ORDU SİVİLLER VE İHANETLER
7 Ekim 2017
INCOGNITO – Beynin Gizli Hayatı
7 Ekim 2017

PUSU – DERİN DEVLETİN KURBANLARI

ŞAMİL TAYYAR;

1965 yılında Gaziantep’in İslahiye İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiyede tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe 1985 yılında henüz öğrenciyken Milliyet Gazetesinde başladı. 23 yıllık meslek hayatının 17 yılı Milliyet ve Sabah gazetelerinde geçti. Şu anda Star Gazetesinin Ankara Temsilcisi olan Şamil Tayyar, aynı gazetede köşe yazarı olarak günlük makaleler yazıyor. İlk kitabı Refah-Yol Tutanakları” 1997 yılında yayınlandı. Cumhuriyet tarihinin
ilk gizli Bakanlar Kurulu tutanakları, bu kitapla kamuoyuna duyurulmu
ş oldu. 5 N 1 Kamyon isimli ikinci kitabı 2006 yılında piyasaya çıktı. 2008 yılında Timaş Yayınlarından çıkan Operasyon Ergenekon kitabı kısa sürede 15 baskı yaptı.Yine aynı sene içerisinde Timaş Yayınlarından Gölge İktidar adlı kitabı çıktı. Kıta Dur! yazarın bundan önceki son kitabıdır.

 
———————-

 

 PUSU DERİN DEVLETİN KURBANLARI
 
Özetle, son
20 yıl içersinde Türkiye gündeminin önemli isimlerinin, geçirdikleri
şüpheli
kazalarda hayatlar
ını
kaybetmeleri
üzerinde durulmaktadır.  Her insanın herhangi
bir kaza sonucu
ölebileceği ancak sözü edilen şahısların
bulunduklar
ı konum itibarı ile çok iyi hazırlanmış bir
suikasta da kurban gitmi
ş olabilecekleri üzerinde
durulmaktad
ır.
Toplam 255
sayfa olan kitap
 her
bir b
ölümde merhum Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL, Adnan
KAHVEC
İ, Abdullah ÇATLI gibi, bazı isimlerin,
öncelikle niçin öldürülmüş olabileceği anlatıldıktan
sonra,  meydana gelen kazalar
ın oluş biçimi,
zamanlamas
ı, bilirkişi raporlarına dayalı yorumlar
vb.
üzerinden, kaza mı suikast mı sorusuna cevap aramak,
en önemlisi okuyucuyu bunu dü
şünmeye sevk etmek şeklindedir.
Özetin
maksadını a
şmaması ve kitabın yaklaşım metodunun
tam olarak anla
şılabilmesi için, kitapta
geçen bütün isimlerden bir parça almak yerine göze çarpan bazı isimler
anılacaktır.
Muhsin YAZICIOĞLU,
Eski Ülkü
Ocakları Genel Ba
şkanı, Sivas Milletvekili, Büyük Birlik
Partisi Genel Ba
şkanı.
Kısaca
derin geçmi
şi, Refah-Yol Hükümetinin oluşumundaki
rol
ü, Ergenekona duruşu, ölümden döndüğü 17 ayrı kaza, Maraş a gitmeden
önce dizüstü bilgisayarının çalınması ve uluslar
aras
ı aktörleri tedirgin eden siyasi açıklamaları…
Helikopterde
iki adet GPS (konum belirleme) cihazı ve helikopterde bulunan gazeteciye ait
açık cep telefonu olmasına ra
ğmen kaza sonra helikopterin yerinin bir türlü
tespit edilememesi, cep telefonu sinyalleri yeri hakkında farklı bölgelerin
verilmesi, kaza yerine uzman ekipten önce gönüllü köylülerin ula
şması,
yetkililerin
çelişkili açıklamaları,
helikopterin bak
ımının yapılmamış olması, kar
altından çıkartıldı
ğı söylenen
Muhsin Bey
in üzerinin çamur içinde olması, Muhsin
Bey
ati Bond çantanın kayıp olması…  
Bütün
bunlar helikopter kazası sonucu ölümünde suikast ihtimali olabilir mi sorusunu
akla getiriyor.
Adnan KAHCECİ
ANAP’ ın
kurucuları arasında, Eski
İstanbul Milletvekili, Hazineden Sorumlu Devlet
Bakan
ı ve Özal dönemi Maliye
Bakan
ı.
Kahveci
Türkiye ekonomisinin düzelmesi için çok çalı
şan biriydi. Dünyadaki
ekonomik sistemleri ve
İslam Ekonomi modelini incelemiş ve bunlar üzerinde
çalı
şarak Mucize Formül olarak bilinen Sosyal
Kapitalizm modelini geli
ştirmiştir. Ekonomi ile ilgili fikirleri bunlar ile sınırlı değildi.
Kitlerin i
şçileri devri, Oyak modeli kredi verilmesi, kâğıt para
yerine altın ve gümü
ş para kullanımı bunlardan
birkaçı.
Ayrıca
Özal’ ın talebi üzerne1992 yılında Kürt Raporu hazırlamı
ş ve Özal sunmuştu. Kısaca
raporda;
Ülkenin en önemli sorunu olduğu, şimdiye
kadar h
ükümetlerin konuyu sürüncemeye bıraktıkları, çözüm olmaması durumunda
i
ç savaşa gidilebileceği, bu nedenle biran önce Kürt
kimli
ği ve dilinin kabul edilmesi raporun ana başlıkları idi.
Kısaca
yapaca
ğı çok şey vardı, 5 Şubat 1993 günü şüpheli bir
trafik kazas
ında hayatını kaybedene
kadar.
Kahveci yoğun çalışma temposu
nedeni ile her hafta
İstanbul gidip gelirdi. Kaza günü İstanbul a gidişte yolun
kapal
ı olması nedeni ile u dönüşü yaparak
ters y
öne girmiş ve 10.km sonra karşı yönden gelen
ara
ç ile çarpışarak hayatını kaybetmişti.
Jandarma
olay yerine 2 saat geç gelmi
şti. Nedeni ise adresi karıştırmış olmaları
idi. Görgü tanıklarına göre ise zamanında müdahale edilse idi Adnan Bey ya
şıyor
olabilirdi. O
ğlu cihan KAHVECİ; kaza sonrası babasının çantasının kaybolduğunu söylüyordu.
Çantanın
içinde ne vardı ve kim yâda kimler aldı hala sır…
Eşref BİTLİS
Eski
Jandarma Genel Komutanı.
Kürt
sorununun çözümünde farklı bir çizgide duruyordu. Mesut Barzani ve Celal
Talabani ile yakın ili
şkileri kurmuştu. Hatta bu farklı çizgisi
nedeni ile Abdullah
Öcalan tarafından
pozitif isim olarak biliniyordu.
17 Şubat 1993
günü ölümüne neden olan uçak kazasında
şüpheler vardı. Genel
Kurmay 2.Ba
şkanı Fikret Küpeli’ nin ilk tepkisi, bu uçak nasıl düşer, bütün seyahatlerimde
bu uça
ğı kullandım demek olmuştur.
Başka
garipliklerde vard
ı. Kazanın hemen
sonras
ı,  Genel
Kurmay Ba
şkanı Doğan Güreş, uçağın buzlanma
ve pilotaj hatas
ından düştüğünü sabotaj olmadığını açıklamıştı. Oysa henüz teknik
inceleme yap
ılmamıştı.
Bir gün
sonra Buzlanma nedeni ile uça
ğın düştüğü tekrarlandı. Ancak bu
konunun
üzerine çok yoğun giden
Ayd
ınlık dergisi farklı görüşteydi. Derginin
iddiasına göre teknik inceleme sonucunda, motorların buzlanmasının pek muhtemel
kar
şılanamıyacığını belirtiyordu.
Yine derginin iddiasına göre uça
ğın motorlarını satan şirkete göre buzlanma
nedeni ile motor ar
ızası mümkün değildi. Hatta
Türkiye kutuplardan damı so
ğuk diyordu…
Turgut ÖZAL 
8.Cumhurbaşkanı.
Özal
Cumhurba
şkanlığı sırasında yeni
projeler
üretmiş, bu nedenle yeniden siyasete dönme planları vardı. O na göre, ABD nin körfeze müdahalesi ve
K
ürt meselesi ile ilgili silah dışı yaklaşımların tartışılmaya başlanması gibi iç ve dış
dinamikler, projelerinin hayata ge
çmesi için uygun
zemin olu
şturuyordu.
Kafasında
No-Osmanlıcılık tezi vardı. Sovyetlerden ayrılan Türkî Cumhuriyetler için
Avrupa Birli
ğine benzeyen, Türkiye öncülüğünde siyasi ve ekonomik bir işbirliği düşünüyordu.
Beklide en
önemlisi aklında Kuzey Irak Kürtlerini Türkiye’ ye entegre edecek olan, Türkiye
Cumhuriyeti yerine Anadolu Cumhuriyeti fikri vardı. 
Bunun için
Kuzey Irak’ taki Kürt liderler ile ili
şkileri güçlendirmiş, böylece iki
liderde ABD operasyonu sonras
ı Irak ın bölünmesi gerçekleşirse Türkiye ye ilhak
karar
ına destek vermiştir. Ancak ne TSK yı ne de hükümeti ikna
edememesi ve ABD
nin de Kuveyt i kurtardıktan sonra
Saddam
ı başta bırakarak çekilmesi Özal ın rüyasının önündeki en önemli
engellerdi.
Ancak Özal
bu rüyasından vazgeçmemi
ş, iki Kürt lider ile temaslarına devam
etmi
şti.  PKK sorunu için ise
planlar
ı vardı. Bu konuda kademeli af düşünüyordu.
Özal
projelerini gerçekle
ştirmek için, Türkî Devletleri ziyarete
gitmeden önce yeni bir parti hazırlıklarının sinyalini vermi
şti. Ancak dönüşünden sonra
17 Nisan 1993 sabah
ı hayatını kaybetti.
Özetle Özal
son dönemde Kürt meselesine yo
ğunlaşması, projeleri ve aktif siyasete
dönme hazırlı
ğı içinde olması nedeni ile
öldürülmüş olabilir
miydi?
Eşi Semra Özal
zehirlendi
ğini düşünüyordu. Eşine bütün ısrarlarına rağmen otopsi
yap
ılmadığını, bir gün önce resim
sergisi s
ırasında içmiş olduğu
limonatadan zehirlenmi
ş olabileceğini belirtiyordu.
Ahmet Özal’
da aynı fikirdeydi. Özal’ ın kan örneklerinin alındı
ğını, bazı şüphelerinin
artmas
ı üzerine kan örneklerini
geri istedi
ğini ancak kan örneklerinin yanlışlıkla dökülmüş olduğunu öğrendiğini
belirtir.
Aynı konu
ile ilgili ismi açıklanmayan bir doktor tarafından Özal’ ın kan örneklerini
kendisinin inceledi
ğini, sonuçların çok garip
oldu
ğunu, durumu üstlerine bildirdiğini ancak
ilgilenilmedi
ğini söylüyordu.
Ayrıca
Özal’ ın Koruma Müdürü Musa ÖZTÜRK’ ün, Özal ölürken a
ğzından yeşil köpük
gelmi
ş iddiasıda var.
Abdullah
Öcalan’ ın ilk tepkisi de “öldürdüler adamı” olmu
ştu…
İbrahim ŞAHİN
Eski Özel Harekât
Dairesi Ba
şkan Vekili.
Susurluk
davasında Korkut Eken ile birlikte Susurluk davasında hakkında tutuklama kararı
çıktı. 1.5 ay kaçmı
ştı ama 11 Mart 1997 günü polise
kendisi teslim olmu
ştu. Kaçak olduğu dönemde
nerede saklan m
ıştı?
          
Mit elemanı
Tarık Ümit’ in kaçırılması olayında da hakkında çok
şey söylendi. Tarık’ ın kaçırıldığı gün Diyarbakır’da olduğunu söylemişti ancak
aldı
ğı uçak bileti kendisini yalanlıyordu.
Susurluk davasında adı sıkça geçiyordu ama verdi
ği ifadeler Susurluğu aydınlatacak
bilgiler i
çermiyordu.
27 Mart
2000 tarihli duru
şmasında Hâkime “Bana süre verin,
yaptı
ğım açıklamalar ile yer yerinden
oynayacak” demi
şti. Ancak olmadı. Eskişehir-Yalova
yolunda trafik kazas
ı geçirdi.
Taburcu oldu
ğunda beyninde ödem oluşmuştu. Duruşmalara katılmadı.
Bu arada
sürpriz bir geli
şme oldu. Mahkeme heyeti başkanı değişti. Bu değişime bir
anlam verilemedi ancak yeni hâkim 3 ay gibi bir sürede Susurluk olayı gibi bir
davayı karara ba
ğladı. İbrahim Şahin,
Korkut Eken ile birlikte
çete kurmak ve yönetmek suçundan 6 yıl hapis
cezas
ına çarptırıldı.
Yargıtay
kararı eksik soru
şturma gerekçesi nedeni ile bozsa da,
Yargıtay Ba
şsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun
devreye girip zaman a
şımı gerekçesi ile
dosyan
ın tekrar yerel mahkemeye gitmesinin önledi.
Kanado
ğlu’ nun bu müdahalesi hep tartışıldı.
Davadan
alınan eski hâkim Sedat Karagül,
İbrahim Şahin nedeni ile davadan alındığını belirtiyordu.
O
Şahin’ in hafızasının yerinde
olup olmad
ığının anlaşılması için Uludağ Üniversitesine
yazd
ığını ancak
raporun bir t
ürlü gelmediğini ayrıca Şahin’ in
yer yerinden oynayacak dedi
ğini ama duruşma günü kaza geçirdiğini söylüyordu.
Kısacası ona göre defteri dürülmü
ştü.
Şahin, Adil
T
ıp Kurumundan bunama ve hafıza kaybı raporu aldı ve
Cumhurba
şkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından
affedildi.
Acaba tüm
bunlar ile yakın tarihin en önemli figüranlarından olan
İbrahim Şahin
susturulmak m
ı istendi?
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: