ERGENEKON
7 Ekim 2017
DÜNYA DÜZDÜR – 21. YÜZYILIN KISA TARİHİ
7 Ekim 2017

DERİN DEVLET

Derin devlet dendiğinde anlaşılması gereken konu şudur: Devletin refleksi. Yani derin
devletin olgun olması gerekir. Amerika Birle
şik Devletleri, Avustralya hatta İsviçre deyince aklımıza nasıl gelişmiş demokrasiler geliyorsa, mutlaka hepsinde derin devlet
olgusu vardır. Bizde derin devlet de
ğil.
Bizde derin çetele
şmeler
vard
ır.
Olması gerekenle ortada olmadı
ğı halde varmış
gibi kabul etti
ğimiz olgu
örtüşünce ortaya büyük bir erozyon çıkıyor ve sonuç olarak devlete saldırı başlıyor.Bizde Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Asker
aras
ında kolektif bir anlaşma olamamasından dolayı bir derin devlet yapısının çıkmaması fikri ortaya çıkıyor.
Yalnızca bu
üçü arasında de
ğil Türkiye’de bütün kurumlar arasında bir ilişki ne yazık ki kurulamıyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı müessesi ile hükümetin müessesi
farklı, Silahlı Kuvvetler farklı bir kurum. Çok farklı bir müessese.


Çünkü
Kurtulu
ş Savaşı yapan ve cumhuriyeti kuran ordu…
Devrimleri yapan kadro aynı kadro. Durum böyle olunca Gazi Mustafa Kemal’in
altını çizdi
ği bir konu
var: T
ürkiye
Cumhuriyetini ve T
ürkiye Cumhuriyeti devletini silahlı kuvvetlerin
korumasına bırakılmı
ştır.
Çünkü ordu meseleye şöyle bakıyor; ordu diyor ki laik Cumhuriyetin
teminatı benim. Ben korumak zorundayım. Bu benim en temel felsefemdir. Yani
dünyaya bakı
şımdır.         
İşte bu nedenle bazen Ulusal istihbarat
te
şkilatlarının derin devletle her zaman bağlantısı vardır. Bu nedenle istihbarat teşkilatları operasyonlarında kendilerinin gün
yüzüne çıkamayacakları, çıktıklarında sakıncalar do
ğuracağı operasyonlarda taşeronlar kullanır.
Tüm operasyonlarda adına derin devlet
dedi
ğimiz bağlantı odaklarını kullanır. Bunlar illegal kurumlar, kuruluşlardır, onlar operasyonu yapar, ama
istihbarat örgütü ortada görünmez.  
Şu an dünya da derin devlet işini en iyi Amerika Birleşik Devleti yapmaktadır. Nedenini gelirse:
CIA ve onunla bağlantılı operasyonlar ortada. En canlı örneklerden birisi k Salvador Allenden’in ördürülmesi. İsrail aynı şekilde. Almanya’da BND aynı şekilde.  Kısacası derin devlet olması gereken bir
kurumdur. Çünkü devletleri ayakta tutan onların istihbarat örgütleridir. Ve o
istihbarat örgütlerinde ülkelerin en iyi yeti
şmiş
insanlar
ı
almal
ıdır. Ama bizim istihbarat örgütümüz MİT öyle bir hale getirildi ki –özellikle 12 Mart 1971’den sonra MİT işkence yapan, insanların gözlerini oyan, onları sakat bırakan bir kurum gibi tanıtıldı.
11 Eylül olmamış olsaydı Amerika, Afganistan ve Irak’a bu
kadar kolay operasyon yapamazdı. ABD, 11 Eylüle kadar hep insan haklarından,
adaletten, hukuktan söze-diyordu. Ama 11 Eylül’den sonra Amerika, “Benim
doktrininin de
ğişti. İnsan hakları birinci öncelikli değil.
Ulusal g
üvenlik
birinci
önceliklidir”
dedi.


Ayrıca uçaklar için çok şey söylendi. Uçaklardan birisinin tanker uçak olduğu söylendi. Pentagon’a bir uçak girmediği, Pentagon’a füze atıldığı NASA’nın kendi fotoğrafları ile ortaya kondu. Sekiz buçuk
saniyede iki tane çelik bina çöktü, ama aynı
şekilde Karakas’ta ve Madrit’te aynı yükseklikte yanan
aynı çelik konstrüksiyonlarla yapılmı
ş
binalar
çökmedi.
Amerika Birle
şik
Devletlerindeki binalar
ın kontrollü patlama ile çökertilmiş
oldu
ğu ortaya kondu.
Bütün o çelik bina eridi, ama Muhammed Atta’nın pasaportu zedelenmeden ortada
duruyor. Böyle
şey
olabilir mi hi
ç?
Ayr
ıca
yolcu listelerini hi
çbir zaman hiç kimse göremez.
MOSSAD’ın
hesabı görülmemi
ş hiçbir iş
bırakmamasına Yani bir Yahudi öldürüldü
ğü zaman ya da Yahudi sermayesi
zarar gördü
ğünde MOSSAD bunun intikamını mutlaka alıyor. Zorunlu
olarak alıyor ve bence de kendileri acısından do
ğru olan bir işi yapıyorlar.
Çünkü İsrail orada Arap, Müslüman dünyası içerisinde yaratılmış yapay bir devlet. İsrail
şiddeti devlet stratejisi
olarak belirledi? Tekrar altını çizerek söylüyorum,
şiddeti ve terörü devlet stratejisi
olarak belirlemi
ş bir
devlettir. O nedenle ayakta kalabilmesi i
çin kendisine ve vatandaşlarına karşı yapılan en ufacık bir eyleme anında reaksiyon karşılık göstermek zorundadır.
1996 meydana
gelen bir Susurluk kazası var. Orada da bazı isimler ortaya çıktı. Tansu
Çiller’in PKK’yı bitirme konusundaki stratejisini ortaya koydu.
Tansu Çiller’in PKK’yı bitirme stratejisini
do
ğru buluyorum. PKK’nın bitirilmesi gerekiyordu. Ama
stratejiniz yanlı
şsa
taktik do
ğrular ile zafer
kazanamazsınız. Ayrıca biz
şunu
s
öyleriz:
Do
ğrular yanlış kişiler tarafından söylenirse doğru
olmaktan
çıkar.
Susurluk’ta bunu g
ördük. Çeteleşmenin
uzant
ılarım gördük. Hiç kuşkusuz ki şunu
s
öyleyemeyiz:
“Efendim, bu insanlar yurtsever de
ğil.
Bu insanlar yalnızca para için görev kabul etmi
şlerdir.” Hayır, böyle bir şey
de söyleyemeyiz. Ama
şunu
s
öyleyebiliriz:
Se
çilen
insanlar
ın
yetenekleri, nitelikleri bu t
ürlü operasyonlara uygun değil.
O konumda adı geçen herkes gereksiz
yere abartıldı. ASALA’yı bitiren kurum Milli
İstihbarat Teşkilatadır. Ama bunu tabii söyleyebilecek durumda değillerdir. Bu nedenden dolayı, yani MİT’İ korumak için birtakım insanların adları ortaya konmuştur,
Abdullah Çatlı da bunlardan biridir.
Sayın Recep
Tayip Erdo
ğan bugün ülkemizin başbakanı. Ama 28 Şubat olmasaydı Recep
Tayyip Erdo
ğan’ın önünün açılmazdı. Deniz Baykal o anayasa değişikliğine razı olmasa
siyasette gene yoktu. Recep Tayyip Erdo
ğan’ın önünün açılması bir kere hem AKP iktidarının varlığının nedeni hem Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığa geliş süreci Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ile irtibatlıdır. Milletin geri dönüp
Deniz Baykal’a
şu soruyu
sormas
ı lazım: Neden önünü açtın?
Kitap da
Geçen Orgeneral E
şref BİTLİS cinayeti
ile ilgili olarak da
şunları söyleye
biliriz.16 Eylül 2002 Pazartesi tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan röportaja
da Amerikan jetleri Orgeneral E
şref
Bitlis’in helikopterini d
üşürecekti.
Askeri uçak Eşref Bitlis ve dört subayı Ankara’dan Diyarbakır’a götürürken düştü. İlk
anda yap
ılan
resmi a
çıklama,
u
çağın buzlanma nedeniyle düştüğü idi. Askeri Savcılığı, “Kovuşturmaya gerek yoktur,” diyerek kısa sürede dosyayı kapattı.
Uçak firması müfettişleri ile Türk askeri yetkililerinin incelemesi,
buzlanma olmad
ığını, uçağın bazı parçalarının tahrip edildiğini
ortaya çıkardı.
Uçağın bulunduğu bölgedeki nöbetçi asker, kazadan bir gün önce, tanımadığı bir kişinin, parola vererek bölgeye girdiğini söyledi. Bu meçhul kişi hiç araştırılmadı.
Uçağın düşmesine ilişkin İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, uçağın buzlanma nedeniyle düşmediği açıklandı.
Derin devlet
var mıdır sorusuna gelince Mahir KAYNAK’ in ifadesi ile var oldu
ğunu 1995 yılında Sayın Nabi Avcı ile yaptığı televizyon
programında derin devleti tartı
ştığını.  “Türkiye’de derin devlet olmadığı için bugünkü sorunlarım çözemiyor. Böyle bir yapılanma
olsa Türkiye de meseleler daha kolay çözülür. Oysa dünyada büyük güçleri temsil
eden devletlerin içerisinde, görünen yöneticilerin arka planında bir derin
devlet vardır.” Buna da en iyi örnek, tarihe gömülmü
ş olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasında rol oynayan aktörler olduğunu söylemiştir.
Derin devletin
en temel özelli
ği ise; Bağımsız olmasıdır. Amerika ve İngiltere’de
derin devlet ba
ğımsızdır.
Tabi ki Böyle
bir gücün var olmasının ilk
şartı; Devletin tekliğidir. Eğer devlet içindeki güç odakları birbiriyle çatışma
halindeyse akil devletten yani derin devletten söz edilemez.
Ergenekon
soru
şturması hakkında birçok iddia var ki bunları
söyleyebiliriz:
Bazen başlangıçta böyle bir örgüt olmasa bile hayali bir örgüt
yaratılarak eylemlere imzası atılır. Burada hakim olan dü
şünce şudur: Amaç toplumu belli bir yönde şartlanmasını sağlamak,
örgütün varlı
ğının ya da yokluğunun, başlangıçtaki hedefinin anlamı yoktur. Operasyonu yapan güç bu örgütün arkasına saklanarak istediği sonuçları elde etmeye çalışır.
Neticede Ergenekon’un derin devletle uzaktan
yakından ilgisi yoktur. Ama arkasında bir
şey var mıdır derseniz şimdilik
yorum yok.
Türkiye de derin devlet liberal teori
ile tam anlamıyla uyum sa
ğlayamayan,
toplum i
çin
neyin iyi neyin k
ötü olduğunu
belirleme al
ışkanlığı olan bir devlet geleneğinin uzantısıdır. Bu nedenle yalnızca birey ve
toplum açısından de
ğil,
devlet
örgütlenmesi açısından da benzer bir tehdit oluşturduğu ortadadır. Devletin kendi derinliğinde boğulmaması için, yasal boşluğun işlevsel
de
ğil, yasal aktörlerce doldurulması önemlidir. Unutulmamalıdır ki, bir ülkede gölgelerin
kapladı
ğı
alan
ın
b
üyümeye başlaması, o ülkede güneşin
batt
ığı anlamına gelmektedir.
Devlet bir güçler koalisyonu
tarafından kontrol edilir. Fakat bu arada de
ğişik
g
üçler
aras
ında
g
üç
koalisyonunda yer alma, yar
ışı sürer. Ortak programları olanlar bir
ittifaka girebilirken, ittifakın dı
şında kalanların muhalefeti sonucu ittifak dağılabilir ve yeni ittifakların doğmasının önü açılır
Günümüzde devlet, uluslararası
sistemde bir siyasi birim olarak, belirli bir co
ğrafyada otoritesini tatbik eden bir kurum/yapı olarak
tanımlanmaktadır.
Devlet, toplumdaki gücünü meşru kılmak ve devam ettirmek için gerekli çabayı göstererek halka, devletin toplumdaki sınıf farklılıklarının çıkarlarını korumada tarafsız bir otorite
oldu
ğunu inandırmaya çalışmalıdır.
Türkiye’de Kontrgerilla, Seferberlik
Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlı
ğı, Türk Gladio’su, Ergenekon ve Derin
Devlet yapılanmaları özde
şleştirilmiş bir tanımlama ile olumsuz değerlendirilmiştir.
Kontrgerilla konusu, bugüne kadar olgular, teknikler ve uygulamalar ba
ğlamında Türkiye özelinde ele alınmıştır. Bu bağlamda
onun
ülkeler
aras
ı
ba
ğlantıları ve bütünlüğü ile ilgili yanı gözden kaçırılmıştır. Bunun temel nedeni ABD hegemonik gücünün politik, ekonomik, askeri, güvenlik, ideolojik, olarak
sürdürülmesinin olgusu ülkelerarası boyutlu olmasıdır.
CFR; beyin örgütleri olan düşünce kuruluşları ve vakıflar aracılığıyla küresel hegemonyasını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır
ABD Başkanı Başkan
Yard
ımcısı ABD’nin iki siyasal partisi, Kongre üyeleri, Dışişleri ve Savunma Bakanları, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi
Danı
şmanları, CIA, NATO, AGİT, AGSP, ÎMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, AB, APEC, NAFTA, İEC,
G-7, G-8, G-20 gibi politik, ekonomik, g
üvenlik ve askeri örgütlerinin üst düzey yöneticileri CFR’nin
kilit kadrolarını olu
şturmaktadır. CFR gerçekte en üst düzeydeki 48
üye tarafından yönetiliyor
Susurluk
Olayı ve Süper NATO olayına gelince de:
Başbakan Tansu Çiller; Milli İstihbarat Teşkilatı,
Emniyet Genel Müdürlü
ğünün bazı görevlileri, JİTEM
ve
Özel
Kuvvetler Komutanl
ığının sivil uzantıları, uyuşturucu
mafyas
ı,
ülkücü mafya diye anılan suç örgütlerinde yer almı
ş bazı sivil ve sivilleşmiş kişilerden
olu
şan bir özel suç örgütü oluşturdu.
Bu
örgütün oluşumunda
Mehmet A
ğar, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Bucak yer aldı.
Çiller’in amacı ise Abdullah Öcalan’ı
Suriye’den alıp Türkiye’ye getirmek ve Çiller iktidarını ola
ğanüstü güçlendirmekti. Bu dönemde Ağar’ın başı çekmesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü‘ne doğrudan bağ
Özel Harekât timleri kuruldu
Ağar, Kocadağ,
Bucak ve
Çatlı‘dan oluşan çete Başbakan Çiller’in talimatıyla Öcalan’ı Suriye’den alıp Türkiye’ye getirmek üzere bir Mercedes’le yola çıktı. Susurluk kasabasında Mercedes’e çarpan bir kamyon bu operasyonu önledi. Çeteyi yola çıkaran ABD (Süper
NATO) idi. Operasyonu önleyen de Süper NATO idi. Oyuna getirilen Türkiye idi.
Bunun sonucu, Türkiye’nin ulusal çıkarları ve prestijinin zedelenmesiydi.
Süper NATO
Operasyonları
•       12
Mart 1971 ihtilali
•       12
Eylül 1980 ihtilali
•       1
Mayıs 1977 Taksim katliamı
•       1978
Kahramanmara
ş olayları
•       Sivas
katliamı
•       Bahçelievler’de
7 T
İP’linin öldürülmesi
•      Deniz
Gezmi
ş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesi
•     Abdi
İpekçi, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Bedrettin Cömert, Bahriye Üçok, Doğan Öz ve Necip Hablemitoğlu suikastları
•       Orgeneral
E
şref Bitlis suikastı
•       Casa
uça
ğına
sabotaj
•       Makine
Kimya Endüstrisi Kırıkkale fabrikasına sabotaj
•     AKP’nin
iktidara, Gül’ün Cumhurba
şkanlığına taşınması operasyonu
•       Şemdinli ve Danıştay operasyonları
Derin devlet
dedikleri birkaç tetikçi olarak nitelendiren Nuh GÖNÜLTA
Ş ise derin devleti şu şekilde tanımlandırmıştır.
Son kırmızı kitap Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi, Mart 2006’da bakanlar kurulunda onaylandı, yürütmesinin
durdurulması için Danı
ştay’a
dava a
çıldı. Danıştay’da başbakanlıktan Kırmızı Kitap’ı istedi. Danıştay saldırısı bundan sonra gerçekleşti. Şimdi Danıştay
sald
ırısı ve Hrant Dink Cinayeti’nin bu derin mekanizmanın eylemlerinden olduğunu ifade edelim. Yapılmak istenen
ortalı
ğın
kar
ıştırılmasıdır ve benzeri birçok cinayet de engellenmiştir.
11 Eylül günü akan kanın 12 Eylül günü
durması gibi… Derin Devlet’in harekât planlarını Kırmızı Kitap belirliyordu.
Ama artık bu belgenin uygulanması zora girmi
ştir.
Derin devlet
Herkese lazım diyen Cem Küçük Derin devlet kavramı ülkemizde 1996 yılında
Susurluk’ta meydana gelen trafik kazasından sonra çok sık bir
şekilde kullanılmaya başlandı. Stratejist
Mahir Kaynak bu kavram
ı ilk kez
kendisinin kulland
ığını açıkladı.
Benzer bir açıklama Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Ertu
ğrul Özkök’ten geldi.
Neticede bu kavram artık hayatımızda
önemli bir rol oynamakta. Meydana gelen önemli olayları, ortaya çıkan çeteleri
hemen derin devletle izah etmeye çalı
şıyoruz. Derin devlet bu kadar basit, bu kadar kolay
açıklanabilen bir
şey mi?
Var m
ı,
yok mu? Olmas
ı
gerekir mi?
Gazeteci yazar Ömer Lütfi Mete derin
devleti, devletin ba
ğışıklık sistemi olarak izah eder. Yani
devlet zora girmeden, hastalanmadan, mikrop kapmadan, derin devlet gerekli
önlemleri alır.
İdeal
olan da budur.
Dünya üzerinde vuku bulmuş bazı olaylara bakarak derin devlet kavramının ne olduğunu
biraz daha iyi anlayabiliriz.
Neticede bugün de durumun farklı
olmadı
ğını biliyoruz. Amerika ve yandaşları petrole sahip olmak için her türlü
yalana, dolana ba
şvuruyorlar.
Bunlar
ın
hepsi birer derin devlet operasyonu olarak g
örülebilir.
Derin devlet her devlete lazımdır.
Derin devlet, devletin bekası için elzemdir. Bugün bizde eksik olan ve
giderilmesi gereken budur.

 

Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: