlardan biri değildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
b) Dava görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır
d) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak açılmalıdır.
e) Hak ihlali gereklidir.

Soru 18

Yetki unsurundaki sakatlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yetkisiz bir kişi veya makamca yapılan işleme, sonradan yetkili kişilerce verilen icazet, işlemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafından açıkça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kıyas yolu ile genişletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlık, yargılamanın başında ileri sürülmelidir.
d) Bir kişi veya makamın yetkili olup olmadığı, idari işlemin yapıldığı ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kişi bakımından ortaya çıkabilir.

Soru 19

Sayıştay, Anayasa tarafından kendisine verilen denetleme yetkisiniaşağıdaki kurumların hangisi adına gerçekleştirdiği söylenebilir?

a) TBMM
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Türk Halkı
e) Yürütme Erki

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön şartlardan biri değildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
b) Dava, görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır.
d) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak açılmalıdır.
e) Davayı idari işlem sebebiyle hakkı ihlal edilen kimseler açmalıdır.

 

BAŞARILAR…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir