Ergenekon, Soygun, Şeriat ve Terörle Şamarlanan Türkiye
7 Ekim 2017
MASTER ALGORİTMA — Yapay Öğrenme Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?
7 Ekim 2017

TSK’YA KARŞI 12 KOPMLO

Türk
Silahlı Kuvvetlerine kar
şı başlatılan bu amansız ve pervasız saldırıların ve yazar Ahmet KÜÇÜKŞAHİNin de aralarında bulunduğu
bir
çok Subay, Astsubay ve emekli
muvazzaf askerlerin içerisinde bulundu
ğu büyük yalan ve iftiralar zinciri
2007 yılında temelleri atılan ve hala devam eden bir süreç oldu
ğu,
 
Türk
Silahlı Kuvvetlerine kar
şı hazırlanan bütün planların sahte belgelerle
delillendirildi
ği görülen duruşmalarda
bir bir g
öz önüne çıkmaktadır.
 
Bunlar
arasında tutanaklarda yer almayan fakat savcılık soru
şturmasında biranda ortaya çıkan deliller ve
krokilerde dâhildir. Bütün bunlar gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetlerine ve
onun
şerefli
mensuplarına siyasi gücün arkasında durdu
ğu;
mahkemeler ve polisin bütün bu komploları delillendirdi
ği,
 
Nitekim
2007’de ba
şlayan bu furyanın günümüze kadar artarak
devam etti
ği ve arama sırasında elde edilmeyen
delillerin nasıl polis tutanaklarına geçirildi
ği, bir
arama da elde edilen delilin di
ğer aramalarda da aynı seri numarası ile aynı renkte karşımıza çıktığı bütün bunlar gösteriyor ki Polisin de Mahkemenin
de bu inanılmaz tuza
ğın
savunucular
ından
oldu
ğu,
Nasıl
oluyor ki; ortada Planlar, Suikastlar, Andıçlar ve binlerce evrak varken ve
savcılar dahi bu sözde belgeleri bir araya getirmekte zorlanırken, Taraf
gazetesi ve bu gazete zihniyetindeki gazeteler büyük puntolarla ve resimlerle
birinci sayfa haberlerine konu yapabiliyor, buda gösteriyor ki önceden hazırlanan
tiyatronun gösterime girdi
ği,
 
Ergenekon-2,Ergenekon-3,Poyrazköy,
Kafes, Islak
İmza, Amirallere Suikast, Çürük Çetesi,
Askeri Casusluk ve
Şantaj, Balyoz, Gölcük Araması ve İnternet
And
ıçı ve buna benzer birçok
karalama kampanyası gündeme geldi
ği
yap
ılan duruşmalarda
bu davalar
ın hiç birinin resmiyetten bir
belgeye dayanmadı
ğı yapılan itirazlara ve mahkeme
ile ilgili duru
şmanın seyrini değiştirecek
isteklere savc
ıların kulak tıkadığı,
 
Gündemde
ismiyle sürekli göz önündü olan ve yazar Ahmet KÜÇÜK
ŞAHİNin de yargılandığı Balyoz davasının ise tam bir düzmeceden ibaret olduğu,
su
ç unsuru olarak gösterilen
bütün delillerin imzasız ve dijital ortamda üretilen belgeler oldu
ğu,
mahkemede gizli tanık olarak dinlenen ki
şilerin
yap
ılan mülakatlarda bahsedilen ve
idaname de belirtilen konulardan haberdar olmadıkları mahkeme tarafından da
görüldü
ğü,
 
Bütün
bunların yanında arama yapılan yerlerin arama i
şlemi
tamamen bitmeden nas
ıl
oluyor da Taraf Gazetesi belge ve resimlerle bunu gazetenin birinci sayfasına
gazetelerin ba
ş sayfalarını taşıdığı, önceden elde edilen bir belge
yoksa bu aramalarda elde edildi
ği idea edilen
belgeler mahkemeden hatta savcılı
ğa
dahi ula
şmadan
gazetelere servis edilmesinin
çok düşündürücü olduğu,
 
Türk
Silahlı Kuvvetlerinin onurlu ve
şerefli
mensuplar
ı
tutuklanarak, mahkeme kar
şısına bile çıkmadan aylarca
hapishanede yat
ıyor.
Bu
ülkeye gözünü dikmiş
Askere kur
şun sıkmış kişiler
Şırnakta bulunan Habur kapısında çiçeklerle karşılanmış ve
kurulan
çadırlarda savcılar tarafından ‘Lütfen Pişman
Olur musunuz?’
şeklinde yargıladıkları ve hapse dahi atılmadan salıverildiklerinin herkes
tarafından bilindi
ği,
 
Bir
di
ğer
husus bu davalar
ın
olu
şturulmaya
çalışıldığıdır. Fettullah Gülen Cemaati tarafından ordu
içerisinde verilmemi
ş emirleri verilmiş
gibi g
österme çabası ve bir taraftan da davalara
delil olu
şturulmaya çalışıldığı, asker içerisinde fişleme
yapt
ığı askeri personeli çeşitli
gruplara g
öre
ay
ırdıkları TSK tarafından tespit edildiği,
 
Şu da
bilinmelidir ki; Balyoz davası tamamen bir hukuk tranvasıdır. Birileri
tarafından servis edilmi
ş belgelerle gündem oluşturulmuş altında imza bulunmayan kim
taraf
ından yazıldığı belli olmayan dosyalarca
evraklarla zihinlere
Balyoz
Davas
ı” adıyla bir dosya açılmıştır.
 
Balyoz
Davası hükümeti dü
şürmek
ve ihtilal olarak kamuoyunda i
şlendiği,
tutuklanan muvazzaf askerlerin hemen hepsin Türkiye açısında önemli insanlar oldu
ğu,
bir amiralin okuldan mezun olduktan 30-35 yıl sonra strateji ve komuta uzmanı
oldu
ğu ve
bu insanların ülke savunmasında önemli bir yeri oldu
ğu
ger
çeğini
bilen d
ış güçler tarafından oluşturulan
Balyoz davas
ının Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanmaya konulmasının asıl vahim olgu olduğu,
 

Balyoz Güvenlik Harekât Planı” olarak gündeme gelen evraklarda “Raydo ve
Okyanus ” gibi kelimelerin geçmesi Türk Silahlı Kuvvetlerine kar
şı gündeme getirilen bu asılsız planın dış üçler tarafından hazırlandığının en önemli kanıtlarındandır.
Çünkü; Türk Silahlı Kuvvetlerinin radyoyu hiçbir zaman bir ileti
şim
arac
ı olarak kullanmadığı,
 
Balyoz
soru
şturmasında göze batan bir diğer
hususun
Müslüman olan halkın camilerde bombalanacağı’ ifadesinin kullanılması olduğu, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşın Müslüman olan halk kelimesini
kullanmayaca
ğı%90’ı
Müslüman olan bir devletin Müslüman halk diye bir tabir kullanmasının imkânsız
oldu
ğu,
 
Bir
di
ğer
hususun ise b
öylesine
bir
ülkede yaşayan
ve vatan
ına hizmeti kendisine düstur edinen Askerin cami
bombalama gibi bir c
ümle
kurmas
ının kabul edilemez olduğu,bütün bunlara bakarak şunun
çok açık ve net
söylenebilece
ği bu davanın yazarlarının dış
mihraptan birilerinin oldu
ğu,
 
Silahlı kuvvetlerinin herkes tarafından
bilindi
ği üzere telsiz haberleşme
arac
ı olarak kullandığı, bir diğer
hususun ise Radyo kelimesinin kullanılması
İngilizce
de radyo kelimesinin kar
şılığı telsiz manasındadır. Ayrıca; okyanus kelimesi Türkiye Cumhuriyeti ve TSK içerisinde kullanılan bir kelime olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve
bu toprak üzerinde ya
şayan herkes bilir ki deniz
kelimesi kullanılır. Bu da hazırlanan senaryonun tamamen dı
ş
kaynakl
ı olduğu
apa
çık ortadadır.
 
Bir
di
ğer
husus
İnternet
And
ıcı ismiyle gündeme gelen dava, bilindiği
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi internet sitesi vardır. Bunun dı
şında gelişen
dünyaya ayak uydurmak ve hızla geli
şen
bu sekt
örün kontrol altında tutulması çok önem arz etmektedir. Nitekim
internet günümüzün vazgeçilmez unsurlarından oldu
ğu aşikârdır.
 
Bu nedenle
Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 8-10 tane internet sitesi açılmı
ş,
yanlı
ş
yönlendirmelere ve ülkenin bütünlü
ğü konusunda haberlere yer verilmiştir.
T
üm bu sitelerin içerisinde
6-7 adet siyasi içerikli haber oldu
ğu
nedeniyle bu dava ba
şlatılmış,
Islak imza davasıyla gündeme oturtulmaya çalı
şılmıştır. Alb.Dursun ÇİÇEKe ait olduğu
ileri s
ürülen evrakın gerçeğinden
ay
ırt edilemez bir imza ile
piyasaya s
ürülmüş ve
sahte bir evrak sebebiyle aylarca g
ündem
me
şgul
edilmi
ştir.Bütün bunlar gösteriyor ki profesyonel bir
grubun bu i
şin arkasında olduğu ve
kriminal laboratuarlar
ında
bile bu i
şin çözülemediği,
 
Bir
di
ğer
davan
ın 61 irtikap,1
dolandırıcılık ve buna benzer bir sürü asılsız iftiraya maruz kalan bir di
ğer
isim ise, Hakim Alb.Ahmet Zeki
ÜÇOK
yargılandı
ğı
davalar tek tek d
üşmektedir.
Bunlardan bir tanesi Fenerbah
çe Başkanı Aziz YILDIRIM’dan sözde
10.000.000 dolar ya
ğmalaması olayıdır. Bu konuyla ilgili Aziz
YILDIRIM dinlenmi
ş ve böle bir konudan ilk defa
bilgisinin oldu
ğu,olayda bahse konu şahsı ilk defa mahkeme de gördüğünü ifade etmiştir.Diğer
bir su
çlama devlet tarafından izin verilmeyen bir
otel arsasıyla ilgili,bahse konu arsaya izin verilmesine kar
şı Holding sahibi şahsın Albay Üçoka para vermesi davasıdır.Tanık sıfatıyla ve dinlenen holding
sahibi ve tan
ıkların vermiş
oldu
ğu
ifade de,Bahse konu arsaya belediyenin izin vermedi
ği,daha
sonra yap
ılan
g
örüşmelerde
belediyenin arsaya otel yap
ılmasını kabul ettiği,bütün bu suçlamaların asılsız olduğuna
en b
üyük kanıtlardan biri ise 403 yılla yargılanan Üçokun görülen duruşmalar
sonucu
suç şeklinin
de
ğişme
ihtimali
kanununa binaen serbest
bırakılmasıdır.  
      
Balyoz
davasından dolayı tutuklu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ki
şilerin
s
özde suç ve suç delillerinin hepsinin
dijital ortamda, imzas
ız
belgelere dayand
ırıldığı, yazar KÜÇÜKŞAHİN ve
arkada
şlarının yapılan bu haksızlığın ve infazın tarihe kara bir leke
olarak haf
ızalarda
yer tutaca
ğı ve
bu kitab
ı bu kara lekenin hatırlatıcısı ve olarak bırakacağı,
Kitabın
yazarı Ahmet KÜÇÜK
ŞAHİN
kitab
ın yazılmasında emeği geçen, diğer
subayların ortak fikirleri bu davaların, bu çirkin oyunun kurbanların ise Türk
Silahlı kuvvetlerinin bireyleri oldu
ğu,
bu karalama kampanyas
ının en çok bu tertemiz insanları üzdüğü, bunun tarihte hatırlanacak ve hayretler içerisinde anlatılacak bir mesele olduğudur.

 

Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: