TÜRK DERİN DEVLETİ (TÜRK GİZLİ SERVİSİ’NİN KISA TARİHİ), BORA İYİAT, KRİPTO YAYINCILIK

SUİKASTLARIN ŞİFRESİ (2000’li Yıllar ve Türkiye Derin, Şifreli Suikastler ve Çeteler)
7 Ekim 2017
SUSURLUK 20 YILLIK DOMİNO OYUNU
7 Ekim 2017

TÜRK DERİN DEVLETİ (TÜRK GİZLİ SERVİSİ’NİN KISA TARİHİ), BORA İYİAT, KRİPTO YAYINCILIK

İstihbarat nedir?  insan oğlu
kendi tarihi ile ba
şlayım yerleşik
hayatta ili
şkilerini düzenlerken kendi durumunun koruduğu
kadar g
üçlendirmiştir.
İnsan
d
ünyayı ve hayatı anlamaya yönelik olarak kanandığı zihinsel faaliyetler sonucu
elde etti
ği bilgi ve donanım bilgidir. Ham işlenmemiş üzerinde daha derin çalışıldığında sonuca götürecek değerlendirmeye
istihbarat  denir. 
 
Bunu için bu işi yürütecek profesyonel kadrolara
ihtiya
ç vardır buda zaman içinde istihbarat
servislerinin do
ğmasını sağlamıştır.istihbarat bir karar
alacak olan organın karar vermesinde ona yardım eden bilgi sunan i
şlevdir.Her
ülkenin kendi özelliklerine göre istihbarat yapılanması
vardır bunlar.
 
Askeri istihbarat ; Diğer ülkelerin kendi sınırları içerisinde askeri güçleri hakkında bilgi toplar
 
Güvenlik istihbarat; Devleti hedef alan sağ
veya sol ter
ör örgütlerinin faaliyetlerini
inceler.
 
Suç istihbaratı;Mahkemede hükme varılacak kanıtları
bulmak için çalı
şır.
 
ş istihbarat; Genel olarak dış
politikada yard
ım
eder g
üvenlik savunma gibi
konularda de
ğerlendirmede bulunur .
 
Bu istihbaratı üretmek için bilgi toplamak gerekir bunun
için bazı sınıflandırmalar yapılmı
ştır.
 
Kişi kaynaklı istihbarat (humınt); İnsan kaynaklıdır en eski yöntemdir bilgiler yerel nüfustan alınır
 
Resmi istihbarat (ımınt); İnsanlar
uçaklar uydulardan kızıl ötesi radar gibi cihazlardan  elde edilir.
 
Sinyalli istihbarat (sıngınt); Her türlü elektronik
sinyali yakalar yayının geldi
ği kaynağı belirleyip şifreleme
i
şleminden
sonra istendi
ği takdirde dinleme yapma imkanı sağlar.
 
Açık kaynak istihbarat(osınt); Günümüzde çok yaygın şekilde
kulland
ığımız gazete dergi televizyon
internet gibi bilgi sa
ğlayan kaynaklardır.
 
Propaganda; ise duygu düşünce davranışı toplumu etkilemek amacıyla kullanılan yöntemdir.  İstihbaratta
propagandanın yeri çok önemlidir 
 
propaganda 4 anan başlığa  ayrılır
 
1-Konusuna göre; Askeri, Siyasi, Dini propaganda
2-Metoduna göre; Korkutucu, İkna
edici, Ajite edici propaganda
3-Hedef  topluma
göre; Dost topluma, Tarafsız topluma,Rakip topluma.
4-Kaynağına göre ;Kaynak acıksa beyaz propaganda,
kaynak belirsiz ise gri propaganda,kaynak gizli ise,sahte propaganda dır.
 
Psikolojik harp istihbaratının elde edilişi;
 
Hedef
ülkenin tarihi geçmi
şinden başlanarak
stratejik konular
ı ince
bir
şekilde
belirlenmesi. Psikolojik harbin kaynakları ise ikiye ayrılır istihbarat belge
kaynakları, insan kaynakları.
 
İstihbarat belge kaynakları ise;Gazete
dergiler,ara
ştırma
inceleme  raporlar
ı,istihbarat raporları,resmi
belgeler ,özel belgeler.
 
İnsan kaynakları ;Savaş
esirleri,m
ülteciler,sivil
polisler.
Psikolojik harp istihbaratı hedefte olan ülke için uzun
çalı
şma
ve yay
ınlanan bütün yayınlar incelenerek elde
edilir.
 
Bir Türk istihbaratçısı nasıl olmalıdır; Samaniler
dönemine ait olan Zafer name adlı eserde samanilerde istihbarat kurumunun ba
şkanı olan sahib i berid in vasıfları
 
Davaları dinleyip hükmetmekle mükellef olduğu için şer i
meselelere vakıf , alim ve Salih olmalı detaylı bir ara
ştırma yapmalı,doğru sözlü olmalı,iyi huylu olmalı,herkesin iyiliğini
isteyen biri olmal
ı,olayları
arz ederken geni
ş düşünmeli,ani kararlar
verebilmeli.
 
Yıldız teşkilatı kurulması; Sul­tan II. Abdülhamit başına
gelenleri ba
şka ülkelerin kendi toprakları üzerinde nüfus
sahibi olmalarına ve bu anlamda yaptıkları casusluk faaliyetlerine ba
ğla­maktaydı, bir yandan kendi
valilerinden, kadılarından
hükümet yolu ile ö
ğrenir, bir taraftan ülkenin dört bucağı­na serpilmiş tekkelerin şeyhlerinden, dervişlerinden haber­ler toplar ve buna göre
ülkeyi idare ediyordu
 bunlara birde  gezginci dervişleri de ekleyerek istihbaratı genişletmiş idi.
 
Osmanlı azınlıkları
 
Rumlar: Fenerli olarak adlandırılan Rumlar
tüccar olarak çalı
şırlardı.Hem Türklerden hem de Ermenilerden nefret ederdiler  daha çok para kazanmak için mason localarına
girmi
ştir.Fransa dan hoşlanırlar ancak işlerine gelmediğinde nefret ederler. İstanbul da önemli bir topluluktur. İstanbul un fetih edildikten sonra duymaya başladıkları aşağılık duygusu halen mevcuttur ancak belirli bir ölçüye kadar vatanseverdirler. Bizans imparatorluğunun yeniden kurulacağını hep hayal ederler.
 
Ermeniler; Ermeniler Rumlardan daha
kalabalıktır. Rumlardan daha kurnaz ve siyasidirler. Ermenilerin  en önemli gayeleri Türkleri sömürmek
aldatmak,güvenlerini kötüye kullanmak ve Türkler üzerinden her türlü kazancı sa
ğlamaktır. Rumlara göre daha az vatan severdirler.
Ermeniler omsalı idaresinde çe
şitli görevlerde çalışmışlardır ancak tek hedefleri Türklerden bir şeyler çalmak çırpmaktır. Ermenilerde mezhep
ayrılıkları birle
şik olmalarını engellemiş ve Ortodoks ile gregoryen yani Katolik olarak bölünmüşlerdir. Ermenilerin tek ortak tarafı dini merasimlerinde kullandıkları Ermenicedir. Ermenilerin çoğu batıda olup biten gazete ve dergileri takip ederler.
 
Yahudiler; bunlarında ermeni ve Rumlardan aşağı kalır bir yanları yoktur. Bunlar arsında da iki büyük mezhep
bölücü rol oynamakta.
Okumuş olanları, hekimleri, avukatları hemen hepsi İstanbul Mason
Te
şkilatı‘na  dahildir
Levantenler;  İstanbul
da ki Levantenler her tarafta rastlananlardan farklı de
ğildirler.Levantenler
diyince do
ğu Avrupa da yaşayan
ailelerin
çocuklarından kast edilir. Tam Levanten olmak
için üçüncü nesil e gelmek gerekir. O zaman
ne Türk ne alman  ne Fransız,ne de
Avrupalı olan büyük bir aileye kavu
şur.
 
Almayanın
psikolojik harekatı, Osmanlıyı harbe sokuyor.
 
Yönetimde bulunan ittihat ve terakki fırkası ve Enver Paşa
liderli
ğinde
turan r
üyası ile son dönemde çok yakınlaşan
Almanya ile sava
şa girerek kaybedilen
topraklar dan daha fazlas
ı alınabileceği
fikri savunuluyordu. Zaten orduda alman kurmaylar ile oryantasyon içindeydi.
Ancak halk uzun süren sava
şlardan dolayı yorulmuş
bitkin d
üşmüştü.  Ne yazık ki
Osmanl
ı hızla savaşın içine sürükleniyordu.yirminci yüz yılın
teknik ve kabiliyetinden çok geri kalınmı
ş üç tarafı denizlerle çevrili devletin donanması yok denilecek durumda
idi.durum o kadar kötü ki haliç tersanesinde çekilen gemilerin kazanları
sökülerek çürümeye terk edilmi
ş. Donanmayı yeniden yapılandırmak için sine i millete dönülecek ve halktan para
toplanacakt
ı
 
Toplanan paralar ile 6 sı
muharip 5 yardımcı olmak üzere 11 gemi alındı. Osmanlı devleti yeni gem almak
için bütçe hazırladı ve
İngiltere den iki gemi siparişi
verdi. Osmanl
ı
sava
şta
tarafsız kalacak gibi görünüyordu Almanya ise Osmanlıyı biran önce yanında
görmek istiyordu. Almanya ile sava
şa
girmenin kurtulu
ş yolu olacağına inan Enver Paşa Sait
ve Halil Pa
şalar ile birlikte Almanya ile gizli bir
antla
şma
imzalad
ılar.  İki
devlette Avusturya ve S
ırbistan
arasında çıkan anla
şmazlıktan tarafsız olacak ancak Rusya olaya
kar
ışacak
olursa ve Avusturya Rusya ile sava
şa
girecek olursa Almanya bu durumda Avusturya’nın yardımına gidecek ve Osmanlıda
sava
şa
dahil olacakt
ı.
Anadolu dan toplanan para ile sipari
ş
edilen gemilere
İngiltere güvenlik gerekçesi ile el koymuştu. İngiltere’nin
gemilere el koyması Almanya’nın i
şine
gelmi
şti
Almanya iki tane b
üyük zırhlı gemiyi Marmara ya gönderdi. Enver paşada
kimseye haber vermeden ki
şisel bir inisiyatif ile
gemilerin bo
ğazlardan geçmesine izin verdi. Bunu
sonucu olarak gemilerden silahlar
ın sökülerek geri gönderilmesi
istendi ancak Osmanlı devleti 80 milyon alman markı vererek gemileri satın aldı
ğını duyurdu.bu iki geminin ismi
art
ık yavuz ve midilli idi.
Osmanlı devleti artık resmen sava
şa
girmi
şti
omsal
ının Almanya acısından çok önemli ikinci bir  misyonu vardı.  Halifelik makamını kullanarak Cihat ilan
etmek ve tüm
İslam dünyasını savaşa çağırmaktı.
 
Milli istihbarat doğuyor
(meh/mah)
 
Milli mücadele ve öncesinde yaşanan
olaylar g
österdi
ki istihbarat bir
ülke
i
çin savaş
zaman
ı değil
bar
ışta
da çok önemli. Bunu sonucunda ilk olarak sadece yurt içinde yapılacak
faaliyetler için bir te
şkilat kuruldu. Bu teşkilat
milli Emniyet Hizmetleri riyaseti ileride d
ış
faaliyetler i
çinde
çalı
şmalar
yapacak
şekilde
kuruldu.  Kurulan bu te
şkilatı bir an önce uzman bir ekibe bırakmak
ve o ekibin tavsiyesi ile çalı
şmalara başlamak
gerekirdi.bunu
üzerine
T
ürk ordusunu iyi tanıyan albay Walther Nicolai
ile çalı
şmalara
ba
şlandı. Walther Nicolai’ın İstanbul
Yıldız’daki Harp Aka­demisinde “
İstihbarat
ve
İstihbaratın Sevk ve İda­resi” konusunda verdiği
konferanslarla, ba
şka bir ifade ile MEH’ in kurucu
personeli için açılan bu kurslara 12 civarında subay ve sivil bazı
şahıslar ka­tılmıştır. Konferanslarda, kursiyerlere
kitap veya bro
şür dağıtılmamış,
sadece kur
şun kalemle not tutmalarına izin
verilmi
ştir.Kasım
1926 da istihbarat heyeti tarafından hazırlanan te
şkilat
t
üzüğü
uygun olarak riyasetin i
ç
ve d
ış
çalışmaları
haz
ırlanmış
T
ürkiye ye uygun bir yapılanmada karar
kılınmı
ştı.ilk merkezi yapılanma 4 ana şubeden
meydana gelmi
şti.
 
A şubesi:     istihbarat
B şubesi:     müdafaa(kontr espiyonal)
C şubesi      propaganda
D şubesi:t    eknik
destek
 
A şubesi;
Genel Kurnaya ba
ğlı
subaylardan, 
B; şubesi İçişleri
bakanl
ığı’na bağlı
Emniyet Genel M
üdürlüğü
ile Jandarma Genel Komutanl
ığı
personelinden, 
C şubesi; Dışişleri
bakanl
ığı
personeli 
D şubesi; Asker ve sivil personelden meydana
gelmi
ştir.
 
Milli
İstihbarat
Te
şkilatı,kurulduğu
d
önem ile birlikte Türkiye deki kurumsal istihbarat
servislerinin aksine alman ekolünden vazgeçip Amerikan ekolünü tercih etmi
ştir.
Devlet i
çinde bu kadar hassas bir misyon üstlenmiş
olan mit olduk
ça
modern ve
çağın
ihtiya
çlarına cevap verebilecek bir mekanizma
ile yap
ılanmıştır. Mit doğrudan
ba
şbakanlığa
ba
ğlı müsteşar
emrindedir. . Müste
şarın altında, İstihba­rat,
operasyon ve idari bran
şlarda olmak üzere üç adet müsteşar
yard
ımcısı
vard
ır.
 
İstihbarat başkanlığı; Mit içindeki temel
odaktır.ülke içinde ve dı
şında
olan olaylar
ın tümünü incelemek bilgi toplamak ve
tasnifini yapmak ile bunların analizini yaparak tedbir yada kar
şı tedbir alır.
 
Operasyon başkanlığının ana görevi; istihbarat başkanlığı ile başlar
istihbarat ba
şkanlığından gelen bilgiler doğrultusunda
çalışmalar
yapar.milli politikalar çerçevesinde belirlenen ülkelere yada olu
şumlara
operasyon yap
ılacak
şekilde
bilgi toplar.
 
Elektronik ve teknik istihbarat başkanlığı; günümüzde sıkça kullandığımız teknolojik haberleşme
ile ilgili
çalışmalar
yapar yasalar
çerçevesinde
teknik dinlemeler yapar
 
Psikolojik istihbarat başkanlığı ise özel basın yayın aracılığı ile ülkemiz üzerine yönelik yıkıcı ve bölücü
temelli faaliyetleri,psikolojik dezenformasyona yönelik faaliyetleri
durdurmakla görevlidir.
   
Kenya dan
bandırmaya kargo
 
Devletimiz kurulduğundan
beri i
ç ve dış düşmanlar
ile s
ürekli mücadelede bulunmuştur.
Bunlardan biride PKK isimli etnik ve b
ölücü  terör örgütüdür.dış
yard
ımlarla beslenen örgüt ilk eylemini Siirt Eruh ilçesinde yaptığı kanlı baskınla duyurdu. Örgüt Marksist-Leninist temelde
sözde kürt devleti kurmak için binlerce vatanda
şımızı katletti.
 
19998 de Kara kuvvetleri Komutanı Suriye ye karşı sabrımız kalmadı. Türkiye beklediği
kar
şılığı almazsa, her türlü tedbiri almaya hak
kazanacakt
ır. Açıklaması
Suriye’nin artık terörist ba
şını barındıramayacak. Türk devleti ile karşı karşıya gelmekten kaçınacaktı.
 
Amerikan gizli servisi CIA Ankara temsilcisi MİT müsteşarı Şenkal
ATASANGUN ile g
örüşmede
bulunur. Amerika T
ürkiye
ye Abdullah
ÖCALANI
teklif eder. Amerikan’ın tek
şartı Öcalan öldürülmeyecekti. Atasagun durumu
hemen ba
şbakana
bildiri ba
şbakan Ecevit te cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL
e durumu aktar
ır.
Operasyon Atasaguna verilir. Hemen bir ekip hazırlar. Ekip e uzun menzilli bir
uçak lazımdı uça
ğı
Cavit
ÇAĞLAR
dan Atasagun ki
şisel bir işi
oldu
ğu
bahanesi ile ister ve ekip bu u
çak
ile operasyona gidecektir.
İlk rota Uganda ya çevrilir  Abdullah ÖCALAN
bask
ılar doğrultusunda
Yunanistan el
çiliğinden
çıkarak Nairobi ye doğru
yola
çıkar. Türk ekibi Nairobi havaalanında hazır bir şekilde
bekler. Ara
ç
aprona girer
Öcalan
Hollanda ya gidece
ğini zannediyor neşeli
bir
şekilde
u
çağa
biner binmez T
ürk
ekibi
üzerine atlamaları bir oldu. Öcalan paket yapıldı ve o söz Abdullah Öcalan memlekete hoş
geldin.
   
İstihbaratın da kendine göre bazı terimleri ve dili
vardır bunlara bazı örnek verecek olur isek;
 
Agent Net  Ajan Şebekesi;  Bir baş
ajan
ın yöne­timinde gizli maksatlar için çalışan
bir grup,
şebeke.
 
Froject  Proje;
Bir istihbarat
örgütüne verilmiş
belirli bir g
örevin
ba
şarılabilmesi için hazırlanan ope­rasyon
planının onaylanmı
ş şekli.
 
One  Time
Pad  Bir defal
ık şifre
blo
ğu
; Belirli bir usulle karı
ştırılmış
harflerden meydana gelen bir
Şifre sistemi olup, bir kere kullanıldıktan
sonra terk edilir.
Intelligence Audit , İstihbarat
Muhasebesi
; Bir
istihbarat servisi tarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasının
münferiden ve kolektif bir
şekilde yapılan değerlendirmenin
tetkiki; do
ğru­lukları zamanında ulaştırılmış
olmalar
ı, yeterlilikleri ve müşteri
kategorisindeki kurulu
şlar için ifade ettik­leri değer
gibi fakt
örler
g
öz önünde
tutulmak suretiy­le bu raporlar
ın
onlar
ı temin için sarf edilen çabaya değer
olup olmad
ıklarınin değerlendirilmesi.

 

Liaison  Liyezon
;
İki veya daha fazla ülkenin servisler arasında resmi ve
kurumsal i
şbirliğinden,
gayri resmi, son derece kural d
ışı
veya
şahsi
ili
şki
şek­line
kadar de
ğişkenlik
g
österebilen İlişkiler.
Tugberk
Tugberk
Azıcık okur yazar, çok dinleyen az konuşan, içindeki çocuğu öldürmeyen, ama polyannalarla pek anlaşamayan sıradan yurdum insanı ... Yaşamak adına insanca adamca, kavgadan gürültüden uzak tüm çeşitliliklerimizle bir olabilmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: