CEM ERSEVER GERÇEĞİ VE KOD ADI YEŞİL
7 Ekim 2017
DERİN ŞİFRELER (Komploların Kronolojik Analizi)
7 Ekim 2017

HAPİSTE YATACAK OLANA ÖĞÜTLER

Hapiste ilk günlerin çok zor geçtiğini
,cezaevi ko
şullarına uyumun çok zor olduğu ve
cezaevi ko
şullarına uyum sağlamak için okurlarına
tavsiyelerde bulunuyor: cezaevine girdi
ğinizde ilk olarak kişiliğinizin asla
yıpratılmaması gerekti
ğini, gücünüzü doğrunun ve saygının yanında
kullanılmasının , Haklılı
ğınızın  sonuna kadar savunulması ve olaylar
kar
şısında cesurca davranılması gerekliliğini,
insanlara kar
şı saygılı olunması ama ölçüsünü elinizden kaçırılmamasını
, haklılı
ğınızı gardiyanlara veya mahkumlara boş yere saatlerce anlatılmamasını.
Onlar hakim ya da savcı olmadıkları dertlerine derman olamayacaklarını dile
getiriyor.
Cezaevinde
ilk günlerinizi çevrenizi tanımakla geçirilmesi,ko
ğuşta mı kalacaksınız hücrede mi ?
kaç ki
şilik yerde kalacaksınız kalacağınız koğuşta havalandırma var mı  hangi yatakta yatacaksınız vb konuları
hemen ara
ştırılmasını, kimlerle
kalaca
ğınıza dikkat edilmesine, uyum sağlayamayacağınız kişilerle aynı koğuşta
olunmamas
ına,böyle bir durumda çekilecek
çilenin katlanaca
ğına, bu konuları baştan engel
olunmas
ına, bu konuların arkadaşlar arasında çözüme kavuşturulması gerekliliğine, koğuş düzeni,ortak
alanlar, televizyon izleme, al
ınacak gazete ve uyulacak
kurallar konusunu yaz
ılı hale
getirilmesine de
ğinmiştir.
Temizliğinize
dikkat edilmesi hem beden temizli
ğinize hem de çevre temizliğinizi bir
düzen içerisinde gerçekle
ştirilmesi eğer banyo,lavabo ve tuvalet temizliğinizi
dikkatli yap
ılırsa hastalanma riskinin
azalaca
ğını yastık,nevresim
ve battaniyelerin günlük havalandırılması, yemek atıklarının biriktirilmemesi  her ö
ğünden sonra yemek atıklarının
hemen  y
ıkanmasını , İçme suyunun
imkanlar do
ğrultusunda kantinden tedarik edilmesini
imkan
ın yoksa musluk suyunu kaynatarak içilmesini gerekliliğini,
temizlik i
çin de su depolanmasının gerek
oldu
ğunu, kantinde musluklu bidonlardan alınarak banyo duvarların uygun
yerlerine monte edilmesine yer kalmadı
ğı taktirde ranza altlarına kadar
koyulabilece
ğine değinir.
Hapiste en
de
ğerli şeyin sağlık olduğu,revire gidildiğinde tepeden tırnağa
kontrolden ge
çirilmesi gerektiğine önemli bir
bulgunun ortaya
çıkması sonucunda,
hemen bir hastaneye sevkinizin yap
ılmasının gerekliliğini  ifade ediyor. Ek olarak yazarımız cezaevinde
sık rastlanan hastalıkların ba
şında mantarlar, ishal kabızlık,
depresyon, enfeksiyonlar, psikolojik rahats
ızlıklar bunun
i
çinde en yaygın olan intihar, tansiyon,
diyabet, b
öbrek yetmezliği,mide rahatsızlığı kanser vb…
hastalıkların belirli sıra ile ba
ş gösterdiğine önlem alınmazsa
durumun ciddi boyutlara ula
şacağını ,doktora
gitmeyi ertelenmemesine,doktora giderken kullandı
ğınız ilaçları varsa reçetelerin götürülmesi
gereklili
ğine, doğal ilaçlardan uzak durulmasına, uzak
durulmamas
ı durumunda ölçünün
tutturulamayaca
ğına,sağlığınızın bozulacağına bunlara
kar
şılık bol bol su içilmesine,
meyve yenmesine, sebze t
üketilmesinin gerekliliğine değinmiş.
Cezaevinde
sa
ğlıklı kalabilmenin koşulu düzenli spor
yapmakla m
ümkün olur.
Spor
yapmazsanız a
şırı şekilde kilo
al
ırsınız.  Spor olarak günlük yüz mekik,yüz şınav  kültür fizik
hareketleri ayr
ıca yapabilirseniz odanızda hafif
tempo ko
şu.
Cezaevinde
görü
ş günlerinin açık ve kapalı görüş diye ikiye
ayr
ıldığını,açık görüşe ailenizle
ve adlar
ını önceden
bildirdi
ğiniz üç kişiyle ayda bir kez yapıldığını, kapalı görüşün ise savcılıktan izin
al
ınarak her zaman kapalı görüşün yapılabilineceğini,kapalı görüşte ortada
kal
ın bir camın olduğu iletişimin karşılıklı telefonla
oldu
ğunu ve konuşulanların kayıt altına alındığını  ifade ediyor. Telefon kartı olanlara haftada
on dakika ailesi ile görü
şme yapmasına izin verildiğini ancak
yap
ılan görüşmenin kayıt altına alındığını, konuşurken suç veya yasak
olan kelimelerin kullan
ılması
neticesinde g
örüşmenin bitirileceğini örnek olarak
da 12 Haziran seçimleri öncesinde Do
ğu Perinçekin Silivri
de e
şiyle yaptığı görüşmede siyasi
propaganda yapt
ığı gerekçesiyle
telefonun kesildi
ği ,eşiyle görüşme hakkının kullandırılmadığını dile
getiriyor.
Cezaevinde
toplum bilinci olu
şmamış içinde bulunduğu kültürü tanımayan
topluma yabanc
ı kalmış sözde bilgili tutum ve
davranı
şlarıyla insanlara örnek odlunu düşünen,o
grubun lideri oldu
ğunu düşünen
insanlarla da kar
şılaşılabilineceği bu
insanlarla ili
şkilerin düzenine dikkat edilmesi gerektiğine, bu insanlardan
uzak kalınmasının faydalı olaca
ğına değinmiş.
Cezaevinde
en önemli maddelerden biri de payla
şımın olduğuna değinmiş. Güzel
mektuplar
ın, kitapların, şiirlerin, fıkraların paylaşılması gerektiğine değinmiş. Ortak
alanlarda zaman geçirilmesi, dert dinlenmesine, moral verilmesinden,  bencillikten uzak durulmasından, ortak
temizlik alanlarında beraber hareket edilmesinden, önceden saptanan kurallara
uyulmasından, fiziki bir müdahaleden uzak durulmasından kısaca bahsetmi
ş.
Özel yaşamamda
kimsenin dolab
ının açılmayacağını,
mektubunun okunmayaca
ğını, özel yaşama ve özel saygıya dikkat
edilece
ğini, onları önemsediğinizi ve
dayanı
şma içerisinde olduğumuzu onlara hissettirmemizin şart olduğuna,
sofranın kurulmasına kaldırılmasına ortak ya
şam alanındaki  her işe emek katılmasına,
hapisteki her
şeyin kristal bir bardak gibi olduğuna ince kırılgan değerli, ama kırıldı mı tamiri mümkün olmayacağına o yüzden ağızdan
kelimeleri tartmadan sal
ınmayacağına değinmiş.
Sabırlı,
sakin, kararlı, güçlü ve inançlı olunmasından, davanın ve kimli
ğin korunmasından ayrıca özür
dilemesini bilmekten. Kibar olun.
İnsanları terslemeyin. Ürkütmeyin. Dini
ve milli günlere önem verin. Din ve vicdan özgürlü
ğüne sakın karışmayın. İnsanları  inanç ve gelenek bağlılığından dolayı aşağılamayın, kırmayın.
Kutsallarla dalga ge
çmeyin. Değerlere saygılı olun.
Unutmayal
ım ki hiç kimse cezaevinde ebedi
kalmaz. sab
ırla kendinizi yetiştirerek eksiklerinizi
gidererek bu s
ürecin üstesinden gelin. Ortak alanların ortak noktalardan
olu
ştuğunu unutmayın. Fakir fukaraya, meydancıya ortalığı temizleyen
hizmet
çi gözü ile bakmayın, onlara
yapt
ıkları işten dolayı saygı gösterin.
Onlara dayan
ışma içerisinde olduğunuzu gösterin,
onlar
ı yüceltin.
Cezaevinde
kimli
ğinize, benliğinize, davanıza, özünüze sahip çıkılmasının
gereklili
ğine, hapishanenin kurallarına, iş bölümüne, cezaevindeki paylaşımına katkı
sa
ğlanmasına ve üretken olunmasına değinmiş. Hapiste
serserilik ve aylaklı
ğın hem ayıp olduğu hem de bu
hastal
ığı yakalananlara  zavallı gözüyle bakıldığına ayrıca bu kişilikteki
insanlar
ı kazanmamız gerektiğini bu
insanlara g
ünlük disiplinler ve çalışmalar
vererek, onlara kitap okutarak, tartı
şmalara katılımlarını sağlayarak ve
sosyal sorumluluk duygusunu harekete ge
çirerek topluma kazandırılmasının
gereklili
ğini düşünmektedir.
Hapiste
volta atmanın bir sanat oldu
ğu, volta atmanın bir kuralı olduğu, bu
kuralda havaland
ırma boydan boya kaç adımsa kat edilip
sonra dönülüp tekrar yürünüldü
ğü. volta atarken ileri
gitmenin, geri kalmanın ,ön plana çıkmanın, yava
şlamanın , hızlanmanın, dönüş hatası yapmanın yasak
oldu
ğu, volta atanın ya da atanların önüne çıkılmayacağını  önünde
durulmayaca
ğının bilinmemesinin racona  ters olduğunu , iki kişi volta
atarken dönü
ş noktasında yüzlerin karşı karşıya geldiğini, üç kişi volta   atıyorsa dönüşlerde kuralın
ortadakinin bir sa
ğdakinin, bir soldakinin yüzüne döndüğünü, dört kişi volta atıyorsa
ortadaki ki
şilerin hep dışa döndüğünü, dıştakilerin
ise i
çe dönerek yüz yüze gelindiğini ve
volta atma kuralına uyuldu
ğunu gösteriyor.
Yazar,
tespihi cezaevlerinde stres attıran,ba
şta her derde deva gören bir
nesne olarak g
örüldüğü,sabır ve sükunetin
sembol
ü olduğunu, kendisinin üç tane
tespihe sahip oldu
ğunu bu tespihlerle dua ettiğini,
sevdiklerinin adlarını andı
ğını ,tespihlerin
kendisinin arkada
şı olduğunu,cezaevi
denildi
ğinde akla ilk gelenlerden birinin tespih olduğunu söyler.
      
Hapishanenin
vazgeçilmezlerinden birinin de çay oldu
ğunu,çay olmadan hapishane hayatının çekilmez
hale gelece
ğini, çay ve muhabbetin
hapishane g
ünlerinin vazgeçilmezi
olarak gördü
ğünü ayrıca yazar okurlarına
küçük bir not olarak 1980’ lı yıllarda çay ocaklarının oldu
ğuna koğuşlarda ve kısımlarda çay
demliklerinin sat
ıldığına kuru çayın koğuşlara
verilmedi
ğine voltalarda çayları dağıtanların özel olarak
se
çildiğine, çayların ortalama 30-35 dakikada hazırlandığına ve 30
dakika i
çinde bitirildiğine, çayların koğuşlara
verilmesinden sonra adetin bozuldu
ğunu, şimdi herkesin çayını kendi yaptığını, çayı 15
dakikada hazır hale getirilip , 15 dakikada da tüketildi
ği böylece çayın eski
kalitesinin kalmad
ığını ve çay
saatinin aynı zamanda muhabbet saati olmasından dolayı eski muhabbetlerin
yerini kısa ve mecburi ileti
şimin kurulduğuna değinmiştir.
Yazarımız
hapishanede pratik bilgi olarak okurlarına rutubetli ortamda ya
şamayı, rutubetli
duvarlar
ın üzerine bir şeylerin çekilmesi
gereklili
ğini, sineklerden kurtulma yolu olarak fesleğen yetiştirilmesi
gerekti
ğini. Canınızın turşu çektiği zaman turşunun nasıl yapıldığını,hasta
oldu
ğunuzda ateşinizin çıktığında elma
sirkesinin derdinizin devas
ı olacağına değinmiş ayrıca
hapishanede yap
ılması gerekenler içerisinde:havalandırmada
kahvalt
ı yapılmasını, akşam yemeğinin
yenilmesini,
çiftetelli oynanmasını, küfredilmesini,
ya
ğmurda ıslanılması, şiir  yazılmasını ve
havaland
ırmadan bakarak bir gece olsun yıldızlarla konuşmak.

 

Sonuç
itibarıyla hapiste oldu
ğunuza göre yeni başlangıç yapmak
zorunda olundu
ğuna, haklı ya da haksız, suçlu ya da suçsuz bunlar
geride kaldı
ğına asıl meselenin önümüzde bizleri bekleyen soruların
ve  cevapların oldu
ğudur. Şimdi bütün olayların üstesinden
gelinme zaman
ıdır. Kendinizi hazırlayın. Hapis diri
diri toprak altına girmeye benzer. Buna hazırlanın hazır de
ğilseniz
sizleri kabir azabı bekler. Yenilginin kar
şısında
cesaretle durabileceksiniz, esir hayat
ı yaşarken bile
ba
şarı öyküsü yaratacaksınız, davanıza bağlı kalarak, şahsiyetinizden
taviz vermeyeceksiniz, kendi kavgan
ızın saflarını sıklaştırarak yeniden
aya
ğa kalkacaksınız, düşüncelerinizi yılmadan usanmadan
savunacaksınız diyerek okurlarına tavsiyede bulunuyor.
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: