BLİNK /DÜŞÜNMEDEN DÜŞÜNEBİLMENİN GÜCÜ
7 Ekim 2017
DARBE GÜNLÜKLERİ
7 Ekim 2017

KUKLACILAR

2 Ağustos 1980 tarihinde Bologna demiryolunda bir terörist
sald
ırı
ger
çekleşti. Bilanço kötüydü 85 ölü ve yüzlerce kişi yaralı durumdaydı. 1987 yılında İtalya da politikalar sonucu 356 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişide ağır
bir
şekilde yaralama olayı gerçekleşti. 1974 yılından itibaren ülkede sol kökenli terör örgütleri baş göstermeye başladı bu durum 1978 yılına gelindiğinde en üst seviyelere ulaştı. Gionfaranci terörist eylemleri iki
gruba ay
ırdı.
Bunlar; saldırgan ve savunmacı terör diye.
İtalya da komünist partinin iktidara gelmesinde ABDnin
çok
b
üyük
bir
çıkarı vardı ve bunu en iyi şekilde kullanmak istedi.
 
İtalyan komünist partisi PCI’ın seçimlerde başarılı olmasıyla birlikte ülkedeki terör eylemleri de hızlı bir şekilde artmaya başladı. Ve 1976 yılına kadar artmaya devam etti. Colbye
g
öre
kom
ünist
partinin bu kadar ba
şarılı
olmas
ının
sebebinin alt
ında moskovadan yardım alması
yat
ıyordu.
Fakat Colby bunun
ülkeye yarardan çok zarar getireceğine inanmaktaydı. Halk 1974 yılında gerçekleşen bombalama olaylarının
sa
ğcı gruplar tarafından yapıldığına
inan
ıyordu.
Bu da
İtalyan Komünist partisinin iktidar olmasında
etkendi.
 
İkinci Dünya Savaşından
sonra
İtalya da demokratik düzenli bir toplum
kurmak isteyenlerin önündeki en büyük engel
şuydu; Neden ise İtalyan komünist partisiydi. Parti İtalyan politikasıyla gizli bir şekilde haberleşmek isteyen ABD için Sicilya Mafyasıyla
anla
ştı. Amerika Birleşik Devletlerinin göndermiş olduğu mesajda: ABDnin komünist partiye hiçbir şekilde yardımda bulunmayacağı
ve bu partiye oy verenlerin
ülkeye alınmayacağını
ilan etti. ABD kom
ünist partinin iktidar olmaması
i
çin
Katolik kilisesiyle bile anla
ştığı
ortaya
çıktı. ABDnin çalışmaları başarılı oldu ve İtalyan Hıristiyan Demokrat partisi % 48’lik oy oranıyla
seçimleri aldı.
 
Yeni gelen hükümet faşizme inanılmayacak derecede destek verdi ve hapishanelerde
yatmakta olan k
ırk bin kişi için yasa çıkarttı ve mahkûmları serbest bıraktı. Ülkede bulunan yerli ve yabancı gizli servisler
bütün politikacıları takip etmekteydi. Politikacıların karı koca ili
şkileri dışındaki
t
üm
fotografik belgelerini alıyorlardı. 1959 yılında MSI Roma
şubesi eski sekreteri Stefano DELLE Chiare ulusal öncüler
ad
ıyla
bir
örgüt
meydana getirdi. 1963 yılında
İtalyan Askeri İstihbarat
te
şkilatı sabotajcıları yetiştirmek üzere bir okul kurdu. Bu kurumun amacı İtalyan komünist partisinin iktidarı
ele ge
çirmesini
engellemek amac
ıyla terör saldırıları düzenlemekti.
 
1967’de SIFAR arşivlerindeki çok önemli belgeler daha sonra P2 locası olacak kişinin eline ulaştı. Esasen P2 iki maddeden ibaretti. Bunlar; P2
birinci amacı dü
şünce hırsızlarıyla işbirliği içerisinde olması, diğer amacı hırslı kariyer tutkunları için
bir yard
ım
te
şkilatı olduğu yönündeydi. Locayla ilk doğru tespitler 1981 Mart ayında
Milano dan dan iki sulh ceza hâkiminin gelmesi ve Gelli’nin Arozzadaki evinde
ve ofisindeki aramalarda 962 ki
şilik bir isim listesi ele geçirildi. Bu listede dört bakan, üç müsteşar ve 38 milletvekilinin isimlerinin P2 üyeleri arasında olmasıdır. P2
izledi
ği yolla alakalı partilerin değişik stratejileri vardır. Bunlar; Gellinin KGB veya Doğu Bloğu ülkelerinin gizli servislerinin bir muhbiri
olmasıdır. Gelli 1942 yılında Yugoslavya ya bir subay olarak gönderildi. Burada
Gelliye SIM adına çalı
şacağı
ve
İngiliz ve Sovyet gizli servisleriyle irtibatlı
olaca
ğı
bildirildi.
 
Gelli 1943 yılında İtalya ya döndü. Gelli burada bulunan Alman güçlerinde irtibat subayı oldu. GElli’nin birlikte çalıştığı
gruplardan biride anar
şist
grup olan Fedi’nin lider oldu
ğu teşkilattı.
1974 y
ılından
sonra Gelli saf de
ğiştirdi. Görüşleri büyük ölçüde değişti. İtalyan gizli
servisleri taraf
ından keşfedilince kararını değiştirdi. İtalyan gizli servisleri adına
çalışmaya karar verdi. P2 komisyonu da Gelli’nin İtalyan gizli servisleri ile çalıştığını
d
üşünmüyordu.
 
Gelli’nin masonluk kariyeri İtalyanın Grend Orientnin Romagranasi Locasına katıldığı
1965 y
ılında
ortaya
çıktı. Gelli kısa sürede masonluk kariyerinde önemli
bir noktaya ula
ştı.
Sicilyalı finansör Michelle Sindinano Gelliyi için hayatını komünizme adamı
ş biri olarak tanımladı. P2nin asıl fonksiyonuna gelincede İtalyan komünist partisinin ülkede iktidara gelmesini engellemekti. Gelli 1988 yılında
Bologna bombalanmas
ından ötürü on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat mahkeme bu şahsı delil yetersizliği nedeniyle berat ettirdi. 
 
Gelli P2’deki arkadaşları gibi Amerika Birleşik Devletler istihbarat teşkilatının güvenini oluşturdu. Gellinin Amerikan istihbaratıyla
beraberli
ği savaşın
sonlarına kadar uzanır. Gelli’nin Amerikan istihbarat te
şkilatı olan CAI ile bağlantısını ortaya koyan çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır.
İtalyada bürokratların telefon numaralarına ulaşmak ciddi sıkıntıydı. Fakat bu şahıslarla irtibatı vardı
 
Gelli’nin İtalyan askeri teşkilatıyla ilişkisi vardı Fakat bu 1964 yılında ortaya çıktı. Gellinin Amerikalı yetkililerle beraberliği Bologna mahkemesinde aydınlandı.
Puzienza y
ıllardır Amerikan istihbaratıyla çalışmış olmasına rağmen 1985 yılında FBI tarafından tutuklandı. 1943 yazında D’Amato
müttefikleriyle beraber çalı
şıyordu. Miceli gibi
D
Amato
da NATO güvenli
ği
i
çin
çalıştı. DAmato 1960 tan 1974 yılına
kadar NATO komitesinde
İtalyan
g
üvenliğini temsil etti. DAmato 1984 yılında
gazeteye verdi
ği demeçte
kendisinin ülkenin menfaatleri do
ğrultusunda çalıştığını
s
öyledi.
Ama Fernando d
önemi hariç.
 
1990 yılının yazında Hıristiyan Demokrat Partinin yetkilisi
Gelli’nin CIA ile ili
şkileri
ve
İtalyadaki terörizmi manipüle edilmesinde önemli bilgiler
verdi. Brenneke ye göre P2’nin
İtalya ya Amerikan örgütlerine bağlı ve muhalif hareketlere saldırıyı
y
öneten
bir NATO yapılanması oldu
ğunu
s
öyledi.
Brenneke’nin di
ğer
bir r
öportajında
CIA’n Michelle Sindona’nın bankasının
İtalyada fon aktarımında kullanıldığını
s
öyledi.
Ba
şka bir televizyoncunun araştırmasında olan tanıkta bu iddiayı doğruladı. 1970’lerde siyasal sistemin başarısı o dönemde yapılan terör saldırılarından dolayı
idi. Darbe dönemlerinde ilk büyük bombalama eylemi Milano da Piazza Fontaniya
ya gerçekle
şti. Bu saldırıda
17 ki
şi öldü 88 kişide yaralandı.
 
Pecorelli mesleğe ticari meselelerde uzman bir avukat olarak ortaya
çıktı. Gazetecilik alanında çeşitli çalışmalar yaptı. İş ve siyaset dünyasına ilişkin öyle yazılar yazdı ki herkesin dikkatini çekti.
Pecorelli 20
Şubat 1979da
bir makale yay
ınladı. Bu belge ihanet etmiş kişilerin isim listesini içeriyordu. Pecorelli 20 Mart 1979da
da
öldürüldü.
Ve olay
ın
zanl
ıları
da bulunamad
ı. Gelliye göre olayın faillerinin bulunmasında
emniyet g
üçleri de yeterli bir şekilde çalışmadı.
 
Darbe Lideri Valeria Borghase 1968 yılında sağcı frenle Nazionale (ulusal cephe)’yi kuran ikinci
dünya sava
şı komutanı olarak kariyer yapmıştı.
7 Aralık 1970 tarihindeki tüm ülkedeki Fronte NAZ
İONALE üyeleri darbe için İtalyanın başkenti olan Roma da bir araya geldi. Bu dönemde
ülkede ayaklanmalar oldu
ğundan
dolay
ı
ba
şaramadılar. Darbe işbirlikçilerinden biride Cabenieride binbaşı
olan Salvatore Pecorelli idi. Gelli de darbe zamanında aktif bir insandı bunun
da kanıtı daha önce tutuklanan
şahısların savunulmasından anlayabiliyoruz.
 
Lunetta’nın L’Esperasso ile mülakatın gayesi Borghase
darbesinin suikast çilerinin bir hayal ürünü oldu
ğu yönündeki delilleri çürütmesidir. Roma savcıları Borghase
darbesini ara
ştırıyorken
italyanın kuzeyinde de Rosedei Venti komplosunu aydınlatıyorlardı. Cavollero’nun
Tomburinio’ya if
şa
etti
ği şeylerden biri de Rosidei Ventinin Sicilyalı finansör Michele Sindinoya düzenlenen komploda
onun da payının olmasıdır. 
 
Sindona silahla vurulduğunu ispatlamak için New yok’a bacağındaki
yara ile geldi. Giulio Andeotti
nin darbe planı yapanlarla Gelli arasındaki
irtibatlar
ı hiçbir zaman aydınlığa kavuşmadı. Fakat görenlerden bazıları Andeotti ile Gelli’nin telefonla görüştüğünü iddia
etti. Bu irtibatla alakalı çok fazla delil bulunmaktadır bunlar kapalı mekânlarda
yapılan bulu
şmalar, mesajlaşmalar Sognove ve diğer suikastçılar Roma inceleme savcıları tarafından
beraat ettirildi. 
 
Saldırıdan 17 yıl sonra Temyiz mahkemesi soruşturmayı sabote ettiğinden General Malettiyi bir yıl
hapis cezas
ına çarptırıldı. Fakat aynı mahkeme aynı dava suçlularını beraat ettirmişti. Piazza Fontuna adli soruşturmasına gizli servislerle saldırılmasıydı
bunun nedenine gelince savc
ıların sanıklara mahkûmiyet kararı vermemesidir. Gizli servislerin ajan provokatör
örne
ği İtalyanın camerino kenti yakınlarında
terk edilmi
ş bir silah
deposu oldu
ğu 1972de
meydana geldi. Parlamento’nun yerel bir MSI üyesinin evine yönelik saldırı bir
terörist eylemdi. Olay daha sonra soygun
şeklinde sonuçlandı.
 
1990 Ağustosunda Gladyo operasyonu yapıldı.
Bu dava savc
ıların bulduğu delilleri hükümetin kabul etmesini sağlayan Venedikli Savcıların
davas
ıydı.
Gladyo daha
önce resmi makamlarca inkâr
edildi, varl
ığını
bir t
ürlü
kabul etmiyorlardı. Bu kabul etmeyenlerin içerisinde Mor o’da vardı. Androetti
Gladyo üyelerinin anayasadaki üyelerden seçildi
ğinde hiçbir siyasal oluşuma karışmayacağına
vurgulama yapt
ı. Androettinin Gladyo operasyonu ile ilgili düşüncesi
Cossigan
ınkinden
çok
farklıydı. Andreottinin dü
şüncesi daha genişti. Androetti sorumluluğu genelde gizli servislere atardı.
Gladyo ile Rosa dei komplolar
ı arasındaki geçenler Robert Cavarollara açık bir şekilde anlattı. Bunu Androetti destekledi. Pecorelli yazının
önemine gelince Mor o’nun Gladyoyla olan ba
ğlantısını açıklamasıdır.
 
Colonna’nın mantığına
g
öre
İtalyan toplumunda meydana gelen son iki patlamada çok
gariplik vard
ı. Hedef demiryoluydu. Son yıllarda
İtalya da birçok patlama oldu ama hedefleri belli değildi. Bologna patlamasını ele alacak olursak nedeni
darbeye zemin hazırlamaktı. Libya ve di
ğer darbeye karışan ülkeler arasında gergin ilişkiler var. Fransa Cad konusunda Libya ile gergin
ili
şkiler yaşamaktadır. Libyada çıkan ayaklanma sebebiyle isyancılar
Frans
ız
konsolosluklarına zarar vermi
şlerdir. Fransa da bu olaya karşılık
kendi
ülkesindeki
Libya konsoloslu
ğunu
ülkeden
g
öndermiştir. Bologna ve Yılbaşı
sald
ırılarını
gizli servisler saklamaya
çalışmaktadırlar. 
 
İtalyada sol kökenli terör Vietnam savaşı
s
ırasında
öğrenci kampusları nedeniyle ülkede yayılmaya başladı. İtalyadaki öğrenciler deniz aşırı
muallimlerine
özendiler bu sebeple kargaşalar çıktı ve bu olaylar 1969 yıllarında
hat safhaya ula
ştı.
Piporno kanada s
ürgünde 8 yıl geçtikten sonra ülkeye döndü. Kızıl Tugaylar üyelerinden bazıları şunları söyledi. Piporno siyaset anlayışını
K
ızıl
Tugaylara anlatmaya
çalıştı. Kızıl Tugaylar lideri Mario moretti buraya katılmadan
önce
Moretti Superclan’a üye idi. Kızıl Tugaylar üyesinin 1974’te tutuklanmasından
sonra Mario Moretti’nin önemi arttı. 1970’in sonlarına do
ğru Kızıl Tugaylar yaptıkları saldırıları bitirdi. Örgütün Milano kanadı da küçük hedeflere yönelmişti.
 
Hıristiyan Demokrat Lideri Aldo Mor o’nun kaçırılıp
öldürülmesi üzerine Kızıl Tugaylar üzerinde
şüpheler
olu
ştu. Mor o’nun siyasetten çekilmesi komünist
partiyle çalı
ştığı
d
önemde
meydana geldi. Moro ulusal birlik hükümetinin güven oylaması yapılması için parlamentoya
giderken 16 Mart 1978 de kaçırıldı. Moro olayının ilk duru
şmasında Kızıl Tugayların 10 üyesi tutuklandı. 9 Mayıs 1978
tarihinde Mor o’nun cesedi bir Roma caddesinde arabanın bagajında bulundu. Mor
o’nun e
şi ifadesi sırasında Elenoro Mor oya yapılan
tehditler oldu
ğunu söyledi.
Normal bir cezai soru
şturmada
soru
şturmayı kamu savcısı kontrol eder. Moro’nun davasında görevli savcıya
polis tarafından gerekli yardım yapılmadı. Savcı di
ğer meslektaşlarına göre daha az yardım alabildi. Savcı soruşturma esnasında hiçbir polis memurundan yaradım almadığını
s
öylemektedir.
Gellinin durumuna gelince Gellinin olayın içinde oldu
ğuna dair birçok kişi mevcuttur. Örneğin; Gellinin özel kalemi Nara LAZZARENİnin
evinde ele ge
çen notlarda bulunmaktadır.
Bu
şahıs1976/81 tarihleri arasında
P2 patronu ad
ına da çalışmıştır.
 
Pecorelli Moro’nun isminin ölümle anılmasından başlayarak tehdit içerikli makale yayınlamaya başladı. Bu muhtemelen Moroya baskı
i
çin
P2
nin
planlad
ığı
bir organizasyondu. Pecorelli 7 Aral
ık 1977 de Moro’yu değil bu kez İtalya halkını hedef aldı. Pecorelli Moronun ölümünden 4 ay sonra makalesine devam etti. Kızıl Tugayların
faaliyetlerinin devrimci olmadı
ğına söyledi.
Ve bunlar
ın Hükümeti devirdikten sonra bakan olmayı
ama
çlayan
birileri olduklar
ını belirtti. Pecorellinin diğer yazıları Hükümet açısından utanç verici bir olaydı. Pecorelli Moronun
talep etti
ği kurşungeçirmez araç isteğini kabul etmedi araç alındı
fakat ara
ç aylardır bakanlıkta bekletildi. Pecorelli bu kadar disiplinsiz
hareketleriyle ya
şaması
garip bir olayd
ır bunun Gelliylede finansal bir ilişkisi olabilir.
 
Pecorelli’nin öldürülmesi Roma yer altı dünyasında
Moro olayıyla ili
şkilendirildi.
Gazetecinin
öldürülmesinden üç hafta sonra Romada bulunan bir takside bir çanta
bulundu. Çantanın içerisinde Moro olayıyla ilgili birçok bilgi ve belge çıktı.
Renato Curciu adına çalı
şan
Grannino Guiso Puchessa gülü durumunda Gelli’nin de payının olabilece
ğini hatırlattı. Bu aslında Moronun ölümü sırasında düzenlenmiş bir plandı. Bu olayla ilgili birçok doküman mevcut. Chichiorelli’nin
e
şi Chiare zossolo’nun verdiği ifadeden kocasının ölümünden Dalla Bello’nun da payının olabileceğini hatta biri de olduğunu söylenmektedir. Romada bulunan takside bırakılan
çantanın
i
çinde
bulunan belgelerle alakal
ı konuşurken kocasının böyle bir şey yapmayacağını
ve bunu da ancak Dall Bell
ı’nun planlayabileceğini anlattı.
 
Moro’nun söylemleri etrafındaki bilinmeyenler önemli
belgerin yanında bulunuyordu. Bu belgelerden biri Moro’nun sorgulandı
ğı
anda ortaya
çıkan el yazması bir dökümandı. Fakat bazı belgeler ortadan kaybolmuştu. Kaybolanlar ses kayıtları, el yazmasındaki
eksik bölümler vb. Moro gerilim stratejisinde ABD’nin i
şi olduğunu ve 1968deki olaydan sonra İtalyanın normale dönmesini amaç edinmiştir. dedi. Birçok Kızıl Tugaylar şahsı dökümanların Via Monlenevoso üssünden
kayboldu
ğunu söylemektedir. Belgelerin kaybolması Dalla Chiesa’nın
ölümünden sonra beliriyor. Moro’nun kayıp belgeleri
İtalyan siyasetini gölgelemeye devam
etti. Moro olay
ı sırlarının İtalyan siyasilerle Kızıl Tugaylar arasında paylaşılması
olay
ı
olumsuz sonu
çlar meydana getirdi. CIA’in Moro’nun kaçırılmasında
payının oldu
ğunu İskoçyalı Martin Woodrown tarafından söylendi. Brow’un garip
ve dengesiz huyları oldu
ğu
i
çin
resmi g
örevinden
ayr
ıldı.
Brown Brookfield
te 10 Mayıs 1919da doğdu. İtalyada savaş dönemi boyunca orduda çalıştı. Orduda sivil mühendis olarak çalışmıştı. Brown Moro öldükten sonra kendi kişisel görüşlerini çevrede anlatmaya başladı. Browun belgeleri İngiliz ve İtalyan gizli servislerinde ortaya çıktı
 
Senzanini’nin güvenlik teşkilatıyla irtibatı iyi değildi. Roberto Pecinin infaz
edilmesini düzenleyen Senzani oldu
ğu belliydi. Hıristiyan Demokrat önderliği Cihirilla olayından onursuz bir şekilde çıkıyorsa Kızıl Tugaylar örgütü bu durumda idi. Dozer’in kaçırılması Kızıl
Tugaylar ile Do
ğu
blo
ğu ülkelerde bulunan gizli servislerin arasında bir
irtibat oldu
ğunun en büyük
kan
ıtı.
Dozer’in kurtarılması ise Kızıl Tugaylar ile mücadelede atılmı
ş en büyük adımdır.
 

Amerikalı Generalin
kaçırılması Kızıl Tugaylar için ma
ğlubiyet olan bir olaydır. Bu dönem ayrıca
örgütlerin önemini kaybetti
ği bir süreçtir. Franceschini yargıç Calogeronun İtalyan terörizmini gizli olarak idare eden bir aydın topluluğu olarak ifade etti. 

 
İtalyan siyasi oluşumu açıklandığında P2 komisyonu yine dağıtılamadı. Sebebi Davalı hâkim ve jüri üyeleri olmasından kaynaklanıyordu. ABD
İtalyada İtalyan gizli servisleri
ve P2 locas
ı vekilleri ile değil aynı zamanda operasyon yapmasına bile karışmıştır. İtalyanın komünizmine bakıldığında Kore, Moskova ve
Vietnam
ülkelerindeki komünist rejimlerle karşılaştırmak doğru olmaz. İtalyan komünizmi daha ılımlıdır. ABDnin İtalyada komu oyunda hiçbir zaman haklı çıkmamıştır ve batı demokrasi prensipleri ile bağdaşmayan işlerle meşgul oldu. Rusya’yla savaştığı sürede yüksek ahlaki benliğini yitirmiştir.
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: